Reformasjon nå. Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. TEOL4536V

Kurset vil stimulere til fornyende teologisk samtale i prostiene fram mot reformasjon-markeringen. Ut fra en refleksjon over egen praksis, luthertekster og nye faglige perspektiv utfordres deltakerne til et engasjert arbeid med vår lutherske arv: Hva i den bør konfronteres og kritiseres? Finnes det glemte ressurser? Hva er det ved denne arven som kan utfordre og inspirere morgendagens kirke?  

Kort om kurset

Kursavgift kr 1800,- per deltaker for tilrettelegging av kurset for store grupper. Dette innkjøp innkjøp av antologi, arbeid med videoressurser og semesterregistrering . Arbeidsgiver må beregne kostnader til utgifter til samlinger i prostiet, samt gjennomføring av felles fagdager på regionalt plan i bispedømmet.

Faktaboks

Studiepoeng
teol4536v-1 10 stp
teol4536v-2 5 stp

Periode
Høst 2016 - vår 2017

Faglige perspektiv

Studiet tar utgangspunkt i sentrale teologiske spørsmål i prestenes praksis og relaterer det til nyere forskning på Luther og reformasjonen. Kurset baseres på bidrag fra flere teologiske disipliner (KH/ST/PT). Utvalgte luthertekster presenteres sammen med nyere teologiske tekster for å utfordre kirkelig praksis som eksempelvis dåp, forkynnelse, sjelesorg, vigsel og gravferd. Det er utarbeidet faglig ressursmateriell (antologi og nettressurser) innenfor åtte temakretser. Det enkelte prosti velger å arbeide med fem av disse.

Tema:

Til hvert av temaene er det utarbeidet et fire timers selvstyrt pedagogisk studieopplegg bestående av videoforelesninger, kollokvier, skriftlige arbeider (praksisnotat) og erfaringsutveksling. Det utarbeides en antologi til kurset. Antologien vil belyse kursets temaer med utgangspunkt i nyere forskning. Hver temabolk, som skissert over, vil bestå av en innledning, utdrag av luthertekster, og to til tre nyere teologiske tekster/tekstutdrag som belyser, perspektiverer eller problematiserer lutherteksten og det aktuelle temaet.

Gjennomføring

Kursoppstart finner sted i det lokale prostiet i august/september 2016. Studiesamlingene ledes av prost, eventuelt av en eller flere i kollegiet som utpekes som kurskoordinatorer av prost. Det er viktig at kurset disponerer lokaler med lyd- og nettilgang (til faglige videointroduksjoner på nett) og gode grupperom. I forkant av kursstart vil det bli gitt en innføring i hvordan de enkelte samlingene skal gjennomføres. Denne innføringen vil finne sted på prostemøte (eller tilsvarende). Det er avgjørende at hvert prosti har en eller flere representanter på dette møtet. På denne innføringssamlingen vil fagpersoner fra lærestedene presentere det faglige opplegget samt dele ut undervisningsmateriell.

Foruten prostisamlingene består kurset av to fagdager som ledes av fagpersoner fra lærestedene. Hensikten er at disse skal ramme inn kurset som helhet (med en supplerende fagdag i for- og etterkant av prostisamlingene). Det faglige opplegget for disse dagene vil bli utviklet i samråd mellom lærested/prost/øvrig arbeidsgiver. Det er ønskelig å knytte fagdagene til felles samlinger i bispedømmet, eventuelt at to til tre prostier sammen arrangerer regionale fagdager.

Arbeidskrav og vurdering

For å gjennomføre kurset med fem studiepoeng, må kursdeltakeren ha:

Arbeidskrav:

a) Deltagelse på 75 % av studiesamlingene.

b) Alle leser ca. 350 sider litteratur i løpet av kursperioden (antologien)

Vurdering:

  a) Et praksisnotat (1000-1200 ord)

  b) En bokrapport på (1000-1200 ord)


De som vil ta kurset med 10 studiepoeng må i tillegg få godkjent et faglig veiledet teologisk essay, eventuelt en prosjektoppgave (2000 ord), samt lese ca. 300 sider fritt valgt litteratur (avtales i samråd med faglig ansvarlig ved lærestedet). Tema for teologisk essay må godkjennes av faglig ansvarlig. Kursdeltakere som velger prosjektoppgave skriver en tekstgjennomgang, temarefleksjon og prekenskisse/-manus til en av de fire temasøndagene som Kirkerådet har fastsatt høsten 2017. Tema for disse reformasjonssøndagene er: "Nåden alene" / "Skaperverket er ikke til salgs" / "Frelsen er ikke til salgs" / "Mennesket er ikke til salgs".

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått og kan inngå i erfaringsbasert master i praktisk teologi. Innleveringsfrist for mappebesvarelsene er 8. juni 2017 kl. 15.00 i Fronter. 

Hva lærer du?

Kurset gir kunnskap om sentrale tema i Luthers teologi og forståelse for de aktuelle forskningshorisontene knyttet til dem. Deltakerne vil lære å arbeide selvstendig med problemstillingene i tekstene og kunne reflektere over disse med utgangspunkt i egen praksis. Kurset vil gi økt individuell og gruppebasert ferdighet til å knytte forskning til praksis. Kurset vil med dette gi økt fortrolighet med de teologiske ressurser den reformatoriske arv representerer.

Permisjon og økonomi

Emnet forutsetter en til to ukers arbeidsinnsats i tillegg til studiesamlingene. Prost og lokallagsleder må bli enige om hvordan permisjons­dager tas ut. Det kan legges til grunn at prostilagssamlingene, og noe forarbeid og etterarbeid til disse, gjøres innen ordinær arbeidstid. Den som ønsker å ta kurset med 10 stp må beregne ekstra tid til arbeid med essay/prosjektoppgave.

Kursavgift kr 1800,- per deltaker. Dette inkluderer semesteregistrering og innkjøp av antologi. Arbeidsgiver må beregne kostnader til utgifter til samlinger i prostiet, samt gjennomføring av felles fagdager på regionalt plan i bispedømmet.

Kostnader kan om ønskelig fordeles over flere budsjettår.

Ansvarsfordeling i kursperioden

Når Bispemøtet har oversikt over antall deltakende prosti, legger Styringsgruppen for kurset, bestående av representanter fra de faglige bidragsyterne (Det teologiske Menighetsfakultetet, Teologisk fakultet – Universitetet i Oslo, Praktisk-teologisk seminar, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen), til rette for intern fordeling. Det enkelte prosti søker ikke om å ta kurset ved en bestemt institusjon. Styringsgruppen fordeler prostiene ut fra ressurser og kapasitet. Dette innebærer at det i driftsfasen er et lærested som har ansvar for å følge opp det enkelte prosti. Dette sikrer administrativ, faglig og økonomisk ryddighet. Studiepoeng vil bli avlagt ved vedkommende institusjon.

Studiepoeng

Det er av stor betydning at så mange som mulig av kursdeltakerne er innstilt på å gjennomføre kurset med studiepoeng siden det er studiepoengrefusjon som dekker de teologiske lærestedenes undervisnings- og veiledningskostnader.

Informasjon

For nærmere informasjon om kurset, kontakt Bispemøtet v/Åste Dokkay ad579@kirken.no

Faglige kontaktpersoner ved fakultet/lærested: