Tro og bekjennelse. Et fordypende kurs i dogmatikk og samtidsteologi (20 stp) Vår/Høst 2021

I dag er det viktigere enn noensinne å skille tydelig mellom tro som Guds gave (fides qua) og bekjennelsen som den menneskelige sammenfatning av troens innhold og betydning (fides quae). Det har skjedd store endringer i tilnærmingen til teologiske spørsmål de siste 20 årene, som åpner for en mer dynamisk forståelse av dette forholdet. Distinksjonen mellom troens gave og bekjennelsen blir derfor en fruktbar innfallsvinkel til aktuelle teologiske og praktiske utfordringer, slik den også er analysert i bøker utgitt av Jeanrond og Mjaaland omkring kjærlighet, tro og håp.

Dekorasjonsbilde av universitetsbiblioteket i Heidelberg

Heidelberg (Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Å reflektere over troens betydning er altså en viktig oppgave for prester og fagteologer, men er ikke det samme som å tro og la troen utvikle seg. Som relasjon mellom Gud og mennesker vil troen uttrykke seg gjennom respons, handling, utvikling, bønn og kontemplasjon. Dermed flyter den ut av Guds kjærlighetspraksis, slik Gud åpenbarer seg i skapelsen, i Jesu Kristi liv, forkynnelse, virke, død og oppstandelse og i Guds fortsatte nærvær i Den hellige ånd, både i våre liv og i den verden vi er en del av. Som en del av denne guddommelige dynamis innbys vi både til å utvikle og gestalte vår menneskelige tros- og kjærlighetspraksis på ulike måter. Den teologiske refleksjonen tjener denne praksisen i kirken, samfunnet og kulturen.

Hva lærer du?

Du vil kunne drøfte samtidsteologiske anliggender ut fra faglig fordypende refleksjon i dogmatiske temaer, for eksempel:

Kristologi og soteriologi: Hvordan tolker vi Guds åpenbaring og kall i Jesus Kristus i dag? Hvilken relasjon fins mellom troen på Jesus Kristus og håp? Hvordan skiller håpet og det radikale håpet seg fra ulike menneskelige forventninger og optimisme?

Ekklesiologi: Hva kjennetegner kirkens liv og praksis i vår tid – er det bekjennelser eller dynamisk tro, eller økonomi og andre aktiviteter som står i sentrum?

Liturgi: På hvilken måte tjener gudstjenesten troen og troens utvikling? Hvordan skal kirken bedre kunne forvalte sakramentene i dag? Hvordan kan Den norske kirke bedre lykkes med forkynnelse og gudstjenester?

- Spiritualitet: Hvordan formes og utvikles gudsrelasjon, fellesskap og teologisk tenkning av bønn og kontemplasjon?

Fornyelse: Dynamikken mellom kjærlighet, håp og tro står i sentrum for det kristne livet og dets nødvendige transformasjon.

I arbeid med egen oppgave vil studentene ha mulighet til å fordype seg i et eller flere av disse temaene med bakgrunn i deres egne faglige forutsetninger.

Om emnet:

Kurset inngår som et valgemne med 20 studiepoeng i erfaringsbasert master i praktisk teologi, men kan også tas som et enkeltemne. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, først og fremst prestetjeneste.

Undervisning

Kurset vil ha tre samlinger. Et oppstartsseminar over 3 dager på Det teologiske fakultet, UiO (uke 10, 9. – 11. mars). Deretter en ekskursjon til Strasbourg og Heidelberg over 4-5 dager i første halvdel av mai 2021 (uke 18, 3.-7. mai) og til sist en 2-3 dagers samling med framlegg av oppgaver enten på TF eller på Gran (uke 42, 18. – 22. oktober). Rekkefølgen på disse kan endres som følge av smittesituasjonen.

Strasbourg er valgt som læringsarena av flere årsaker. Johann Wolfgang von Goethe-Stiftung driver Schloss Klingenthal der vi vil søke om rimelig overnatting og konferansegjennomføring. Instituttet for økumeniske forskning (strasbourginstitute.org) har blant annet nylig publisert en studie om «den lutherske identiteten» og møte med samtidsutfordringer. Universitetet i Strasbourg har også oppegående teologiske fakulteter, både protestantisk og katolsk, og vi vil invitere noen av Europas beste foredragsholdere fra Tyskland, Frankrike og Sveits. En dag settes av til en reise til Heidelberg (en drøy time unna) der vi har et tett samarbeid med institutt for systematisk teologi.

Obligatoriske innleveringer/arbeidskrav

  • 80% deltagelse på samlinger
  • Forberedende refleksjonsnotat (1200 ord) til første samling
  • Problemstilling til faglig essay (4-600 ord) til andre samling
  • Essayutkast til siste samling

Vurdering

Veiledet oppgave: Et faglig essay på 4-5000 ord leveres i Inspera innen kl. 14.00 2 desember 2021. Essay skal holde akademisk kvalitet og referere aktivt til pensum etter gjeldende normer.

Oppgaven vurderes til bestått/ikke bestått

Pensum

Bokreferanser til pensumliste (suppleres til 1600-1800 sider pensum):

  • Werner Jeanrond, A Theology of Love, London/New York: T&T Clark, 2010 (foreligger også i svensk og dansk oversettelse under tittelen Kärlekens/Kærlighedens teologi).
  • Marius Timman Mjaaland, Systematisk teologi, Oslo: Verbum Akademisk, 2017.
  • Werner Jeanrond, Reasons to Hope, London/New York: T&T Clark, 2020 (foreligger også i svensk oversettelse under tittelen Hoppets dynamik).

Økonomi og påmelding

Det er ingen kursavgift for undervisningen på kurset. Derimot forskutterer vi alle utgifter forbundet med å tilby kurset tilrettelagt med lunsj på samlingen i Oslo og kost og losji på ekskursjonen til Strasbourg og Gran. Kurset dekker også felles reise fra utreiseflyplass til Strasbourg. Disse utgiftene beregnes samlet til kr. 20 000.
Reise til samlingene i Norge og utreiseflyplass, losji på samlingen i Oslo, semesteravgift og litteratur dekkes av kursdeltager.

Forkunnskaper

Samme opptakskrav som til mastergraden i praktisk teologi (yrkespraksis og faglig  kompetanse) samt generell studiekompetanse (som inkluderer både norsk- og engelskkrav).

Søknad

Alle søker opptak hos TF innen 1. november 2020 på nettskjema: https://nettskjema.no/a/154596

Prester ansatt i bispedømmene skal i forkant søke støtte til EVU-kurs hos egen arbeidsgiver innen 15. september 2020. Les mer om rutiner for søknad og støtte til kirkelig arbeidsgiver her.

Kontakt

For faglige spørsmål kontakt Werner Jeanrond w.g.jeanrond@teologi.uio.no  eller
Marius Mjaaland m.t.mjaaland@teologi.uio.no
For administrative spørsmål kontakt Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 2. juli 2020 16:43 - Sist endret 18. aug. 2021 14:43