Kyrkja i møte med muslimar i Norge

Føremålet med kurset er at kursdeltakarane gjennom praktisk og teoretisk tilnærming til temaet vil bli betre rusta til å møte muslimar i sitt lokale miljø, på konstruktive og føremålstenlege måtar.

Bakgrunn og målsetting

 

Det stadig aukande nærværet av muslimar i Norge stiller kyrkja og samfunnet overfor mange nye utfordringar, både når det gjeld religionskunnskap og dialogkompetanse. Kurset vil ha eit pastoralteologisk fokus på kyrkja og presten sitt møte med lokalmiljøet, men er også meint å stimulere til religionsteologisk refleksjon over tilhøvet mellom islam og kristendom. Meir spesifikke tema som det vil bli arbeidd med, er synet på heilagskriftene, spenninga mellom kultur og religion, tilhøvet mellom dialog og misjon i møte med muslimar, samt slektskap og spenningar mellom kristen og islamsk spiritualitet. Me vil og leggja til rette for eit møte med nokre muslimske leiarar i Stavanger- og Osloregionen.

Organisering

Kurset er organisert som to samlingar over tre dagar. Den første samlinga vil vere ei internatsamling.

Omfanget på kurset er 10 studiepoeng med eit lesepensum på om lag 750 sider. Det er obligatorisk deltaking på samlingane og det tilrås å søkja om 5-6 veker permisjon.

Arbeidsformer og vurdering

Kurset er lagt opp for å stimulera deltakarane til erfaringsdeling og ein felles læringsprosess. I forkant av kurset vil deltakarane bli bedne om å skrive ned nokre av sine eigne erfaringar og spørsmål i møte med muslimar/islam. I løpet av kurset vil alle også skrive eit reflekterande notat på 1500 ord i tilknyting til kurset sitt lesepensum. Ved avslutninga av kurset skal alle skrive ei oppgåve på om lag 4000 ord der utfordringa er å få lokale/personlege utfordringar og fagleg refleksjon til å spele saman. Det blir gjeve ei samla vurdering av innleverte tekstar ut frå karakterskalaen stått/ikkje-stått.

Kursavgift

Avgifta dekker undervising, semesteravgift, veiledning og evaluering, samt oppholdsutgifter for dei to samlingane. Reiseutgifter kjem i tillegg. Utgifter til innkjøp av litteratur dekkas av deltakarane.

Arrangør og fagleg ansvarleg

Kurset blir arrangert av Det teologiske fakultetet, Universitetet i Oslo og Misjonshøgskolen i Stavanger. Forelesarar og faglege ressurspersonar er professor Oddbjørn Leirvik (TF, hovudansvarleg), forskar Anne Hege Grung (TF), førsteamanuensis Gerd Marie Ådna (MHS), førsteamanuensis Kari Storstein Haug (MHS) samt sokneprest og pedagog Kjell Bjørka.

Publisert 3. jan. 2011 15:01 - Sist endret 15. mars 2016 16:13