Prest og teolog i praksis 2020-2021

Prest og teolog i praksis er et obligatorisk fellesemne i den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi.

Emnet har vist seg nyttig også for deltakere som ikke planlegger å gjennomføre en mastergrad. Del 1 av emnet utgjør også den avsluttende delen i Innføringsprogram for nye prester (5 stp). Emnet arrangeres rullerende, i fellesskap av institusjonene som tilbyr mastergrad i praktisk teologi:. I 2020-21 vil det arrangeres av Det teologiske fakultet, UIO. 

Søk her! Frist: 15. august 2020, 12. januar 2021 (del 2)

Hva lærer du?

Dette emnet har to tematiske tyngdepunkt:

 • Hva er det å være prest og kirke i spenningen mellom tradisjon og nyskapning, mellom globalt og lokalt? Hvordan kan jeg best reflektere over, artikulere og praktisere pastoralteologi og ekklesiologi i dag?
 • Hva er teologisk faglighet i praksis? Hvordan fortsetter jeg å lære og utvikle kunnskap når jeg er i jobb? Hvordan får jeg til en god dialog mellom min akademiske faglighet og mine pastorale erfaringer?

Emnet skal bidra til at deltakeren reflekterer over sin tjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske dimensjoner. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som et viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet. Emnet fokuserer både på den enkeltes selvforståelse som prest og på bearbeidelsen av profesjonens rammer og muligheter med sikte på fornyet inspirasjon i prestehverdagen. 

Undervisning

Emnekoder:

 • TEOL4551 (del 1)
 • TEOL4552 (del 2)

Emnet gjennomføres med to kurssamlinger: En tredagerssamling 19. - 21. oktober 2020 på Gran på Hadeland, og en tredagerssamling 8.-10. mars 2021 på Det teologiske fakultet (UiO) i Oslo. 
Om smittevernhensyn nødvendiggjør det vil samlinger tilrettelegges med digital undervisning.

Fakta

Forelesere

Det blir kursledere fra Det teologiske fakultet, UiO (TF), MF vitenskapelig høyskole (MF), VID vitenskapelige høgskole (VID) og Presteforeningen.
Arrangør i 2020/21 er Det teologiske fakultet, UiO

Studiepoeng: 5+5 (10 samlet)

Tid: 2020 høst - 2021 vår

Utgifter til kost og losji og tilrettelegging beregnes til ca: kr 15 500,- (del 1, 10 000,- og del 2, 5.500,-)

Søknadsfrist  for alle søkere er 1. juni 2020. 15. august 2020 (utsatt frist grunnet Koronasituasjonen)
De som ønsker å ta både del 1 og del 2, søker opptak på begge emnene i nettskjema.

Søkere i Innføringsprogrammet for nye prester, som alt har gjennomført PTP del 1 og som vil gjennomføre PTP del 2 våren 2021, kan senest innen 12. januar 2021 søke om opptak på kursets nettside hos TF.

Arbeidsformer

Deltakerne skal utarbeide skriftlige forarbeider til samlingene. De skal gi og motta tilbakemelding på disse i løpet av kurssamlingen, og det veksles mellom forelesninger og refleksjon i grupper. Det skal leveres et refleksjonsnotat (del 1) og et essay (del 2) etter samlingene. Selvstudium av pensumlitteraturen blir forutsatt.

Obligatoriske aktiviteter

For Prest og teolog i praksis, del 1: 5 studiepoeng (19.-21 okt. 2020):

 • Obligatorisk deltakelse på samlingen (75 % frammøte)
 • Litteraturrapport (1200-1500 ord) på bakgrunn av egenvalgte 100 sider av fellespensum. Rapporten skal vise hvordan valgt litteratur kan være relevant for egen prestetjeneste. Leveres til oppgitt frist før samling i Canvas.
 • Refleksjonsnotat (1200-1500 ord) skal på bakgrunn av kurssamlingen og pensum reflektere over interessefelt og mulig tema for videre studier. Notatet kan gjerne reflektere rundt og begrunne tema og problemstilling for faglig essay til Prest og teolog i praksis, del 2. Leveres til oppgitt frist etter kurssamlingen i Canvas
 • Litteraturstudium ca. 350 sider

For Prest og teolog i praksis, del 2: 5 studiepoeng (8.-10. mars 2021 ):

 • Obligatorisk deltakelse (minimum 75 %)
 • Et utkast til faglig essay (2500 ord +/- 10 %) som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode. Tema og problemstilling fastsettes i samråd med veileder. Leveres til oppgitt frist i forkant av andre kurssamling og blir gjenstand for tilbakemelding på samlingen. Dette ferdigstilles for vurdering til eksamen til oppgitt frist..
 • Litteraturstudium på ca. 350 sider

Vurdering

PTP del 1: Mappevurdering.
Mappen består av litteraturrapport og refleksjonsnotat fra obligatoriske aktiviteter. Vurderes til bestått/ikke bestått.

PTP del 2: Faglig essay på 2500 ord +/- 10 %. De obligatoriske aktiviteter PTP del 2 må være bestått for å kunne levere eksamen. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Emnebeskrivelser
Under utarbeidelse
 

Økonomi og permisjon

PTP del 1 koster kr 10 000, som dekker alle utgifter til kost og losji på samlingen på hotell i oktober. PTP del 2 koster kr 5 500, som dekker lunsj alle dager + én middag på samlingen på Det teologiske fakultet (UiO) i mars 2021.
Deltakerne må selv dekke reiseutgifter, semesteravgift og utgifter til litteratur til samlingene, samt øvrige utgifter til kost/losji på samlingen på TF i mars 2021.

For prester som deltar i Bispemøtets innføringsprogram for ny-ordinerte prester, vil Bispemøtet sentralt dekke kursavgift for del 1 (kr 10 000) og eget bispedømme dekker reiseutgifter. Del 2 av kurset må deltakere i innføringsprogrammet søke om å få dekket av arbeidsgiver. En må da søke gjennom Regionalt etterutdanningsutvalg (REU) på vanlig måte. Det innebærer kr 5 500. I tillegg må en ha dekning for reise til og opphold i Oslo på kursdagene, samt utgifter til pensum og semesteravgift, p.t. ca kr 700.

Prest og teolog i praksis, del 1 og 2 til sammen (5 + 5 studiepoeng) forutsetter seks ukers arbeidsinnsats, og det bør normalt gi grunnlag for fire ukers permisjon. For de som tar 5 studiepoeng (bare del 1 eller bare del 2) er arbeidsinnsatsen beregnet til det halve og det bør normalt gi to ukers permisjon.

Opptak

Kurset inngår som et obligatorisk emne i erfaringsbasert Master i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, først og fremst prestetjeneste. 

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Søknad
Prester ansatt i bispedømmene skal søke støtte til EVU-kurs hos sin arbeidsgiver innen 15. mars 2020.
Les mer om rutiner for søknad og støtte til arbeidsgiver her
Denne fristen gjelder ikke for søkere i Innføringsprogrammet.

Læringsressurser

Kursledere

Bildet kan inneholde: hår, ansikt, ansiktsuttrykk, panne, hake. Halvard Johannessen
Det teologiske fakultet
Telefon: 22850335

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: briller, hår, ansikt, ansiktsuttrykk, briller.Merete Thomassen
Det teologiske fakultet
Telefon: 22850316

 

 

 

 • I tillegg vil fagfolk fra MF, VID og Presteforeningen bidra

Kursadministrasjon

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Det teologiske fakultet
Telefon 22 85 03 00 / 67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

For mer informasjon om emnet

Klikk her for snarvei til Canvas

Av Brynjulv Norheim
Publisert 15. apr. 2020 10:51 - Sist endret 4. mars 2021 12:42