Ord som blir kropp 20 stp. 2013 - 2014

Et homiletikk - kurs inspirert av amerikansk prekenkultur. Kurset fokuserer på prekenen som muntlig formidling og møte mellom mennesker. Kurset tilbys som videreutdanningsemne i Master i praktisk teologi høsten 2012 og våren 2014. Kurset arrangeres i samarbeid med Presteforeningens fagråd for homiletikk.

Illustrasjonsfoto: Subway Preacher Man 2006: NYC Street Photography by Matt Weber http://weber-street-photography.com/

Bakgrunn

I en tid med store endringer i kirken, trenger vi nytt fokus på prekenen. Gudstjenestereformen vil fremme involvering og samspill i gudstjenesten, ny kirkeordning vil fremme folkelig forankring for kirkens virksomhet. Dette utfordrer også prekenen: Den må være en del av et virkelig møte mellom mennesker.

Samtidig som oppmerksomheten rundt muntlig formidling er stigende i vår tid (jf. rap, stand – up, politiske taler), daler interessen for prekenen. Vi tror dette er fordi prekenen ikke er bevisst sin karakter av å være muntlig formidling. Fremfor å være en handling som skjer i et møte mellom levende mennesker, har den lett for å bli en opplesning av et velforberedt skriftlig manus med et relativt abstrakt innhold.

Vi tror veien til fornyelse av vår norske prekenkultur går gjennom fornyet fokus på prekenen som muntlig formidling. Tale er lyd som ikke bare formidler et budskap, men også gjør noe med oss fysisk. Den beroliger eller vekker og treffer oss på et mer grunnleggende nivå enn skriften gjør, og den følger andre regler enn skriften. Mens skriftspråket er abstrakt og komprimert og ordrikt, er talespråket konkret, repeterende og billedrikt.

Kurset henter inspirasjon fra den vitale amerikanske prekenkulturen og anvender den konstruktivt for en ny norsk folkekirkevirkelighet: Vi vil lete oss frem til en prekenform som er lærd og kritisk, men samtidig enkel og treffende. I kurset vil vi derfor arbeide både med formidlingssituasjonen og med utformingen av prekens innhold. Prekenen som muntlig formidling utfordrer ikke bare formidlingen av teologi, men også hvordan vi tenker teologi. Den utfordrer til en måte å tenke teologi på som er mer konkret og som ikke lar de grunnleggende kristne motiver forsvinne i abstraksjoner.

Hva lærer du?

Kurset vil gi fordypning i nyere homiletisk teori og bringe deltakerne i kontakt med ny forskning på feltet og bidra til å bygge et større miljø for homiletisk refleksjon og praksis i Norge.

Kunnskapsmål: Oppdatert kunnskap om nyere homiletisk teori, innsikt i muntlighetens betydning for utarbeidelsen av prekenens form og innhold.

Ferdighetsmål: Kunne fremføre treffende og solide prekener muntlig

Holdningsmål: Se formidlingssituasjon og fysisk møte som premiss i prekenforberedelsene

Opptak

Kurset inngår som et valgemne i erfaringsbasert Master i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, for eksempel prestetjeneste. Dersom man tar emnet som etterutdanning er det ingen spesielle opptakskrav utenom kirkelig tjeneste. Det er satt av 25 studieplasser på kurset.

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Undervisning og gjennomføring

Kurset organiseres rundt to ukessamlinger. Den første finner sted i New York oktober 2013 (22. - 28. oktober 2013) og en skisse av programmet finnes i høyre marg.  Den andre finner sted i Oslo i mars 2014 (dato kommer). Før, mellom og etter disse arbeider deltakerne med oppgaver knyttet til kurset. Kurset vil gjøre bruk av UIOs elektroniske læringsplattform på Fronter.

Kunnskapsmålet søkes nådd ved at deltakerne hører gode prekener, samtaler med predikanter og analyserer prekener. Videre hører de forelesninger og deltar på seminarer og leser tilknyttet litteratur.

For å nå ferdighetsmålet vil vi jobbe både praktisk og teoretisk med å fremstille prekenens innhold og med å forholde oss til den fysiske prekensituasjonen. For å nå det første delmålet, vil vi eksegere bibeltekster ut fra readerresponse teori og teorier om muntlighet i bibeltraderingen, og vi vil øve på å behandle dogmatiske tema ved hjelp av motiver. For å nå det andre delmålet vil vi øve på å komponere prekener som egner seg for muntlig formidling og på å fremføre prekener uten manus. I tillegg vil vi arrangere workshops med øvelse i improvisasjon.

Holdningsmålet søkes nådd gjennom de prekenerfaringer og opplevelser som vi oppsøker, samt gjennom arbeidet med å beskrive kontekster og historier prekenvirksomheten er en del av. Det siste vil være en del av analyseoppgavene deltakerne går inn i.

Vurdering og arbeidskrav

I de to kursukene deles dagene i to, hvor en halvdel settes av til forelesninger eller prekenopplevelser, mens en halvdel settes av til øvelser og workshops.

Frem til første kursuke leser man en innføringsbok om muntlig formidling samt forbereder en enkel oppbyggelig fortelling som skal fremføres muntlig i grupper i begynnelsen av første kursuke (innlevering 1).

Etter første kursuke vil deltakerne få følgende 3 arbeidskrav (innlevering 2-4):

  • analyse av berømt amerikansk preken, satt inn i sin kontekst og i lys av utvalgt litteratur
  • analyse av egen gammel preken man var fornøyd med
  • presentasjon av seg selv som predikant i lys av ny homiletikklitteratur

Frem mot andre kursuke forbereder man en preken som skal fremføres uten manus i grupper eller gudstjeneste i løpet av andre kursuke (innlevering 5).

Etter andre kursuke: Innlevering av dokumentasjon av preken fremført muntlig. Beskrivelse av prosessen frem mot prekenen: eksegetisk og dogmatisk arbeid. Analyse av prekenen som muntlig formidling (innlevering 6).

For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren:

  • Ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen
  • Levere alle innlevering i en mappe
  • Delta i evaluering av emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Økonomi

Det er ingen kursavgift for undervisning. Derimot tilbyr vi å forskudderer alle utgifter til kost og losji på samlingene samt semesteravgiften og fakturere dette samlet. Deltagerne må selv dekke reiseutgifter i Norge og utgifter til pensumlitteratur eller søke arbeidsgiver om dette spesielt. Vi anbefaler å søke arbeidgiver om 10-12 ukers permisjon for å fullføre kurset.

Søknad

Statsansatte prester, som er ordinert i Norge, søker på www.kompetansekart.no. Husk å sende kopi av søknaden til PTS.

Kursarrangør

Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar i samarbeid med Presteforeningens Fagråd for homiletikk.

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 14. sep. 2015 13:16 - Sist endret 3. aug. 2020 14:46