Bedømmelse

Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen?

  • Du leverer avhandlingen.
  • Forskningsdekanen leverer forslag til bedømmelseskomité, i samråd med fagmiljøet. Du får oversendt forslaget fra fakultetet på epost.
  • Du har frist på en uke til å komme med eventuelle merknader til komitésammensetningen
  • Forslag til bedømmelseskomite godkjennes av dekanen. Fakultetet sender ut oppnevningsbrev til komitemedlemmene, med kopi til deg. Normalt skal det ikke gå mer enn en måned fra avhandlingen er innlevert til bedømmelseskomite er oppnevnt.

Hvor lang tid tar bedømmelsen?

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge innen 3 måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

I forbindelse med ferier tar bedømmelsen lengre tid. Frist for innstillingen finner du i komiteens oppnevningsbrev.

Dersom du ikke har hørt noe 3 1/2 måneder etter komitéoppnevning, kan du kontakte fakultetet for å høre om arbeidet snart er ferdig. Komiteen skal ikke kontaktes direkte.

Hvilke utfall kan bedømmelsen få?

Bedømmelseskomiteen kan enten anbefale at avhandlingen godkjennes for disputas, eller at den bør underkjennes.

Komiteen kan i tillegg anbefale at du får levere inn omarbeidet avhandling innen 6 måneder.

Les mer om hvilke utfall bedømmelsen kan få.

Når innstillingen foreligger

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes fakultetet. Uavhengig av om bedømmelseskomiteens innstilling er enstemmig positiv, negativ, eller delt i et mindretall og et flertall, får du tilsendt innstillingen på epost med en frist på 10 arbeidsdager til å fremme eventuelle skriftlige merknader. Hvis du ikke ønsker å fremme merknader skal du snarest underrette fakultetet skriftlig om dette.

Dekanen fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling og eventuelle merknader, vedtak om hvorvidt en doktorgradsavhandling er verdig til å forsvares.

Hva kan du gjøre mens bedømmelsen pågår?

Du bør klargjøre avhandlingsmanuset for trykking mens vurderingen foregår, selv om du ennå ikke vet om avhandlingen er godkjent eller ikke. Erfaringsmessig blir det travelt i ukene før disputas. Det er også naturlig å forberede en eventuell errataliste til avhandlingen, og følge den opp med foreløpige endringer i avhandlingen som skal trykkes opp.

Les om trykking av godkjent avhandling og forberedelser til disputas

Publisert 17. apr. 2015 11:09 - Sist endret 17. jan. 2018 10:03