Reformasjon nå. Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (5 stp/10 stp)

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres deltakerne til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Finnes det glemte ressurser? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke? 

Martin Luther, dekorasjonsbilde

Kort om kurset

Det teologiske fakultet – UiO, Det praktisk-teologiske seminar, VID vitenskapelige høgskole, Det teologiske Menighetsfakultetet, NLA Høgskolen og Presteforeningen tilbyr i samarbeid med Bispemøtet dette kurset med felles utviklet læringsressurser. Hver utdannelsesinstitusjon følger opp de bispedømmene som de har fått ansvar for. Felles læringsressurser består av en antologi, videoer med intervjuer av to fagpersoner og to supplerende miniforlesninger pr kurstema.  
 

Hva lærer du?

Kurset gir kunnskap om sentrale tema i Luthers teologi og forståelse for de aktuelle forskningshorisontene knyttet til dem. Deltakerne vil lære å arbeide selvstendig med problemstillingene i tekstene og kunne reflektere over disse med utgangspunkt i egen praksis. Kurset vil gi økt individuell og gruppebasert ferdighet til å knytte forskning til praksis. Kurset vil med dette gi økt fortrolighet med de teologiske ressurser den reformatoriske arv representerer.

For full emnebeskrivelse, se emnesiden

Hvordan lærer du?

Studiet tar utgangspunkt i sentrale teologiske spørsmål i prestenes praksis og relaterer det til nyere forskning på Luther og reformasjonen. Kurset baseres på bidrag fra flere teologiske disipliner (KH/ST/PT). Utvalgte luthertekster presenteres sammen med nyere teologiske tekster for å utfordre kirkelig praksis som eksempelvis dåp, forkynnelse, sjelesorg, vigsel og gravferd. Det er utarbeidet faglig ressursmateriell (antologi og nettressurser) innenfor åtte temakretser. Det enkelte prosti velger å arbeide med fem av disse.

For full kursbeskrivelse, se studieheftet (pdf)
For de som tar kurset på TF:

Videoressurser

Kontaktpersoner på Det teologiske fakultet

Kontaktpersoner i bispedømmene

Oslo bispedømme
Turid Skorpe Lannem
23 30 11 76
tl747@kirken.no 
Nidaros bispedømme Jorun Opedal Uglem
73 53 91 09
ju288@kirken.no
Nord Hålogaland bispedømme Jon Marius Kobro Hammer
900 49 710
jh492@kirken.no

Fagpersoner på Det teologiske fakultet

Publisert 22. aug. 2016 15:50 - Sist endret 26. sep. 2017 07:53