English version of this page

Kurs 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

Studiet gir innføring i religionsrelatert lovgivning i Norge samt temaet menneskerettigheter og religion. Forholdet mellom individuell og kollektiv religionsfrihet blir vektlagt, likeens spenningen mellom religiøse idealer og sekulær lovgivning.

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om religionsrelaterte sider ved norsk lovgivning og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner; kjennskap til aktuelle konflikttemaer i skjæringsfeltet mellom religion, lovgivning og menneskerettigheter; og oppøve evnen til å vurdere aktuelle spørsmål i et prinsipielt perspektiv.

Høsten 2015 vil kursdagene være 6. - 7. oktober og 1. - 2. desember 2015

 

Sentrale temaer på det kurset vil være:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Menneskerettigheter og religion: Hva betyr religionsfrihet? Bør menneskerettighetene gjelde i trossamfunnene?
 • Trossamfunnenes rettigheter og plikter i kraft av den norske trossamfunnsloven og annen relevant lovgivning.
 • Sentrale verdier bak norsk lovgivning, i et historisk perspektiv (barns og kvinners rettigheter, vern av minoriteter osv.).
 • Forholdet mellom religiøs og sekulær lovgivning, og mellom religion og sekularitet mer allment.
 • Religion og likestilling mellom kjønnene
 • Religion i skolen: forholdet mellom foreldrenes rettigheter, barnas rettigheter og trossamfunnenes interesser.
 • Norsk religionspolitikk
 • Forholdet mellom lovgivning og moral i etiske spørsmål der vi har ulike overbevisninger: Bør det være grenser for ytringsfriheten?
  Hvor bør de juridiske grensene trekkes når sentrale verdier står på spill, og hva bør være opp til den enkeltes samvittighet?


Opptak

Ledige plasser vil tildeles etter søknad på nettadressen: https://nettskjema.no/a/64996.html eller epost til aks-admin@teologi.uio.no

Kontakt Avdeling for kompetansehevende studier på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1911) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse. For de som tar emnet som masteremne (TEOL4513) kreves bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng innenfor religion/teologi.

Undervisning og gjennomføring

Kurset blir tilbudt høsten 2015, med to samlinger hver over to hele dager. Den første samlingen vil bli gjennomført som et internatkurs med én overnatting på Holmenkollen Park Hotell i Oslo. Den andre samlingen gjennomføres på Det teologiske fakultet på Blindern i Oslo. Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nettet og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Fronter.

Kurset kan tas både som videretutdanning (med studiepoeng) og etterutdanning (uten studiepoeng). Hvis du tar studiet som videreutdanning kan det tas både på bachelor- og masternivå. Bachelor- og masteremnet har felles samlinger. Pensum er delvis felles, men masterstudentene har et teoretisk orientert tilleggspensum. Eksamensoppgavene er ulike.

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager (vil gi grunnlag for kursbevis for alle).
 2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 1000 ord hver, samt to responser til medstudent i Fronter.

 

Vurdering og eksamen

Hjemmeoppgave på 3000-4000 ord. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster (separate sett for bachelor- og masterstudentene) lagt ut i Fronter. Studenten velger selv hvilken oppgave han eller hun vil svare på.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.

Påmelding

Påmeldingsfrist for høsten 2015 er satt til 1. september eller til alle kursplasser er fordelt.

 

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset
 

Publisert 5. mars 2010 11:55 - Sist endret 3. aug. 2020 14:44