Hallgeir Elstad

Prodekan - Fagseksjonen
Bilde av Hallgeir Elstad
English version of this page
Telefon +47-22850340
Mobiltelefon +47-90035470
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Bakgrunn

Cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990, dr. theol. same stad 1998. Sidan 1992 tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor, førsteamanuensis og - sidan 2009 - professor i norsk kyrkjehistorie. Rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø 2004-05. Professor II ved Institutt for historie og religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø 2011-14.

Doktoravhandling: "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg (1997). Avhandlinga er publisert på UniPub i 2000. 

Prodekan ved TF 2012-. Studiedekan 2012-14, forskingsdekan 2015-.

 

Faglege interesser

Har i hovudsak arbeidd med nyare norsk kyrkjehistorie. Kompetansen ligg vesentleg innanfor det 19. og 20. hundreåret.

Undervisning

Underviser mellom anna på desse emna:

TEOL4001 Protestantisk religion

TFF1001 Kristendommen - en historisk innføring

TFF1002 Det fleirreligiøse Noreg

DIAK1001 Diakoni i teologisk, etisk og historisk lys

DIAK1002 Hjelperne og velferdsstaten

KRIS2204 Religion, stat og kyrkje i dag

Anna

Eg er ordinert prest i Den norske kyrkja (1990), har vore feltprest og er vikarprest.

Emneord: Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og estetikk, Diakoni, Religion i skolen, Religionssosiologi

Publikasjoner

(2011) Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Oslo: Unipub forlag.

(2006) I dialog. Norske kyrkjeakademi 1956-2006. Trondheim: Tapir akademiske forlag.

(2006) Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur. Bilder og arkitektur. (saman med Kristin Molland Norderval og Tormod Tobiassen), Bergen: Fagbokforlaget.

(2005) Nyere norsk kristendomshistorie. KRL-biblioteket, Bergen: Fagbokforlaget.

(2002) Illustrert norsk kristendomshistorie. (saman med Per Halse), Bergen: Fagbokforlaget.

(2000) "...en Kraft og et Salt i Menigheden...". Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg, Oslo: UniPub.

 

Artiklar i tidsskrift med referee:

(2015) Religion and Patriotism in 1814 Norway. Kirchliche Zeitgeschichtevol 28 (1): 98-105.

(2014) Religion og patriotisme - rolla til kyrkja i 1814. Teologisk Tidsskrift, vol. 3: 360-384.

(2012) Teologi og politikk. Alfred Eriksens rolle i "professorsaka". Teologisk Tidsskrift, vol. 1: 28-48.

(2011). Et grundtvigiansk fakultet. Det teologiske fakultet i Christiania i dets første fase. Dansk teologisk tidsskrift, vol. 79: 294-312.

(2011) TF 200 år. Frå presteutdanning i embetsmannsstaten til religion og samfunn. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol. 112: 166-180.

(2010) "Alle grunde taler for at disse embeder nu ophæves". Alfred Eriksens framlegg om å oppheve bispeembeta i Den norske kyrkja. Historisk Tidsskrift, vol 89: 367-387.

(2010) Henrik Wergeland som lærebokforfatter i religion. En side ved hans opplysningsvirksomhet. Prismet, vol 61: 95-109.

(2009) Til erstatning for Pontoppidan. Et blikk på noen opplysningskatekismer i Danmark og Norge. Dansk Teologisk Tidsskrift, vol 72: 161-180.

(2008). Den geistlege reformrørsla i 1840-åra - eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 109: 89-109.

(2008). "Det gjælder en Kamp for vort Folks Velfærd." Til tolkinga av "Til Kristendommens Venner i vort Land". Historisk Tidsskrift, vol 87: 633-655.

(2008). "Næsten Alting er ualmindeligt og ubeskrivelig excentrisk" - Kyrkjeleg motstand mot Frelsesarmeen dei første åra i Noreg. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 109: 243-261.

(2007) "Min praxis er temmelig vidløftig". Nokre presteprofilar i opplysningstida i Noreg. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 108: 95-115.

(2003) Høgkyrkjelegdom i norsk pastoralteologi i siste halvdel av 1800-talet - embetssynet hjå W. A. Wexels og J. C. Heuch.  Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 104: 90-97.

 

Kapittel i bøker:

(2013) The Norwegian Bishop Eivind Berggrav and the Sami, Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas.  LIT Verlag: 191-198.

(2011) Akademisk teologi i moderniteten. Det teologiske fakultet i det 20. hundreåret, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Oslo: Unipub forlag.

(2011) Den praktiske teologien i endring. Det praktisk-teologiske seminar i det 20. hundreåret, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Oslo: Unipub forlag: 133-152.

(2011) Gender and Conflict: Debating Women's Ordination in Norway in the 20th Century, In Erik Eynikel & Angeliki Ziaka (ed.),  Religion and conflict : essays on the origins of    religious conflicts and resolution approaches.  Harptree Publishing: 355 - 368.

(2010). "Mitt livs rikaste minnen". Biskop Auléns "norske kyrkofrender". I: Gustaf Aulén. En biskop på barrikaderna. Strängnäs: Strängnäs stift: 89-104. 

(2007). Den individualiserte religionen. Eit historisk perspektiv på konfirmasjonen, I: Elisabeth Tveito, Johnsen (red.),  Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanterDet praktisk-teologiske seminars skriftserie: 145-156.

(2006). Frå bibelgruppe til kyrkjeakademi. Då Norsk Kirkeakademi vart til, I: Dag, Thorkildsen; Roger, Jensen & Aud, Tønnessen (red.),  Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til dr. Ingun Montgomery.  Tapir Akademisk Forlag: 195-209.

 

 

 • Elstad, Hallgeir (2017). "Her maatte Reformationen med Tvang indføres". Reformasjonen i norske skolebøker, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 8.  s 213 - 244

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Hallgeir (2018). Einar Billings folkekyrkjevisjon. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 49- 57
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Paulus, Luther, Berggrav og Bonhoeffer. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(1), s 4- 5 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-01-01
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Reformasjonen og språket. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(3), s 165- 166
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Reformasjonsjubileer. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(2), s 100- 101 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-02-01
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Elstad, Hallgeir (2018). Sjømannskirke, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Elstad, Hallgeir (2018). Sjømannskirken, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år med Martin Luther. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år sidan reformasjonen. Lofotposten.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aage Samuelsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Andreas Seierstad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Anton Fridrichsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Arvid Nergård, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aslak Liestøl. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Bjørn Kornerup, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Brynjulv Gjerdåker. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Børre Knudsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carl Peter Parelius Essendrop, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  s 90- 91
 • Elstad, Hallgeir (2017). Christen Brun, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Claus Frimann. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Dagfinn Rian, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den norske kyrkja og endringane 1. januar 2017. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den stille uke, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Det praktisk-teologiske seminar, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eidsvoll offentlege landsgymnas. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på norske reformasjonsfeiringar - 1617-2017.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på reformasjonsmarkeringane i Lofoten: Feiringene av den lutherske reformasjon, I: Magnus E Eilertsen (red.),  Årboka for Lofoten 2018.  Eilertsen Media.  ISBN 978-82-999417-4-7.  Artikkel.  s 32 - 43
 • Elstad, Hallgeir (2017). Frederik Wilhelm Klumpp Bugge, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Fridtjov Søiland Birkeli, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 13. desember). Frå Lussi til Lucia. [Internett].  Heimesida til Det teologiske fakultet.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Skagestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Øidne. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hallfrid Christiansen. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Halvor Olsen Folkestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hans Nielsen Hauge - "Norges Martin Luther" - og hans betydning for demokratiutviklingen i vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Herborg Finnset, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hva betyr Luther for oss i dag?.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 23. april). Hva tror du på, Hallgeir Elstad?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 26. november). Hvorfor er ateister så sinte?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Innføringen av reformasjonen i Norge og lokalt på Romerike.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ivar Braut, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jean, Calvin. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jens Frølich Tandberg, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Bernitz Hygen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Peter Lunde, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Eidnes. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Hygen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Ording, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Smemo, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jødane sin veg gjennom historia.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kari Veiteberg, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 19. mars). Kirka og Snåsamannen. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristen troslære, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristi himmelfartsdag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristne trossamfunn, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kvifor Ordo Crucis?.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Langfredag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Lars Inge Magerøy: Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 269- 271 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-09
 • Elstad, Hallgeir (2017). Leif Ottersen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Martin Luther og reformasjonen. Lofot-tidende.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Mikkel Bjønness-Jacobsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Norske reformasjonsfeiringer - med fokus på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). Notto Reidar Thelle, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ola M. Steinholt, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Palmesøndag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Arne Dahl, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Halse: Peter Hognestad: Språkstrid og heilag fred. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 262- 265 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-07
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Juvkam, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Peter Wilhelm Bøckman, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Protestantisme. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påskedag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påsken i norsk folketradisjon.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ragnar Skouge Leivestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjon, undervisning og skole.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsdagen. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO).
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsforedrag.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsjubileet - 500 år siden Luthers 95 teser.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonspreken.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformation without a Reformer. The History of the Reformation in Norway.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reidar Hauge, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Skjærtorsdag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Stamsund kyrkje - 80 år. Lofotposten.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tesene på døren (og skriften på veggen). Tidligere reformasjonsjubileer med særlig vekt på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). The Reformation Anniversaries 1817 and 1917 in Norway with emphasis on the University‘s role.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tor Singsaas, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tord Godal, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Torgny Bohlin, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Treenigheten, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Troms offentlege landsgymnas. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Trond Laksaa m. flere: Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Utgitt av Åpen kirkegrupoe 2016.. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 95- 100
 • Elstad, Hallgeir (2017). Trygve Ræder. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ulrich Zwingli. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Wilhelm Bøckman, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Flottorp, Gordon (2017). Biskop, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Jubileum i skyggen. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(4), s 278- 278
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luther, Skriften og reformasjonsjubileet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(1), s 5- 6
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luthers dåpsteologi i økumenisk kontekst. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 174- 175 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-01
 • Elstad, Hallgeir; Molland, Einar & Bloch-Hoell, Nils Egede (2017). Johan Christian Heuch, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Rasmussen, Tarald (2017). Kristendom, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:09 - Sist endret 2. sep. 2018 20:06

Prosjekter