Trospilotene 2. Bibelen - tekster og lesninger i møte med barn og ungdom - 2012

Bibelen (Det gamle og Det nye testamentet) har vært, og er, en viktig tekst for kristne kirker, kristen teologi og som undertekst for store deler av vestlig kultur. I kraft av den normativitet som er blitt tilskrevet denne boksamlingen, har tekstene opp gjennom historien spilt viktige roller også for samfunnsmessige spørsmål. Derfor er det nødvendig å kunne foreta kritisk og selvstendig lesning av konkrete bibeltekster og bøker, samt å ha en god forståelse av hellige eller kanoniske tekster.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. 

Hva lærer du?

På den ene siden hører bibeltekstene tydelig til i kontekster og historiske situasjoner som er svært forskjellige fra de vi kjenner i dag. På den andre siden har disse tekstene, fordi de har blitt oppfattet som hellige eller kanoniske, alltid vært lest og brukt i nye situasjoner. Denne dobbeltheten er vesentlig for de som vil forstå og bruke bibeltekstene, og blir særlig utfordrende på grunn av lesernes ulike kontekster. Et grundig vitenskapelig studium av Bibelen må inkludere ulike måter å lese og tolke bibeltekstene på. Det vitenskapelige studiet av tekster og refleksjonen overfor ulike tolkninger og lesestrategier kalles gjerne “hermeneutikk”.

Det er leserens ansvar å velge en god lesemåte eller lesestrategi. I møtet med den kristne Bibelen er tilfanget av lesestrategier så stort at det kan være vanskelig å danne seg en oversikt over dem og å vurdere hvilken man skal benytte. I dette emnet legger vi vekt på et samspill av tre ulike hovedstrategier for bibellesning. Den første er å fokusere på det man kaller verden bak teksten (forfatterens verden), på historiske og religionshistoriske spørsmål, hvordan tekstene ble til osv. Dette er den verden tekstene speiler. Den andre er å fokusere på verden i teksten (tekstens verden), på litterære perspektiv. Dette er den verden tekstene fremstiller. Den tredje strategien er å fokusere på verden foran teksten (leserens verden), på ulike lesninger og bruk av tekstene blant troende, blant forskere, kunstnerne osv. Dette kunne man kalle den verden tekstene skaper hos sine lesere. I studiet og til eksamen vil det bli lagt vekt på barn, ungdom og trosopplæring som kontekst.
 

Dersom du fullfører dette emnet opparbeider du deg:

  • Kunnskap: Kunnskap om sentrale bibeltekster og bøker i Det gamle og Det nye testamente: deres hovedinnhold, sjangere, litterære særpreg og historiske kontekst. Du skal også ha kunnskap om ulike lesestrategier som har vært anvendt overfor bibeltekstene, og særlig om fokus på verden bak, i og foran tekstene. Du skal særskilt
  • Ferdigheter: Du skal kunne anvende lesestrategier på utvalgte tekster. Du skal også være i stand til å reflektere over samspillet mellom ulike lesestrategier i tolkningen av en gitt bibeltekst.
  • Holdninger: Møtet med bibeltekster og deres ulike lesninger skal bidra til å modne din kritiske refleksjon over bibeltekstene som historiske og hellige tekster, og over fenomenet hellig tekst i seg selv. Du skal bli oppmerksom på hvordan ulike lesestrategier ofte speiler eller betinger ulike religiøse og sosiale verdibaserte valg, og kunne reflektere over dette i forholdtil formidling av bibeltekster i arbeid med barn og ungdom.

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

 

Obligatoriske arbeidskrav

  • 2 obligatoriske samlinger à 2 dager med for
  • elesninger
  • 1 obligatorisk dagssamling i kursets sluttfase
  • Pensum er en kombinasjon av forelesninger på podcast og
  • Diskusjonsgrupper i Fronter
  • 4 lokale gruppesamlinger med veileder

Vurdering og eksamen

Deltagelse på samlingene samt innlevering av arbeidskrav underveis i form av refleksjonsnotater, gruppesamlinger og nettgrupper på Fronter er obligatorisk . Refleksjonsnotater og diskusjonsinnlegg evalueres underveis i form av skriftlige og /eller muntlige tilbakemeldinger.

Eksamen består av et essay som skrives hjemme over en periode på ca 8 uker. Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Ved bestått vurdering vil KRIS1812 har studiepoengreduksjon mot TFF1004

 

Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 27. nov. 2014 14:29 - Sist endret 3. aug. 2020 14:11