Kurs 2: Verdier, dialog og religiøst lederskap

Denne modulen gir oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Norge og en innføring i forholdet mellom religiøse verdier og fellesskapsetikk i det pluralistiske samfunnet. Kurset vil ha fokus på verdispørsmål, utfordringer til dialog mellom religionene, og hva det vil si ha lederansvar i et tros- eller livssynssamfunn (inkludert spørsmålet om verdibasert ledelse).

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om religions- og livssynspluralisme i Norge og kjennskap til sentrale problemstillinger i norsk religionsdialog; og oppøve evnen til å delta i en allmenn samtale om verdier og medborgerskap i det norske samfunnet. Se hovedsiden for kurset for nærmere beskrivelse av kursopplegget.

Opptak

Søknadskjema vil opprettes i desember 2015. Studenter som har vært på andre kurs i kursserien har forrang til studieplasser. Kontakt gjerne  Avdeling for kompetansehevende studier (AKS) på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1913V) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse. For de som tar emnet som masteremne (TEOL4516) kreves bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng innenfor religion/teologi.

Undervisning og gjennomføring

Kurset holdes neste gang våren 2016 med to samlinger 16. - 17 mars og 11. - 12 mai 2016. Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter.

Kurset kan tas både som etterutdanning (uten studiepoeng) og videreutdanning (med studiepoeng). Hvis du tar studiet som videreutdanning kan det tas både på bachelor- og masternivå. Bachelor- og masteremnet har felles samlinger. Pensum er delvis felles, men masterstudentene har et teoretisk orientert tilleggspensum. Eksamensoppgavene er ulike.

Obligatoriske arbeidskrav

  1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager,
  2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 1000 ord hver, samt to responser til medstudent i Fronter.

Vurdering og eksamen

Semesteroppgave på ca. 3000-4000 ord. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster (separate sett for bachelor- og masterstudentene) lagt ut i Fronter.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst retter du til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 5.4 i Forskrift om studium og eksamenar ved Universitetet i Oslo.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått.

Påmelding

Påmelding til kurset skjer helst etter samråd i eget trossamfunn ved å følge søknadsknappen i høyre marg. Alternativt ved å sende en epost til aks-admin@teologi.uio.no

Påmelding til alle ledige plasser er fylt.

 

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset

Publisert 5. mars 2010 11:55 - Sist endret 3. aug. 2020 14:42