Prest og teolog i praksis 2013

”Prest og teolog i praksis” tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere prestehverdagen. Kurset gjennomføres rullerende hos de forskjellige samarbeidende institusjonene i master i praktisk teologi. I 2016 vil kurset holdes på Det teologiske Menighetsfakultetet og i 2017 vil det holdes på Det teologiske fakultet, UIO. Følg med på de sentrale utlysningssidene til Bispemøtet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

Kurset bidrar til fordypet innsikt i hvordan teologi utøves i forholdet mellom teori og praksis. Deltakerne får mulighet til å reflektere over egen prestetjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske perspektiver. Tidligere deltakere har brukt kurset til å bearbeide erfaringer som har vært viktig for dem personlig og profesjonelt. Den enkeltes yrkeserfaring fungerer som viktig materiale i møte med det teoretiske stoffet.

Opptak

Kurset inngår som et obligatorisk emne i erfaringsbasert Master i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Opptakskrav for emnet er følgelig å være tildelt bachelorgrad i teologi eller tilsvarende samt at man innehar relevant praksis fra kirkelig tjeneste, for eksempel prestetjeneste. Dersom man tar emnet som etterutdanning er det ingen spesielle opptakskrav utenom kirkelig tjeneste.

Forkunnskaper

Utover de krav som stilles til opptak stilles det ingen spesielle krav om forkunnskaper.

Undervisning og gjennomføring

Prest og teolog i praksis gjennomføres i et nært samarbeid mellom partene i Kompetanserådet.
Emnet gjennomføres med to firedagerssamlinger i april og oktober 2013. Den ene samlingen legges til Granavolden, 16.-19. april, den andre til Oslo (Det teologiske fakultet) 15.-18.oktober 2013.

Obligatoriske arbeidskrav

Emnedeltaker skal i løpet av kurset arbeide med:

  • Refleksjonsnotat om egen presteidentitet/-rolle, arbeidsmåte og kirkelige forankring (1200-1500 ord). Notatet leveres til første samling.
  • Faglig essay som bearbeider en praktisk-teologisk problemstilling ved hjelp av litteratur og praktisk-teologisk metode (3000-4000 ord). (Tema fastsettes i samråd med veileder.) Essayet leveres før andre samling.
  • I tillegg forusettes et litteraturstudium på ca 700 sider (hvorav 300 sider selvvalgt).

For å få avsluttende vurdering må kursdeltakeren:

  • Ha godkjent frammøte på 75 % av undervisningen
  • Få godkjent refleksjonsnotat og faglig essay
  • Delta i evaluering av emnet

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.

Økonomi

Det er ingen kursavgift for undervisning. Derimot tilbyr vi å forskudderer alle utgifter til kost og losji på samlingene samt semesteravgiften og fakturere dette samlet. Deltagerne må selv dekke reiseutgifter og utgifter til litteratur for samlingene som vil finne sted på Gran og Oslo.

Søknad

Søknad (statsansatte prester som er ordinert i Norge) registreres på www.kompetansekart.no. Kopi av søknader som gjøres gjennom Kompetansekartet, sendes til Det teologiske fakultet v/AKS (adresse i høyre felt).

Andre søkere legger inn søknad i nettskjema her: https://nettskjema.no/a/49165.html?lang=no.

Kursarrangør

Kurset arrangeres av Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar.

Klikk her for snarvei til Fronter.

Av Cecilie Haugerød
Publisert 19. juni 2012 14:47 - Sist endret 18. jan. 2019 11:00