Kurs 3: Moralsk og religiøs rådgivning

Kurset gir en innføring i religiøs rådgivningspraksis og sjelesorg, med utgangspunkt i ulike religiøse tradisjoner, moderne norsk sjelesorgtenkning og filosofisk tenkning omkring dialogisk samtale. Det vil bli lagt vekt på bakgrunnen for ulike praksiser i religiøs og psykologisk tenkning, og det vil bli arbeidet med likheter og forskjeller mellom de religiøse rådgivningstradisjonene. Relasjonen mellom rådgiveren og den som søker råd eller hjelp vil bli vektlagt.

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap og bevissthet om den religiøse rådgivningssituasjonen, også om hva som skjer i møtet mellom partene. Kurset vil videreutvikle deltakernes evne til å møte enkeltmennesker på en etisk og metodisk forsvarlig måte, med tanke på å bidra til å styrke trossamfunnene som gode omsorgsfellesskap. Spesielle temaer som vil bli berørt er rådgivning og sjelesorg i møte med vold i nære situasjoner og eksilerfaringer, omsorg for den enkelte i forbindelse med livsfaseriter, og spørsmålet om åndelig betjening i institusjoner.

Opptak

Søknadsskjema vil bli lagt ut 3 måneder før kursstart. Kontakt Avdeling for kompetansehevende studier på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Kulturdepartementet og de dekker alle nødvendige reise- og oppholdsutgifter etter statens regler. Påmelding på nettskjema: https://nettskjema.no/a/73270.html  eller meld din interesse ved å sende epost til aks-admin@teologi.uio.no

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1912V) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse. For de som tar emnet som masteremne (TEOL4517) kreves bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng innenfor religion/teologi.

Undervisning og gjennomføring

Kurset tilbys høsten 2016.Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter for dem som tar studiepoeng.

Kurset kan tas både som videretutdanning (med studiepoeng) og etterutdanning (uten studiepoeng). Hvis du tar studiet som videreutdanning kan det tas både på bachelor- og masternivå. Bachelor- og masteremnet har felles samlinger. Pensum er delvis felles, men masterstudentene har et teoretisk orientert tilleggspensum. Eksamensoppgavene er ulike.

Obligatoriske arbeidskrav

  1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager,
  2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 1000 ord hver, samt to responser til medstudent i Fronter.

Vurdering og eksamen

Semesteroppgave på ca. 3000-4000 ord. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster (separate sett for bachelor- og masterstudenter) lagt ut i Fronter.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst retter du til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se § 5.4 i Forskrift om studium og eksamenar ved Universitetet i Oslo.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.
 

Mer informasjon om kursets innhold, påmelding, program, litteraturliste o.l. vil foreligge og legges ut i kolonnen til høyre.


 

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset
 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 5. mars 2010 11:55 - Sist endret 3. aug. 2020 14:37