“Av jorden skal du igjen oppstå”: Døden og de døde i protestantisk tradisjon 2012-13

I Den norske kirke overgir vi de døde i Guds hender, holder minnetaler over dem og har ritualer som retter seg mot den døde kroppen. Samtidig skal man ikke tiltale de døde og ikke be for deres sjel etter døden. Hva slags forestillinger om kropp, sjel og eksistens har preget den protestantiske tradisjonen siden reformasjonen? Hva er et oppbyggelig og godt budskap i en begravelse og kan et tradisjonelt oppstandelseshåp formidles i vår tid? Hva kan vi lære av tidligere tiders omgang med døden når vi selv lever i en kultur hvor døden er tabuisert?

 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Målet med kurset er å formidle kunnskap om protestantisk tradisjon, å utfordre vår praksis og tenkning om døden og å gi nye perspektiver på møtet med døden. Veiledningen av døende i middelalderens og reformasjonens Ars Moriendi- tradisjon kan gi perspektiver på hvordan vi møter dødsleier i dag. Studiet av likprekener og minnetavler fra 1500- og 1600-tallet gir perspektiver på hvordan og hvorfor vi minnes de avdøde i dag. Hvordan den døde kroppen ble behandlet og ansett tidligere kan åpne nye perspektiver på ritualer som brukes i dag.

Vår omgang med døden utfordres av historisk materiale fra tidlig protestantisk kultur, som utgjør hovedfokus i kurset. En sammenligning med katolske og sekulære tradisjoner vil også bli trukket inn. Vi vil også se på endringer i protestantisk gravferdspraksis i dagens Europa. I oppløpet mot reformasjonsjubileet i 2017 er det ny interesse i kirken for å drøfte konfesjonell identitet. Med reformasjonen fikk forholdet til døden en særegen utforming både i teologi og i kirkelig praksis. Det teologiske fakultet huser et forskningsprosjekt hvor dette undersøkes, og våren 2012 er fakultetet vertskap for en internasjonal konferanse (REFO 500) med dette som tema.

 

Opptak

Kurset tilbys som et emne i Master i praktisk teologi og er rettet mot statsansatte prester, øvrige prester og andre kirkelige ansatte med arbeidserfaring i kirkelig tjeneste. Opptakskrav er utdanning på minst bachelornivå med studiefordypning i kristendomsstudier eller lignende samt minst 2 års praksis i kirkelig tjeneste. .

 

Undervisning og gjennomføring

  • Oppstartsseminar 24.- 26. september 2012 på TF (3 dager)
  • Studiereise til Tyskland 11. - 15. mars 2013 (5 dager). Ekskursjon til Sachsen og Thüringen (bl.a. Erfurt og Meissen)
  • Oppgaveseminar 22. - 24 april 2013 (3 dager) på Granavolden gjestgiveri
  • Innlevering av sluttoppgaven 16. august 2013

Pensum og vurdering

Pensumlisten på ca. 2000 sider gjennomgås i 2-3 arbeidskrav underveis (resyme, refleksjonsnotat) samt i en sluttoppgave på ca 5-6000 ord som vurderes til bestått/ikke bestått. Frist for innleveringer avtales med gruppen på oppstartsseminaret og fakultetet er veldig opptatt av å tilrettelegge for deltagernes arbeidsvilkår og mulighet for vikar underveis.

 

Søknad og økonomi

Det er ingen kursavgift for undervisningstilbudet, men vi forventer ca 16 000,- i ekskursjonsutgifter, semesteravgift og alle kursopphold med kost og losji. Disse utgiftene kan vi legge ut for å fakturere arbeidsgiver samlet. NB! De dekker ikke reise til og fra samlingene (eller avreisepunkt OSL) samt studielitteratur. Vi fakturerer disse utgiftene over to semester.

  • Statsansatte prester må søke via www.kompetansekart.no
  • Øvrige prester og kirkelig ansatte kan søke på elektronisk svarskjema ved Universitetet i Oslo (stengt).

 

 Kursarrangør

 Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet, UiO i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar.

 

 

 

 

 

Av Cecilie Haugerød
Publisert 20. juni 2012 14:54 - Sist endret 3. aug. 2020 14:10