Hvilke utfall kan bedømmelsen få?

Bedømmelseskomiteen kan enten anbefale at avhandlingen godkjennes for disputas, eller at den bør underkjennes. Komiteen kan i tillegg anbefale at du får levere inn omarbeidet avhandling innen 6 måneder.

Positiv innstilling

Når bedømmelseskomiteens innstilling er enstemmig positiv, vil du få tilsendt innstillingen på epost med en frist på 10 arbeidsdager til å fremme eventuelle skriftlige merknader. Deretter vil dekanen fatte vedtak, og det normale er at avhandlingen godkjennes. Da vil dato for prøveforelesning og disputas settes, dersom dette ikke allerede er avklart.

Snarest mulig etter at avhandlingen er godkjent må du levere følgende:

  • avhandlingen til trykkeri
  • eventuell errataliste
  • et kort, popularisert sammendrag av avhandlingen norsk, maksimum ½ side
  • et vitenskapelig sammendrag av avhandlingen på engelsk, maksimum 1 side
  • fotografi av deg selv (som jpg-fil)
  • personaliaskjema

Les mer om trykking av avhandling og errataliste

Komiteen anbefaler omarbeiding

Bedømmelseskomiteen kan også anbefale at du får anledning til å omarbeide den innleverte avhandlingen innen en tidsfrist på 6 måneder. Den omarbeidede avhandlingen teller i så fall som en del av førstegangs innlevering.

Komiteen leverer da ikke en innstilling, men en foreløpig uttalelse stilet til deg, med konkrete forslag til endringer. Dekanen avgjør om omarbeiding skal tillates, og du blir orientert per brev. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Leverer du inn omarbeidet versjon innen den oppgitte fristen, vil den samme komiteen levere sin endelige innstilling etter å ha vurdert den omarbeidete avhandlingen. Det er imidlertid ingen automatikk i at du får godkjent avhandlingen selv om du svarer på komiteens endringsforslag og leverer en omarbeidet avhandling innen fristen.

Det skal meget sterke grunner til å få utsatt innleveringsfristen. At du har jobb ved siden av er normalt, og ingen akseptabel grunn til utsettelse. Poenget er at du retter opp mest mulig innen den fristen som er gitt.

Hvis du ikke leverer inn en omarbeidet versjon innen fristen, vil avhandlingen normalt ikke bli godkjent for disputas. Du må da vente i minst 6 måneder til før du kan levere inn for annen og siste gang.

Hvis innstillingen er negativ

Dersom komiteen mener avhandlingen bør underkjennes, eller er delt i synet på om avhandlingen er verdig til å forsvares i disputas, vil du få tilsendt innstillingen og har en frist på 10 arbeidsdager til å fremme eventuelle skriftlige merknader.

Dekanen fatter endelig vedtak i saken. Hvis den negative innstillingen er enstemmig vil avhandlingen normalt underkjennes. Dersom innstillingen er delt, kan fakultetet velge å underkjenne eller godkjenne avhandlingen for disputas. Det er også mulighet for å hente inn flere sakkyndiguttalelser.

En avhandling som blir underkjent kan tidligst leveres inn på nytt i revidert form seks måneder eller mer etter at avgjørelsen om underkjenning (det vil si dato for dekanens vedtak) ble tatt. Du kan bare levere inn avhandlingen på nytt én gang.

Hvordan klager du?

Du kan klage på vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar. En grunngitt klage sendes til fakultetet.

Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Ved TF er det dekanen som fatter vedtak i klagesaker angående ikke godkjent avhandling.

Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse. Den sentrale klagenemnd kan prøve alle sider ved det påklagde vedtaket.

 

Publisert 11. mai 2015 15:42 - Sist endret 17. jan. 2018 12:38