Formål, mål og metode for dialogpilotutdanningen

Formål

Utdanning av unge voksne, primært i alderen 19-30 år, til «dialogpiloter».

Dialogpilotene skal være et verktøy og ressurs for skoler og andre arenaer hvor ungdom i alderen 15-19 år møtes (ungdomsklubber, lokalgrupper/menigheter osv.) i Oslo og østlandsområdet.

Mål

Målet er at dialogpilotene skal bidra i arbeidet med å

 • fremme tros- og livssynsdialog og dialogisk metode
 • bidra til å bygge ungdommenes/elevenes egen (tros- og livssyns-) identitet uten at det går på bekostning av andre
 • forebygge intoleranse, ekstreme holdninger og konflikter
 • øke toleranse og dialogkompetanse blant ungdom i grunnskolen (på 10 trinn) og videregående skole
 • øke dialogkompetanse blant ungdom med tanke på at de er framtidige tros- og livssynsledere og deltakere i tros- og livssynsdebatten
 • skape et mer raust og mangfoldig samfunn

Dette skal skje ved

 • økt kjennskap og kunnskap om tros- og livssynsmangfold i Norge
 • bevisstgjøring om respekt og toleranse
 • økt innsikt i eget og andres verdigrunnlag
 • bevisstgjøring om årsaker til fordommer
 • å skape trygghet på egen identitet i relasjon til og i møte med andre tros- og livssyn
 • å bidra til refleksjon om egen tros- og livssynstilhørighet og identitet
 • å gi kjennskap/kompetanse og en plattform til framtidig (unge) samfunnsaktører og debattanter
 • å gi elevene/ungdommene samarbeidsverktøy for å møte andre som har en annen tro eller livssyn
 • å bygge dialogkompetanse blant ungdom

Metode

 • gi verktøy til å møte ulike holdninger og meninger
 • Verktøy for å møte argumentasjon knyttet til egne holdninger, ståsted og verdigrunnlag
 • «Jeg-fortellinger» – ikke private, men personlige
 • Lære formidling og kommunikasjon
 • Rollespill
 • Gruppedynamikk og "teambuilding": støtte, styrke, trygghet
 • Dialog som metode

Case, øvelser, diskusjon og diskusjonsteknikker