Dialogisk menighet: Samhandling på tvers av tro og livssyn i lokalsamfunnet 2012-13

Det teologiske fakultet og Kirkelig Dialogsenter tilbyr høsten 2012 og våren 2013 kurset "Dialogisk menighet" til prostier i Den norske kirke. Hvordan påvirker tros- og livssynsmangfoldet menighetenes selvforståelse og arbeid? Gjør det noe med vårt forhold til egen tro og vår teologi – og vårt forhold til annerledes troende?

 

 

Hva lærer du?

Prostikurset tar på alvor grunnleggende religionsteologiske utfordringer – med særlig fokus på praktisk arbeid. Kurset er et verksted for utvikling av dialogisk arbeid i menighetene og gir rom for teologisk refleksjon rundt dialogerfaringer. Det legges opp til arbeid med hvordan dialogisk tenkning og samhandling med mennesker fra andre tradisjoner kan integreres i menighetenes eksisterende arbeid. Religionsdialog er ikke bare de troendes samtaler. Den utfordrer også menigheten til å gjøre dialog, til å samhandle, til å drive diapraksis så vel som dialog.

Læringsmål:

  • Grunnleggende religionsteologisk kunnskap og refleksjon
  • Forståelse for hvordan dialogisk tenkning og arbeid kan integreres i menighetene og i menighetenes eksisterende arbeid
  • Forståelse for modeller for samhandling i lokalmiljø. Utfordringer og muligheter for menigheten i forhold til selvforståelse (ekklesiologi) og rolle i lokalmiljøet

 

Opptak og målgruppe

 

Kurset retter seg mot prester som arbeider i prosti der det er stort eller voksende religiøst mangfold innen eller nær prostiet. Der det er naturlig kan også andre kirkelig ansatte delta i prostigruppa. Vi vil prioritere prostier der mange av de påmeldte ønsker å ta studiepoeng i løpet av studieopplegget. Det er også mulig å følge studiet uten å ta studiepoeng.

Kurset tilbys som et emne i Master i praktisk teologi og er rettet mot statsansatte prester, øvrige prester og andre kirkelige ansatte med arbeidserfaring i kirkelig tjeneste. Opptakskrav for å ta studiepoeng er utdanning på bachelornivå med studiefordypning i kristendomsstudier eller lignende samt minst 2 års praksis i kirkelig tjeneste.

 

Undervisning og gjennomføring

Opplegget vil formes endelig i dialog med påmeldte prostier.

 

Høst 2012:

Første samling 6 t. med foredragsholder/ representant for kursledelsen, eget opplegg for lokale koordinatorer

Lokallagssamling 4 t, ledet av koordinator, opplegg fra kursledere

Lokallagssamling 4 t, ledet av koordinator, opplegg fra kursledere

Vår 2013:

Fellessamling for alle påmeldte. Utformet som studietur over 4 dager i Amsterdam som inkluderer:

  • besøk til Hans Krikke, diakon i bydelen i Bos en Lommers
  • undervisning på imam/ prest/ rabbiutdanningen ved universitetet INHolland
  • besøk hos menighet i dialog sm. Julia van Rijm, prest i Muiderkerk, og Joke Jongejan, diaconaal consulent, Protestantse diaconie Amsterdam (lokalt kirkearbeid i indre del av Amsterdam, bymisjonsliknende)

Lokallagssamling 4 t, ledet av koordinator, opplegg fra kursledere

Lokallagssamling 4 t, ledet av koordinator, opplegg fra kursledere

Siste samling i eget prosti 4 timer + mappesamtaler i grupper, med foredragsholder/ representant for kursledelsen

 

Obligatoriske arbeidskrav og litteratur

Det vil bli innlevering av et knippe varierte arbeidskrav samt en større oppgave (3-4000 ord) for de som vil ta 10 studiepoeng. Disse legges fram i en mappesamtale på slutten av kurset. Vurderingsform er bestått/ikke bestått.

Litteratur (ca 5-900 sider): Kurset inkluderer lesning av grunnlagstekster (Koran, Bibel og Hadith), samt tekster som aktualiserer tematikken fra de senere år. Pensummateriale inkluderer tekster av bl.a.: Andrew Wingate, Anne Hege Grung, Naveed Baig, Paul Knitter, Oddbjørn Leirvik og Kajsa Ahlstrand.

 

Arbeidsmengde/permisjonsbehov

Prost og lokallagsleder må i forbindelse med søknaden bli enige om hvordan en tar ut permisjonsdager; hvor mye som organiseres ved ekstern vikar, hvor mye en avlaster hverandre mv. Normalt tilsvarer 10 studiepoeng 5-6 ukers fullt arbeid. Ettersom prostilagssamlingene med forarbeid og etterarbeid inngår i kursarbeidet anbefaler vi ca 3-4 ukers permisjon for de som ønsker å ta studiepoeng. Kurskoordinatorene i prostiet vil ha behov for noen ekstra dager med studiepermisjon.

 

Økonomi

Det er ingen kursavgift for undervisning. Ekskursjonsutgifter og semesteravgift på 4500,- pr. deltager dekker kost og losji på samlinger og opphold på studietur til Amsterdam 3 netter/4 dager. Den dekker ikke reise til Amsterdam og opphold på lokale samlinger i prostiene, ei heller kost på dem, semesteravgift eller pensumlitteratur. De forskudderte fellesutgiftene faktureres i to like deler høsten 2012 og våren 2013.

 

Påmelding

Prost er ansvarlig for påmelding. Den enkelte deltaker vil likevel måtte fylle ut et forenklet søknadsskjema. Prostilagsleder skal bekrefte at det er gjennomført samtale/forhandlinger omkring tilretteleggelse av kurssamlinger og studiepermisjoner. Påmelding skjer på www.kompetansekart.no

  • Prost og hver deltaker fra prostier som meldes på registrerer en enkel søknad i Kompetansekartet.
  • Prost sender kopi av søknad til Det teologiske fakultet v/AKS, Postboks 1023, Blindern 0315, Oslo

 

Kontakt

Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar.

Fagansvarlig: Steinar Ims, steinar@emmausnett.no, mob 416 24 368

Kurskoordinator: Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no, 22850367

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Cecilie Haugerød
Publisert 20. juni 2012 13:22 - Sist endret 3. aug. 2020 14:09