Doktorgradsdisputaser ved Det teologiske fakultet fra 1876 til 2007

Fakultetets første doktoravhandling ble avlagt i 1876. Anton Christian Bang disputerte da over sin avhandling Om Kristi Opstandelses historiske Virkelighed.

Siden den tid har mer enn 150 disputaser blitt avholdt ved fakultetet. Forskningsaktiviteten har også vært betydelig, og mange kjente navn både nasjonalt og internasjonalt har på en eller annen måte vært tilknyttet fakultetet. Fakultetets undervisning, forskning og formidling har gjennom snart 200 år vært med på å prege norsk samfunnsliv i betydelig grad.

Oversikt over disputaser ved Det teologiske fakultet fra 2008 frem til i dag

Doktorgradsdisputaser 2001 - 2007

2007:

 • Nils M. Justvik, 11. mai 2007: Kristenfolkets forhold til idrett. Endringer på sørlandet i etterkrigstida. (Dr.art.)
 • Solveig Botnen Eide, 24. mai 2007: Prinsipper og levd liv. Samtaler om og oppfatninger av relasjonen mellom mor og barn i en barnevernskontekst. (Dr.art).
 • Kristin Joachimsen, 31. mai 2007: Identities in transition: Pursuits of Isa. 52:13-53:12. (Dr.theol.)
 • Marianne Bjelland Kartzow, 19. desember 2007: Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles. (Dr.theol.)

2006:

 • Kai Tore Bakke, 30. juni 2006: ”The Narrative of the Kings” A Synchronic Reading of Samuel and Kings. (Dr.theol.)
 • Kari Veiteberg, 1. september 2006: Kunsten å framføre gudstenester. Dåp i den norske kyrkja. (Dr.theol.)
 • Espen Dahl, 24 . november 2006: The Holy and the Everyday. Toward a phenomenology of religious experience after Husserl. (Dr.art.)

2005:

 • Synnøve Heggem, 16. april 2005: Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk - En lesning av N.F.S. Grundtvigs ”Sang-Værk til den Danske Folke-Kirke”. (Dr.theol.)
 • Marius Gunnar Mjaaland, 10. desember 2005: Autopsi. Døden og synet på selvet. (Dr.theol.)

2004:

 • Roger Jensen, 17.januar 2004: Subjektkonstitusjon og Gudstale. Drøftelse av konstitusjonen av det etiske subjekt i moderniteten med særlig vekt på Martin Luthers antropologi og etikk" (Dr.theol.)
 • Elisabet Haakedal, 24.januar 2004, ”Det er jo vanlig praksis hos de fleste her …” Religionslærerrolle, livstolkning og skolekulturell ritualisering – en religionspedagogisk studie av grunnskolelæreres handlingsrom på 1990-tallet. (Dr.art.)
 • Tor Vegge, 8. mai 2004, Die Schule des Paulus. Eine Untersuchung zur Art und zum Stellenwert schulischer Bildung im Leben des Paulus. (Dr.theol.)
 • Marta Høyland Lavik, 13. november 2004, A people tall and smooth-skinned. The rhetoric of Isaiah 18. (Dr.theol.)

2003:

 • Åse Røthing, 18. januar 2003: Par på tvers av tro og kjønn. Idealer, strategier og forhandlinger. (Dr.art.)
 • Per Anders Aas, 11.oktober 2003, Dannelse i krise. Klassisk humanisme i møte med det moderne: Harry Fett, Charles Kent og A.H. Winsnes 1918–33. (Dr.art.) 

2002:

 • Oddbjørn Leirvik, 12. januar 2002: Knowing by Oneself, Knowing with the Other: al-damir, Human Conscience and Christian-Muslim Relations. (Dr.theol.)
 • Solfrid Storøy, 1. juni 2002: Sound and Syllable. Studies in Monosyllabic Words as a Poetic Device in the Book of Proverbs with Special Reference to the Words rash and dal. (Dr.theol.)

2001:

 • Haavard Koppang, 27. januar 2001: Selv-bedrag og etikk. Om den begrenset rasjonelle og den ubegrenset selv-bedrageriske aktør. (Dr.philos.)
 • Jorunn Økland, 3. mars 2001: Women in their Place: Paul and the Corinthian Discourse of Gender and Sanctuary Space. (Dr.theol.) 
 • Eva Skærbæk, 16. juni 2001: Who Cares – Ethical interaction and sexual difference. (Dr.theol.)
 • Marit Skjeggestad, 3. november 2001: Facts in the ground? Biblical history in archaeological interpretation of the Iron Age in Palestine. (Dr.theol.)

Doktorgradsdisputaser 1991 - 2000

2000:

 • Kristian Alm, 29. januar 2000: Visjoner om skyldfrihet : Henrik Ibsen – Friedrich Nietzsche – Knud E. Løgstrup – Ole Hallesby. (Dr.theol.)
 • Kjetil Grandal, 12. februar 2000: En kjærlighet med rom for alle? Apokatastasistanken i lys av gudsbildet med henblikk på moderne protestantisk teologi. (Dr.art.)
 • Harald Askeland, 4. mars 2000: Reform av den lokale kirke – kontekst, prosess, utfall. (Dr.phil.)
 • Aud V. Tønnessen, 2. desember 2000, «… et trygt og godt hjem for alle»? Kirkelederes kritikk av velferdsstaten etter 1945. (Dr.theol.)

1999:

 • Peder Eidberg, 6. november 1999, "Det folk som kalles baptister". En undersøkelse av Det norske baptistsamfunns bakgrunn, tilblivelse, historie og egenart til jubileet 1902, (Kirkehistorie)
 • Rannfrid I. Thelle, 2. oktober 1999, (dr.art.-graden - fakultetets første doctor artium), Ask God. Divine consultation in the literature of the Hebrew Bible, (Det gamle testamentet)
 • Kai Ingolf Johannessen, 2. oktober 1999, Christian commitment and reasonable consensus in pluralist societies. John Rawls' idea of an overlapping consensus in the perspective of theological social ethics as conceived of by MartinHonecker, (Systematisk teologi)
 • Reidar Aasgaard, 17. september 1999, My beloved brothers and sisters! A study of the meaning and function of Christian siblingship in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context, (Det nye testamentet)

1998:

 • Dag Myhre-Nielsen, 28. november 1998, En hellig og ganske alminnelig kirke. Teologiske aspekter ved kirkens identitet i samfunnet
 • Gunnar H. Østenstad, 7. november 1998, The Exalted Servant. Patterns of Redemption in the Fourth Gospel. An Experiment in Structural Analysis
 • Odd Magne Bakke, 7. mars 1998, "Why Do We Divide and Tear Asunder the Members of Christ?" (1. Clement 46:7): A Rhetorical Analysis of the First Letter of Clement with Especial Emphasis on the Language of Unity and Sedition
 • Sturla Johan Stålsett, 7. februar 1998, The crucified and the Crucified. A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino
 • Hallgeir Elstad, 17. januar 1998, "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av presteskapet i Norge i siste halvpart av 1800-talet, dei såkalla "johnsonske prestane"

1997:

 • Rolv Nøtvik Jakobsen, 14. juni 1997, Den firfoldige fader. Allegori og sjølvframstilling i spenning mellom klassisisme og romantikk med særlig vekt på tekstar av Johan Nordahl Brun (1745-1816)
 • Jone Salomonsen, 7. juni 1997, "I am a Witch - A Healer and a Bender". An Expression of Women's Religiousity in Contemporary USA
 • Inger Marie Linboe, 8. mars 1997, Tjeneste, tilfredstillelse, forventning og fullendelse. En studie av Lukasevangeliets måltidskonsepsjon

1995:

 • Knut W. Ruyter, 16. september 1995, (dr.philos.-graden) Kasuistikk som saksbasert problemløsning i medisinsk etikk. Om medisinsk assisert befruktning

1994:

 • Sigurd Hjelde, 26. november 1994, Die Religionswissenschaft und das Christentum: ein Blick auf die Geschichte einer Fachtradition sowie einige Überlegungen über deren Verhältnis zur christlichen Theologie
 • Pål Repstad, 11. juni 1994, (dr.philos.-graden) Teologisk profilering i sosial kontekst: Kristian Schjelderups liv, tid og teologi
 • Trygve Wyller, 28. mai 1994, Troens tale og talen om verden. Et grunnproblem i nyere systematisk teologi drøftet med henblikk på K.E. Løgstrup, Oswald Bayer og Dietrich Bonhoeffer

1993:

 • Jan Helge Solbakk, 18. september 1993, (dr.philos.-graden) Forms and Functions of Medical Knowledge in Plato - Interpretations and Research Historiography
 • Knut Holter, 20. november 1993, Imago Hominis - A Study of Second Isaiah's Idolproduction Passages
 • Ola Tjørholm, 4. september 1993, Church Fellowship - Visible Structured Unity and Essential Diversity
 • Fartein Valen-Sendstad, 28. mai 1993, Kampen om korset - En analyse av sociniansk teologi og luthersk-ortodoksi - med særlig henblikk på forståelsen av Jesu lidelse og død

1991:

 • Nils Akel Røsæg, 16. november 1991, Jesus from Galilee and Political Power, A Socio-Historical Investigation
 • Kjell Nordstokke, 9. februar 1991, Ekklesiogenese. Konsil og kontekst i Leonardo Boffs Ekklesiologi

Doktorgradsdisputaser 1981 - 1990

1990:

 • Jan-Olav Henriksen, 3. november 1990, Mennesket som natur. En systematisk-teologisk analyse av forholdet mellom antropologi og naturforståelse i Wolfhart Pannenbergs teologi
 • Else-Britt Nilsen, 9. juni 1990, Gjennom prestenes briller... En teologisk spørreundesøkelse om ekteskapssyn og kirkens vigselspraksis - med særlig vekt på fraskiltes gjengifte
 • Karstein Mikal Hansen, 19. mai 1990, Skapelse og kritikk. En analyse av K.E. Løgstrups forfatterskap med særlig hensyn til skapelsestankens kritiske funksjon hos den unge Løgstrup
 • Knut Aukrust, 5. mai 1990, "Prest, prost, enkemann, fattigmann..." - En studie av kirkelig sosialt arbeid i Norge fram mot 1914
 • Turid Karlsen Seim, 3. februar 1990 (første kvinne ved en norsk institusjon som avla doctor theologiae-graden), Det doble budskap. Avhengighet og avstand mellom kvinner og menn i Lucas Acta
 • Trond Skard Dokka, 10. februar 1990, A gjenkjenne det ukjente. Om menneskers mulighet for å kjenne Gud - en studie basert på Johannesevangeliets tegnstoff

1989:

 • Dag Thorkildsen, 11. februar 1989, Kirkestrid og unionsoppløsning - tre studier om forholdet mellom religion, kultur og politikk i Norge ved århundreskriftet

1988:

 • Peder Gravem, 3. desember 1988 (dr.philos.-graden - fakultetets første doktor philosophiae), Gudstro og virkelighetserfaring. Den metafysiske gudstanke som problem i kristen gudslære, belyst ut fra G. Ebeling, E. Jüngel og W. Pannenberg
 • Karl Olav Sandnes, 17. september 1988, Paul - One of the Prophets? A Contribution to the Apostle's Self-Understanding
 • Steinar Moe, 11. juni 1988, Det avgjørende frelsesvalg. Vilje og omvendelsesforståelse hos Ole Hallesbye
 • Oddvar Johan Jensen, 16. april 1988, Kristi person. Til betydningen av læren om Kristi person i Martin Luthers teologi 1520 - 1546
 • Lars Østnor, 19. mars 1988, Kirkens enhet. Et bidrag til forståelsen av norske teologers oppfatning av det økumeniske problem i mellomkrigstiden
 • Torstein Jørgensen, 23. januar 1988, Contact and Conflict. Norwegian Missionaries, The Zulu Kingdom and the Gospel 1850 - 1873

1987:

 • Sigmund Harbo, 19. desember 1987, Barndomserfaringer og voksentro. En religionspsykologisk unders;kelse av forholdet mellom tidlig p[virkning og seinere holdning til religion

1985:

 • Kåre Berge, 30. november 1985, Jahvistens tid. Til dateringen av noen jahvistiske fedretekster
 • Tarald Rasmussen, 20. april 1985, "Inimici ecclesiae". Das ekklesiologische Feinbild in Luthers "Dictata super Psalterium" (1513-1515) im Horizont der theologischen Tradition
 • Geir Hellemo, 23. mars 1985, Kristus på keisertronen. En undersøkelse av apsideutsmykning og katekeser fra det 4. århundre med særlig vekt på eschatologiproblemet

1984:

 • Trond Bakkevig, 20. oktober 1984, Ordningsteologi og atomvåpen. En studie i Paul Althaus', Walter Künneths og Helmut Thielickes sosialetikk
 • Helge Steinar Kvanvig, 21. september 1984, The Mesopotamian Background of the Enoch Figure
 • Roald Kverndal, 2. juni 1984, Seamen's Missions: Their Origin and early Growth. A Contribution to the History of the Church Maritime
 • Karl Arvid Tångberg, 29. mai 1984, Die prophetische Mahnrede: form- und traditionsgeschichtliche Studien zum prophetischen Umkehrruf

1983:

 • Notto Reidar Thelle, 15. juni 1983, From Conflict to Dialogue: Buddhism and Christianity in Japan, 1854 - 1899

1982:

 • Anders Jørgen Bjørndalen, 3. desember 1982, Untersuchungen zur allegorischen Rede der Propheten Amos und Jesaja
 • Jan-Martin Berentsen, 11. september 1982, Grave and Gospel. A Missiological Study in Japanese Ancestor Worship and the Theological Implications of its Encounter with Christian Faith
 • Svein Aage Christoffersen, 5. juni 1982, Identifikasjon og verifikasjon. En studie i Gerhard Ebelings fundamentalteologi
 • Jarl Henning Ulrichsen, 3. juni 1982, Grunnskriftet til De tolv patriarkenes testamenter. En undersøkelse av det opprinnelige skrifts omfang, innhold og egenart
 • Oskar Skarsaune, 8. mai 1982, The Proof from Prophecy, A Study in Justin Martyr's Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile
 • Kjetil Hafstad, 13. mars 1982, Ord og historie. En undersøkelse av Karl Barths historieforståelse
 • Hans Magnus Barstad, 13. februar 1982, Studies in the Religious Polemics in the Book of Amos, with Particular Regard to its Background. With Special Reference to Am 2: 7b-8, 4: 1-13, 5:1-27, 6:4-7, 8:14

1981:

 • Hans Kvalbein, 21. november 1981, Jesus og de fattige. Jesu syn på de fattige og hans bruk av ord for "fattig"
 • Ernst Baasland, 25. april 1981, Teologi og metodologi. En analyse av Rudolf Bultmanns tidligste arbeider

Doktorgradsdisputaser 1971 - 1980

 • Halvor Bergan, 27. mars 1980, Skriftemål og skriftestol. Skriftemålet i Den norske kirke fra reformasjonstiden til i dag
 • Lars Flatø, Godkjent av bedømmelseskomiteen 20. november 1979, og av fakultetsrådet 3. desember 1979. (Flatø avgikk med døden før et forsvar av avhandlingen kunne finne sted), Revisjon av kirkens bøker 1886-1926. En kirkehistorisk og liturgisk undersøkelse
 • Tore Wigen, 24. november 1979, Erfaringsimmanens og gudstro. Religionsapologetikken hos en del nykantiansk influerte teologer, med særlig hensyn til Anders Nygren
 • Bernt Torvild Oftestad, 20. oktober 1979, Kristentro og kulturansvar. Ronald Fangens kristendomssyn - utvikling og egenart
 • Halvor Moxnes, 11. november 1978, Theology in conflict. Studies in Paul's understanding of God in Romans
 • Helge Hognestad, 30. september 1978, Forkynnelse som legitimering. Eksegetisk-homiletiske studier til Matteusevangeliet
 • Torleiv Austad, 1. februar 1975, Kirkens grunn. Analyse av en kirkelig bekjennelse fra okkupasjonstiden 1940-1945
 • Inge Johan Lønning (1938 - ), 26. mars 1971, "Kanon im Kanon". Zum dogmatischen Grundlagenproblem des neutestamentlichen Kanon

Doktorgradsdisputaser 1961 - 1970

 • Johan Nyhagen (1905 - 1993), 14. mars 1970, Santalmisjonens historie. Med særlig henblikk på utvlklingen i India og Norge. 1867 - 1967
 • Andreas Aarflot (1928 - ), 24. jan. 1970, Tro og lydighet. Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse
 • Magne Sæbø (1929 - ), 20. des. 1969, Sacharja 9 - 14. Untersuchungen von Text und Form
 • Aksel Magnus Valen-Sendstad (1932 - ), 20. sept. 1969, Eksistensialfilosofien som fundamentalonotologi for åpenbaringsteologien. En analyse av grunnleggende eksistensialfilosofiske motiver i Rudolf Bultmanns teologiske tenkning
 • Carl Johan Bjerkelund (1918 - 2003), 18. des. 1967, Parakalo. Form Funktion und Sinn der parakalo-Sätze in den paulinischen Briefen
 • Olav Leonard Harry Hodne (1921 - ), 6. febr. 1967, L.O. Skrefsrud. Missionary and social reformer among the Santals of Santal Parganas. With special reference to the period between 1867 and 1881
 • Peder Johan Borgen (1928 - ),11. juni 1966, Bread from heaven. An exegetical study of the concept of manna in the gospel of John and the writings of Philo
 • Ole Modalsli (1913 - ), 30. jan. 1965, Das Gericht nach den Werken. Ein Beitrag zu Luthers Lehre vom Gesetz
 • Ivar Asheim (1927 - ), 15. sept. 1962, Glaube und Erziehung bei Luther. Ein Beitrag zur Geschichte des Verhältnisses von Theologie und Padagogik

Doktorgradsdisputaser 1951 - 1960

 • Jacob Stephan Jervell (1925 - ), 10. desember 1959, Imago Dei. Gen 1,26 f. im Spätjudentum, in der Gnosis and in den paulinischen Briefen
 • Tor Børresen Aukrust (1921 - ), 20. desember 1958, Forkynnelse og historie. En studie i spørsmålet om Kristi realpresens
 • Carl Johan Fredrik Wisløff (1908 - 2004), 7. juni 1958, Nattverd og messe. En studie i Luthers teologi
 • Åge Standal Holter (1919 - ), 26. februar 1958, Moralundervisning og politikk. Kampen om moralundervisningen i fransk folkeskole 1879-1886
 • Nils Egede Bloch-Hoell (1915 - 2002), 13. februar 1958, Pinsebevegelsen. En undersøkelse av pinsebevegelsens tilblivelse, utvikling og særpreg med særlig henblikk på bevegelsens utforming i Norge
 • Helge Fæhn (1918 - ), 14. februar 1957, Ritualspørsmalet i Norge 1785-1813. En liturgisk og kirkehistorisk undersøkelse med særlig henblikk på geistlighetens stilling til tidens reformplaner
 • Kaare Støylen (1909 - ), 19. januar 1957, Claus Frimann. Almuens sanger. 1746 - 1829. Glimt fra et hundreårs kirke- og kulturhistorie
 • Knut Rygnestad (1909 - ), 22. september 1956, Dissentarspørsmålet i Noreg frå 1845 til 1891. Lovgjeving og administrativ praksis
 • Olav Guttorm Myklebust (1905 - 2001), 1. mars 1956, The study of missions in theological education. An historical inquiry into the place of world evangelisation in western protestant ministerial training with particular reference to Alexander Duff's chair of evangelistic theology
 • Per Lønning (1928 - ), 5. mai 1955, Samtidighedens situation. En studie i Søren Kierkegaards kristendomsforståelse
 • Torbjørn Osnes (1916 - ), 9. november 1954, Fullkommenhetstanken i det Nye testamente. En studie over begrepet teleios
 • Ragnar Skouge Leivestad (1916 - 2002), 16. juni 1954, Christ the conqueror. Ideas of conflict and victory in the New Testament
 • Oskar Bernhard Garstein (1924 - ), 12. mai 1954, Cort Aslakssøn. Studier over dansk-norsk universitets- og lærdomshistorie omkring år 1600
 • Fridtjov Søiland Birkeli (1906 - 1984), 10. okt 1953, Politikk og misjon. De politiske og interkonfesjonelle forhold på Madagaskar og deres betydning for den norske misjons grunnlegging 1861-1875
 • Leiv Aalen (1906 - 1983), 15. juni 1953, Den unge Zinzendorfs teologi
 • Christian Svanholm (1906 - ), 25. mars 1953, H. C. Andersens ungdoms-tro. (Med henblikk på dens teologiske bakgrunn)
 • Thorleif Boman (1894 - 1978), 14. juni 1952, Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen
 • Sverre Aalen (1909 - 1980), 5. des. 1951, Die Begriffe «Licht» und «Finsternis» im Alten Testament, im Spätjudentum und im Rabbinismus
 • John Nome (1904 - 1980), 6. juni 1951, Det moderne livsproblem hos Troeltsch og vår tid

Doktorgradsdisputaser 1941 - 1950

 • Godvin Gordon Ousland (1905 - ), 7. desember 1950, En kirkehøvding. Professor Gisle Johnson som teolog og kirkemann. En undersøkelse
 • Johan Bernitz Hygen (1911 - 2002), 1. desember 1948, Moralen og Guds rike. Teleologiske problemer i den kristelige etikk
 • Birger Daniel Gulbrandsen (1898 - 1933), 26. november 1948, Nattverden i norsk kirkeliv
 • Erling Gauslaa Danbolt (1904 - ), 8. september 1947, Misjonstankens gjennembrudd i Norge. 1, Misjonsappellens tid 1800-1830
 • Tord Godal (1909 - 2002), 22. mai 1947, Meditasjonen og dens betydning for erkjennelsen
 • Ivar Pedersen Seierstad (1901 - 1987), 3. februar 1947, Die Offenbarungserlebnisse der Propheten Amos, Jesaja und Jeremia. Eine Untersuchung der Erlebnisvorgänge unter besonderer Berücksichtigung ihrer religiös-sittlichen Art und Auswirkung
 • Reidar Hauge (1903 - 1967), 4. juni 1942, Inkarnasjon og opstandelse. Til spørsmålet om den historiske åpenbaring
 • Nils Alstrup Dahl (1911 - 2001), 12. september 1941, Das Volk Gottes. Eine Untersuchung zum Kirchenbewusstsein des Urchristentums

Doktorgradsdisputaser 1931 - 1940

 • Herman Ludin Jansen (1905 - 1986), 13. mars 1940, Die Henochgestalt. Eine vergleichende religionsgeschichtliche Untersuchung
 • Einar Molland (1908 - 1976), 15. juni 1938, The conception of the Gospel in the Alexandrian theology
 • Sigurd Johan Normann (1879 - 1939), 14. juni 1935, Viljefrihet og forutbestemmelse i den lutherske reformasjon inntil 1525
 • Trygve Otto Dokk (1888 - 1983), 30. november 1931, Religiøs etisk uppseding frå Pontoppidans tid til våre dagar

Doktorgradsdisputaser 1921 - 1930

 • Anders Skrondal (1885 - 1977), 10. mai 1930, Grundtvig og Noreg. Kyrkje og skule 1812-1872
 • Ragnar Kristian Gunnarsson Asting (1897 - 1936), 15. okt. 1930, Die Heiligkeit im Urchristentum
 • Eivind Josef Berggrav (1884 - 1959), 26. okt. 1925, Religionens terskel. Et bidrag til granskningen av religionens sjelelige frembrudd
 • Andreas Pedersen Seierstad (1890 - 1975), 11. juni 1924, Kyrkjelegt reformarbeid i Norig i nittande hundreaaret
 • Gabriel Fredrik Ludvig Selmer (1886 - 1944), 9. mai 1924, Oplysningsmenn i den norske kirke.
 • Kristian Vilhelm Koren Schjelderup (1894 - 1980), 2. juni 1923, Religionens sandhet i lys av den relativitetsteoretiske virkelighetsopfatning.
 • Hans Nielsen Hauge Ording (1884 - 1952), 16. mai 1922, Untersuchungen über Entwicklungslehre und Teleologie. Mit Rücksicht auf die theologische Erkenntnis.

Doktorgradsdisputaser 1911 - 1920

 • Sigmund Olaf Plytt Mowinckel (1884 - 1965), 2. des. 1916, Statholderen Nehemia. Studier til den jødiske menighets historie og litteratur. 1. samling.
 • Nils Wilhelm Messel (1877 - 1958), 10. des. 1915, Die Einheitlichkeit der jiidischen Eschatologie.
 • Olaf Edvard Moe (1876 - 1963), 30. okt. 1912, Paulus and die evangelische Geschichte. Zugleich ein Beitrag zur Vorgeschichte der Evangelien.

Doktorgradsdisputaser 1901 - 1910

 • Christian Ihlen (1868 - 1958), 12. juni 1906, Hovedpunkter angaaendede protestantiske principers stilling i det moderne aandsliv. Et historisk-systematisk grundrids.
 • Johannes Ording (1869 - 1929), 17. juni 1904, Den religiøse erkjendelse, dens art og vished. Til grundlæggelsen af den systematiske theologi.

Doktorgradsdisputaser 1876 - 1900

 • Otto Jensen (1856 - 1918), 13. okt. 1898, Om soning og forsoning. En theologisk afhandling.
 • Christian August Bugge (1853 - 1928), 10. des. 1895, Om Jesu Christi Parabler. Et Bidrag til Løsning of Parablernes Hovedproblemer.
 • Simon Themstrup Michelet (1863 - 1942), 8. mai 1889, Amos oversat og fortolket. Med en udsigt over de samtidige tilstande i Israel.
 • Sigurd Vilhelm Odland (1857 - 1937), 6. des. 1889, Jakobs brev til «de tolv stammer i adspredelsen». Indledet og fortolket.
 • Knud Karl Krogh-Tonning (1842 - 1911), 16. mars 1883, Om den ældste kirkelige Apologi over for det græsk-romerske Hedenskabs Tænkning. En Characteristik i Grundtræk
 • Anton Christian Bang (1840 - 1913), 2. mai 1876, Om Kristi Opstandelses historiske Virkelighed