Jesus var ikke nasjonalist

Jesus har i flere hundre år vært et av verdens viktigste kulturelle ikoner, og har ofte blitt brukt for å legitimere identitetsbygging med utgangspunkt i nasjonalitet, etnisitet og rase. I ”Jesus Beyond Nationalism” tar forskere oppgjør med en forskningstradisjon som i liten grad har reflektert over premissene en homogen kulturforståelse har lagt for egen forskning.

Konflikter i moderne tid er ofte knyttet til spørsmål om identitet, gjennom fokus på nasjonalitet, etnisitet og rase. Dette preger konflikter både på regionalt og globalt plan.

Samtidig er mange tidligere homogene samfunn i ferd med å få en økt kulturell kompleksitet gjennom ulike migrasjonsmekanismer. Dette kan gjøre selvforståelse og identitetsbygging til et vanskeligere prosjekt i og med at vi befinner oss i et samfunn som er mer omskiftelig og komplekst.

Legitimerer identitetsbygging

Det finnes mange eksempler på veldig ulike fremstillinger av den historiske Jesus, både i folketradisjoner, populærkultur og i vitenskapelige arbeider. Slike fremstillinger brukes ofte for å legitimere en eller annen form for identitetsbygging, enten i forhold til nasjonalitet og etnisitet, eller i sentrale holdningsspørsmål gjerne knyttet til moral og etikk. Fremstillinger og studier av Jesus henger dermed sammen med kulturell selvforståelse og identitet.

I introduksjonen til boken ”Jesus Beyond Nationalism” fastslås det at boken er et forsøk på å analysere slik selvforståelse gjennom å studere fortolkninger av den historiske Jesus. Fortolkninger av Jesus er interessante i denne sammenheng fordi Jesus har vært og er et av de meste sentrale kulturelle ikoner i mange samfunn over hele verden, og dermed en av de kraftigste forankringspunktene man finner for legitimering av identitetsbygging.

Manglende selvrefleksjon

Denne sammenhengen har likevel i liten grad vært belyst i forskning på den historiske Jesus. Forfatterne av boken mener dette er noe merkelig, i og med at beskrivelser av Jesus forutsetter og betinges av en forståelse av identitet og syn på forholdet mellom individ og samfunn.

Jesus-forskning har ofte implisitt fremmet et bestemt syn på disse forholdende, uten å reflektere over grunnlaget for egen forståelse, og har dermed vært eksponent for et kulturelt homogent syn på identitet. Et felles ønske om å ta et oppgjør med dette var utgangspunktet når forskene som står bak boken samlet seg i Oslo i juni 2007.

Jesus in Cultural Complexity

Arbeidet med boken var en del av forskningsprosjektet Jesus in Cultural Complexity (JCC). Forskningsprosjekteter støttet økonomisk av Norges Forskningsråd, og skal avsluttes i 2011. Prosjektet involverer flere forskere og studenter på fakultetet, samt flere internasjonale forskere.

Prosjektets målsetning er å konstruere et nytt paradigme for studier av den historiske Jesus som fokuserer på forholdet mellom Jesus og identitetsbygging i samfunn preget av kulturell kompleksitet. Prosjektet er interdisiplinært, og ligger i skjæringspunktet mellom bibelforskning og forskning på kulturell kompleksitet.

Les mer om forskningsprosjektet Jesus in Cultural Complexity.

Ønsker en multikulturell forståelse

Det var vesentlig i arbeidet med boken å definere begrepet kulturell kompleksitet. Professor Thomas Hylland Eriksen har i lang tid jobbet med dette begrepet, blant annet som leder for forskningsprosjektet Kulturell kompleksitet i det nye Norge (CULCOM).

Ifølge ham er kulturell blanding og refortolkning, og motstand mot blanding og refortolkning et viktig trekk ved kulturelt komplekse samfunn, altså samfunn hvor to eller flere kulturelle tradisjoner lever side om side. En hovedutfordring i slike samfunn er å finne arenaer hvor ulike kulturer og tradisjoner kan møtes og føre dialog uten konfrontasjoner.

I tillegg til å komme til rette med det man anser for å være svakheter ved Jesus-forskningen frem til i dag, ligger det et ønske om å bidra til en samfunnsutvikling som er mer inkluderende. Når boken setter spørsmålstegn ved fremstillinger av Jesus som fremmer én bestemt kulturell forståelse, fremmer den en kritikk av monokulturelle samfunn. Boken tar til tale for multikulturelle fremstillinger av kulturikonet Jesus, og ønsker gjennom dette å fremme aksept for ulike kulturelle ytringer og forståelser innenfor ett samfunn.

TF-forskere sentrale

TF-forskerne Halvor Moxnes og Oddbjørn Leirvik har bidratt med artikler til boken. I tillegg var Moxnes initiativtaker til prosjektet, og han er medredaktør i boken.

Halvor Moxnes er leder for Jesus in Cultural Complexity.Halvor Moxnes er leder for forskningsprosjektet Jesus in Cultural Complexity.

I sin artikkel tar Moxnes for seg Schleiermachers bidrag til å sette fokus på forutforståelse og kulturell kontekst som faktorer som påvirker forskning på den historiske Jesus. Moxnes påpeker videre at dette var en posisjon som senere forskning ikke fulgte opp.

Oddbjørn Leirvik tar i sitt bidrag for seg ulike tendenser når det gjelder moderne muslimske syn på Jesus. Han peker blant annet på spenningen mellom polemiske tilsvar til vestlige misjonærer og mer dialogorienterte bilder av Jesus som representant for en universalistisk etikk.

Av Mathias H. Eidberg
Publisert 1. okt. 2010 15:59 - Sist endret 7. okt. 2010 09:38