Kristendommens historie i trosopplæringen 2020

Med utgangspunkt i en ekskursjon til Wittenberg vil du lære å relatere artefakter og konkrete historiske steder til betydningsfulle hendelser i kirkehistorien. Den praktiske læringshorisonten for kurset er Trosopplæring i Den norske kirken, men kurset er også relevant for lærere i grunnskole og videregående skole samt for barne- og ungdomsarbeidere i kristne organisasjoner.

By M_H.DE (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelorgrad eller som enkeltemner.

Kort om emnet

Dette 10-studiepoengsemnet har en kunnskapsdel og en didaktikkdel, som behandles integrert i undervisningen. Kunnskapsdelen gir en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid med fokus på institusjonsutvikling, dogme- og teologihistorie, fromhetshistorie og kristendommens forhold til kultur- og samfunnsliv. Det vil bli lagt vekt på de lange linjene, men også på mangfoldet i den kristne tradisjon. Bl.a. vil kurset ta opp viktige endringer i utviklingsforløpet, for eksempel oldkirkelige læresplittelser, bruddet mellom østlig og vestlig kristendom på 1000-tallet, reformasjonen på 1500-tallet og kristendommen i møte med det moderne på 1800-tallet. Emnet vil i hovedsak behandle utviklingslinjer innenfor allmenn kirkehistorie, samt norsk kirkehistorie fra kristning til det moderne gjennombrudd. Didaktikkdelen fokuserer på kirkehistoriske temaer i Den norske kirkes trosopplæring med lokalt fokus.

Hva lærer du?

Studiet av kristendommens historie utgjør en forutsetning for å kunne forstå den kristne religion slik den framtrer i vår egen samtid. Emnet skal gi studenten en grundig historisk basert forståelse av kristendommen og de viktigste epokene i dens historie. Gjennom arbeidet med faget, bl.a. gjennom lesning av kirkehistoriske kjernetekster, oppøves evnen til skriftlig og muntlig å kunne kritisk analysere og diskutere kristendommen som en historisk religion i lys av forskjellige epokers religiøse, kulturelle og politiske kontekst, og til å formidle kirkens historie i Den norske kirkes trosopplæring, med refleksjon over hvilke fortellinger som formidles, hvilke kilder de støttes av og ikke og hva det betyr at fortellingene formidles i det læringsfellesskapet som trosopplæringen utgjør.

Undervisning

Undervisningen finner sted i uke 11 i 2020 med to parallelle tredagers ekskursjoner til  Wittenberg (8. - 14. mars)  hvor vi besøker museer, historiske steder og har forelesninger. I tillegg vil det holdes en dagssamling i Møre bispedømme i forkant av ekskursjonen med pilegrim som tema. Ellers tilbys podcast knyttet til pensum og lukket Facebookgruppe. Vi bruker læringsplattformen Canvas. Emnet er fleksibelt utformet og egner seg for fjernstudenter, men samlingen er obligatorisk.

Deltagere fra Møre bispedømme koordineres av undervisningsrådgiver Bente Wangensteen. Kurset er tilrettelagt for at deltagere fra Nordmøre (samlingssted Kristiansund) deltar i Wittenberg fra søndag 8. mars - onsdag 11. mars og de har oppstartsdag 29 januar, mens deltagere fra Sunnmøre (samlingssted Ålesund) deltar i Wittenberg fra onsdag 11. mars - lørdag 14. mars og de har oppstartsdag 30. januar. 

I forbindelse med kurset vil det opprettes en lukket Facebookgruppe for hvert løp hvor det legges ut informasjon og dere kan stille spørsmål om kursopplegget. Disse frivillige gruppene er søkbare under "grupper" i Facebook. Let etter: "KRIS1813 NORDMØRE VÅREN 2019" eller "KRIS1813 SUNNMØRE VÅREN 2019"

Vurdering og eksamen

Studenten skriver en semesteroppgave hvor det skal arbeides både historisk og didaktisk med et gitt emne valgt i samråd med faglærer, gjerne med utgangspunkt i lokale forhold i studentens praksis.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Studiepoengreduksjon

Emnet har studiepoengreduksjon mot KRIS1001 og TFF1001

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Økonomi

Studenter som skal ta studiepoeng må betale semesteravgift til SiO innen 1 februer. 
Reise til Wittenberg organiseres av studentene selv. Overnatting i Wittenberg betales på stedet. Det er reservert et begrenset antall enkelt- og dobbelrom på hotell i Wittenberg.  

 

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Publisert 1. nov. 2019 11:10 - Sist endret 25. nov. 2019 11:05