Oppfølgingskurs for arbeidsveiledere i Den norske kirke 2013-14

Er du godkjent arbeidsveileder og har lyst på faglig oppdatering med nyere metodikk? Er du nysgjerrig på nytenkningen om ABV og vil lære mer om nåtidige strømninger sammen med kolleger fra hele landet? Du er kanskje ikke veileder for en gruppe i øyeblikket, men har lyst til å starte opp på nytt og trenger litt trening?

Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar og Presteforeningens Fagråd for arbeidsveiledning arrangerer høsten 2013 og våren 2014 et oppfølgingskurs for arbeidsveiledere med tittelen: Språksystemisk kontinuerlig arbeidsveiledning.

Hva lærer du?

Kurset vil gi en innføring i språksystemisk veiledningsfilosofi og hvordan den kan praktiseres i dag. Målgruppen er alle eksisterende arbeidsveiledere i Den norske kirke. Kursets læringsutbytte er teoretisk forståelse og trening i arbeidsveiledning basert på dialogisk metode som fremhever veiledning som et språksystemisk møte. Dette utgangspunktet medfører at forståelse av dialog og av hvordan mening skapes og utvikles gjennom samtaler samt forståelse av fortellingens betydning, står sentralt i kurset. Praktiske grunngrep vil bli oppøvd i grupper. Faglige innlegg vil gi teorihistorisk fordypning om arbeidsveiledning generelt og dybdekunnskap om språksystemisk arbeidsveiledning spesielt.

Opptak

Kurset inngår som et obligatorisk emne i erfaringsbasert Master i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, for eksempel prestetjeneste. Dersom man tar emnet som etterutdanning er det ingen spesielle opptakskrav utenom kirkelig tjeneste.

Forkunnskaper

I tillegg til de krav som stilles til opptak forutsetter kurset at man er godkjent arbeidsveileder.

Undervisning og gjennomføring

TK Lang vil være faglig kursleder på kurset og prof Hallgeir Elstad emneansvarlig fra TF.
Øvrige fagbidrag og gruppeveiledere vil hentes fra PTS og Fagrådet for ABV

Milepæler:

  • Samling 16.-19. september 2013 på Granavolden (4 dager)
  • Oppgaveseminar februar 2014 (3 dager) i Oslo
  • Innlevering av sluttoppgaven i mai 2014

Obligatoriske arbeidskrav

Emnedeltaker skal i løpet av kurset arbeide med:

  • Refleksjonsnotat om egen veiledererfaring (1200-1500 ord). Notatet leveres til første samling.
  • Praksis basert faglig essay (3000-4000 ord). (Tema fastsettes i samråd med veileder.)
  • I tillegg forusettes et litteraturstudium på ca 700 sider (hvorav 300 sider selvvalgt).

For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren:

  • Ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen
  • Få godkjent refleksjonsnotat og faglig essay
  • Delta i evaluering av emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Utvidet kursmulighet

Det er mulig å gjennomføre kurset og skrive en større oppgave på 30-50 sider som kan godkjennes tilsvarende det selvstendige arbeidet i Master i praktisk teologi. Det krever at du allerede har vært med på en tidligere Arbeidsveilederutdanning. Ta kontakt med Avd. for kompetansehevende studier for å få mer informasjon om denne muligheten.

Økonomi

Det er ingen kursavgift for undervisning. Derimot tilbyr vi å forskuddere alle utgifter til kost og losji på samlingene samt semesteravgiften og fakturere dette samlet. De samlede utgifter beregner seg til ca 8600,- Deltagerne må selv dekke reiseutgifter og utgifter til litteratur for samlingene som vil finne sted på Gran og Oslo.

Søknad

Søknad (statsansatte prester som er ordinert i Norge) registreres på www.kompetansekart.no innen 15. mars 2013 Kopi av søknader som gjøres gjennom Kompetansekartet, sendes til Det teologiske fakultet v/AKS (adresse i høyre felt).

Andre søkere legger inn søknad i nettskjema her :https://nettskjema.uio.no/answer/52957.html Her vil kan kunne etteranmeldes fram til 15. april eller til alle plasser er fylt opp.

Kursarrangør

Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar og Fagråd for arbeidsveiledning.

Av Brynjulv Norheim
Publisert 7. feb. 2013 21:04 - Sist endret 28. nov. 2016 10:08