Dialogpilot 2016-2017

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og undervise i tros- og livssynsdialog og dialogisk metode.

Bakgrunn

Dette emnet på 20 studiepoeng kan inngå i prosjektet Dialogpilotene som driftes av Kirkelig dialogsenter, Human-Etisk Forbund og følgende muslimske organisasjoner: Tawheed Islamic Centre, Minhaj konfliktråd og Islamic Cultural Centre.

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne (18 til 30 år) i Oslo og østlandsområdet, i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og undervise i tros- og livssynsdialog og dialogisk metode.

Dialogpilotene ønsker å:

 • utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
 • skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser i regionen
 • bidra til at ungdommer kan utvikle egen identitet uten at det går på bekostning av andre
 • bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes.

Studieemnet

Studieemnet har både teoretiske og praktiske komponenter. Følgende temaer dekkes gjennom undervisning og arbeid med pensumlitteratur: Religiøs og livssynsmessig pluralisme i Norge; grunnleggende kunnskap om islam, kristendom og humanisme; kulturforståelse; identitet og ungdomskultur; sekularisme og religionskritikk; rasisme og ekstremisme; dialog i teori og praksis; og dialog om religion og etikk i skolen. I tillegg kommer praktiske øvelser og veiledet praksis (fortrinnsvis i skolen). 

Hva lærer du?

Kunnskapsmål: Studieemnet skal gi kunnskap om og reflektert innsikt i de temaene som er angitt ovenfor.

Ferdighetsmål: Studieemnet skal oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn. Det skal også gi trening i å forebygge og transformere kultur- og religionsrelaterte konflikter.

Holdningsmål: For en mer detaljert beskrivelse av lærings- og holdningsmålene for dialogpilot-studiet viser vi Formål, mål og metode for dialogpilotutdanningen.

Undervisning og gjennomføring

Kurset holdes høsten 2016 – våren 2017. Studiet har forelesninger og øvelser over fem todagerssamlinger, i kombinasjon med læringsressurser og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter.

De fem helgesamlingene avvikles på følgende datoer i 2016-2017:

 •  3.-4. september 
 • 15.-16. oktober 
 • 19.-20. november 
 • 21.-22. januar
 • 29. april.

Mellom samlingene i januar og april vil studenten også forberede og gjennomføre to praksisøvelser.

Arbeidskrav og mappeinnleveringer

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på minimum 80 % av kurssamlingene,
 • En skriftlig pensumrefleksjon på ca. 1200 ord (i høstsemesteret), med respons (minimum 250 ord) til medstudent.
 • To godkjente praksisøvelser (i vårsemesteret).

Mappeinnleveringer:

 • En hjemmeoppgave over oppgitte/alternative tema på ca. 3500 ord (innlevering av første utkast i januar, endelig innlevering i mai).
 • Et manus til et tenkt avisinnlegg på 500-750 ord (leveres i januar).
 • Reflekterende rapport etter praksisøvelsene, på 2000-2500 ord (i vårsemesteret).

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er mappeeksamen. I mappen inngår de tre innleveringene som er nevnt ovenfor. Innholdet i mappen, inkludert revidert versjon av hjemmeoppgaven,, vurderes samlet ved slutten av studiet i mai-juni.

Sensur

Vurderingsformen er bestått/ikke bestått. 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 10. juni 2016 17:42 - Sist endret 3. aug. 2020 14:37