Forskningshistorie ved Det teologiske fakultet

Carl Paul Caspari. Kilde UiO

Det teologiske fakultet ble dannet i 1811, som en av de fire første fakulteter ved opprettelsen av Universitetet i Oslo (Det kongelige Frederiks Universitet eller Universitas Regia Fredericiana).

Forskningsaktiviteten har vært betydelig siden fakultetet ble opprettet i 1811. Mange kjente navn, både nasjonalt og internasjonalt, har på ulikt vis vært tilknyttet fakultetet.

Fakultetets undervisning, forskning og formidling har i over 200 år vært med på å prege norsk samfunnsliv.

Det teologiske fakultet driver i dag forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. Ambisjonen er å være ledende i Norden innenfor disse fagfeltene.

Æresdoktorer ved Det teologiske fakultet

Æresdoktorer (doctor honoris causa) utnevnes på grunnlag av betydningsfull vitenskapelig innsats. UiO har hatt rett til å utnevne æresdoktorer siden 1824. Første æresdoktor ved Det teologiske fakultet ble utnevt i 1911. Mange av de fremste navn innen teologien har på dette vis blitt hedret av fakultetet.

Disputaser gjennom historien

Fakultetets første doktorgradsdisputas ble avholdt i 1876. Anton Christian Bang disputerte da over sin avhandling "Om Kristi Opstandelses historiske Virkelighed". Siden den tid har mer enn 150 disputaser blitt avholdt ved fakultetet.

Første kvinne som avla sin doktorgrad var Turid Karlsen Seim, det skjedde i 1990 med avhandlingen "Det doble budskap. Avhengighet og avstand mellom kvinner og menn i Lucas Acta." Hun var da første kvinne som avla doctor theologiae-graden ved en norsk institusjon.

Minneforelesninger

Det teologiske fakultet har tre minneforelesninger som arrangeres annethvert år: Dahlforelesningen, Mowinckelforelesningen og Aasta Hansteen-forelesningen.

Gjesteforelesninger ved TF

Det teologiske fakultet inviterer med jevne og ujevne mellomrom gjesteforelesere til å avholde forelesninger ved fakultetet. Denne oversikten representerer forskere som har avholdt inviterte, offentlig annonserte gjesteforelesninger ved fakultetet.

Det teologiske fakultet 200 år

Universitetsbygningene i sentrum. IllustrasjonI 2011 feiret Universitetet i Oslo 200-årsjubileum. Som et av de tre første fakultetene markerte også Det teologiske fakultet 200 års virksomhet.

Vi viser deg blant annet et et bildespill som illustrerer sammenhengen mellom etableringen av fakultet og de generelle dannelsesprosessene i samtiden, og videointervjuer med med flere av fakultetets seniorprofessorer.

Det praktisk-teologiske seminar (PTS)

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) blei oppretta på permanent basis i 1848.

Da Den norske kyrkja blei skild frå staten 1.1.2017 blei Det praktisk-teologiske seminar si avdeling i Oslo ein del av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.