ESTETIKK OG TEOLOGI I TROSOPPLÆRINGEN – MED FOKUS PÅ PÅSKEN (Våren 2011)

Det teologiske fakultet (UiO) i samarbeid med Oslo Bispedømmeråd tilbyr våren 2011 et nytt studieemne for folk som jobber med trosopplæring i kirka. Kurset ble avholdt med kurskodene teol1921v og teol4921v 2011v.

Foto: Ola Sæther

Hva lærer du?

Studieemnet er knyttet til bruk av estetiske uttrykk, særlig billedkunst og arkitektur, i trosopplæringen. Det blir lagt vekt på fortellingene om Jesu lidelse, død og oppstandelse og påskebudskapet. Emnet gir en gjennomgang av hvordan Jesu korsdød og oppstandelse har vært forstått i kirkas historie (forsoningslære). Det gir  videre en innføring i hvordan de ulike forståelsene av forsoning har kommet til uttrykk i kunsthistorien. Kirkearkitekturens rolle i opplevelsen av de kristne fortellingene vil også bli tatt opp og drøftet.
TF ønsker å bruke kurset til å utvikle et fast tilbud på dette feltet. Kurset vil ha en utprøvende karakter. Deltakernes erfaringer, refleksjoner og medvirkning kan spille en viktig rolle både i selve kurset og for den videre utviklingen av emnet.

Målgruppe

Folk som jobber med trosopplæring i Den norske kirke.
Teologi- og kristendomsstudenter.

Omfang

Kurset gir i utgangspunktet 10 studiepoeng på bachelornivå. Dermed kan kurset inngå i årsenhet eller bachelor i kristendom eller som en del av teologistudiet.
Det er også mulig å ta emnet med 10 studiepoeng på masternivå men da med et annet pensum og annen vurderingsform. Dersom dette er aktuelt ta kontakt med AKS (se nederst)
I tillegg vil et begrenset antall få anledning til å ta kurset som etterutdanning uten studiepoeng

Organisering

Studieemnet er organisert som to samlinger over tre dager med obligatorisk oppmøte:

  • 1. samling 23 – 25 mars 2011
  • 2. samling  4 - 6 mai 2011 NB! Endret fra 27 - 29. april i første utlysning!

Første samling vil finne sted på Det teologiske fakultet (UiO). Dette kurset vil i hovedsak bestå av innføringsforelesninger. Det blir i tillegg lagt opp til samtaler og refleksjoner med utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer.

Andre samling bygges opp rundt ekskursjoner til fire utvalgte kirkebygg i Oslo. Også her gis det rom for erfaringsutveksling og drøfting av forholdet mellom estetikk og teologi i tilknytning til konkrete prosjekter og steder.

Arbeidsformer

Forlesningene vil forholde seg til historiske og nåtidige kunst- og arkitekturverk.
Ekskursjonene knyttes til konkrete steder og bygg som kan danne grunnlag for refleksjon om det estetiske sin betydning i trosopplæringen.
Det er ønskelig at deltakerne kan dele sine erfaringer slik at kurset blir en felles læringsprosess. 

Mappeinnlevering og vurdering (tentativ)

Det legges opp til fire mappeinnleveringer og en muntlig samtale basert på mappa som helhet.
Det gis en samlet vurdering av innleverte tekster og samtale ut fra karakterskalaen bestått/ikke bestått.
Hver innlevering skal være på 1000-1500 ord og den samlede mappa på 4000-6000 ord.
Innlevering 1: Et refleksjonsnotat der man reflekterer over egne erfaringer med trosopplæring og estetiske uttrykk i kunst og arkitektur - i tilknytning til påskebudskapet. Innlevering til, eller i løpet av, første samling.
Innlevering 2: Presentasjon og drøfting av et utvalgt tema fra pensumtekster og forelesninger.
Innlevering 3: Presentasjon og drøfting av et konkret kunstverk eller et kirkebygg.
Innlevering 4: Tekst som tar opp praktiske muligheter og utfordringer i en trosopplæring knyttet til estetiske uttrykk med påsken i fokus.
Dato for innlevering av de tre siste mappene blir oppgitt ved kursstart.
Det er mulig for noen å delta å kurset uten å avlegge eksamen, men det er likevel obligatorisk oppmøte og det forutsettes at alle leverer inn første mappeinnlevering

Kursavgift

Det vil i denne runden ikke være noen deltageravgift ettersom kurset er utviklet med trosopplæringsmidler.
Semesteravgift på kr. 410,- vil likevel påløpe for de som vil ta studiepoeng.

Påmelding og opptak

Det er et begrenset antall plasser tilgjengelig. Siste frist for påmelding er 15. januar 2011
Meld din interesse for kurset ved å registrere deg på nettskjema.no/answer.html?fid=45222&lang=no
NB! Ordinære studenter på UIO skal melde seg på gjennom studentweb!

Informasjon

Kontaktpersoner på Det teologiske fakultet er Birgitte Lerheim og Brynjulv Norheim: Tlf 22 85 03 67
Kontaktperson i Oslo bispedømme er Tonje Kristoffersen: Mobil 934 24 245

Administrative spørsmål

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Det teologiske fakultet
Telefon: 22 85 03 00(05/67)
E-post: aks-admin@teologi.uio.no
 

Publisert 18. nov. 2010 21:52 - Sist endret 15. mars 2016 15:59