English version of this page

Det protestantiske minnets tvetydighet i Norden (MEMORY)

Detaljert informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider.

Nidarosdomen 1762. Nasjonalbiblioteket.

Om prosjektet

MEMORY skal arbeide med nordisk protestantisme i et sammenlignende perspektiv. Protestantismens historie har gjerne blitt utforsket med hovedvekt på temaer som har vært sentrale for protestanters egen selvforståelse, så som teologi, politikk og kirkelig makt. I dette prosjektet legges hovedvekten på den nordiske protestantismens kulturelle virkningshistorie, både i tidlig nytid og på 1800- og 1900-tallet.

MEMORY vil sette fokus på den nordiske protestantismens forhold til steder. I senmiddelalderens katolske verden spilte hellige steder en sentral rolle, og religionens betydning i samfunnet var dypt forankret i det man kan kalle en religiøs topografi. Protestantene var grunnleggende kritiske til alt som het hellige steder, men etablerte likevel under andre overskrifter en ny topografi, som også var forankret i deres religionsforståelse. Reformasjonen ble dermed ikke bare en teologisk og politisk, men også en topografisk reformasjon.

En slik tilnærming med vekt på sted og endring i religiøs topografi egner seg godt for en nærmere utforskning av Norden som en ekstra tydelig profilert protestantisk region. Både nordiske fellestrekk og variasjoner mellom de ulike delene av Norden blir viktige for forskerne i MEMORY, og arbeidet med sentrale steder som Nidaros, Vadstena, Uppsala, Roskilde og København vil bli supplert med undersøkelser knyttet til flere mindre kjente steder både i Norge, Danmark og Sverige.

MEMORY vil se på hvordan den nordiske protestantismen blir definert og profilert i det kulturelle minnet knyttet til noen av dens sentrale minnesteder. Steders betydning er nær knyttet til minne, og i kulturteorien taler man om "minnesteder" (lieux de memoire) som et eget tolkningsbegrep. Dette begrepet blir fulgt opp i arbeidet med nordisk religiøs topografi.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FRIPRO (Fri prosjektstøtte), og varer fra 2014-2018.

Emneord: Protestantisme, kulturhistorie, Teologi, Minne, Topografi, Hellige steder
Publisert 13. nov. 2014 14:27 - Sist endret 8. juni 2020 13:03