Kjetil Hafstad

Bilde av Kjetil Hafstad
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Forholdet mellom teologi og samfunn har opptatt meg gjennom alle år.Det startet med interesse for evangeliets radikale krav – som har betydning for samfunnet.

Først undersøkte jeg om Jesus var revolusjonær? – og fant at det var vanskelig å hevde konsekvent ”Politikk i Det nye testamente og politisk eksegese” 1973.

Dernest undersøkte jeg vekselvirkningene mellom de voldsomme endringene i Tyskland i mellomkrigstiden og teologien, særlig med fokus på Karl Barths teologi ”Teologisk eksistens i dag. Fragmenter av en debatt mellom Karl Barth og Rudolf Bultmann om teologi og samfunn” 1976. Barth opptrådte som en modig motstander av nazi-styret, og ble avsatt i 1935. Jeg fant ikke klare forbindelser mellom teologi og samfunnsinnsats, men ble derimot fascinert av Barths teologi.

Dette førte til diverse studier om Karl Barth, først og fremst undersøkelsen av hans syn på historie: Wort und Geschichte. Das Geschichtsverständnis Karl Barths 1985 (engelsk utgave under utgivelse).

Jeg har også befattet meg på ulike måter med hva evangeliet innebærer med tanke på kirken, spørsmål om økumenikk og praktiske organisasjonsformer, slik som ”Autoritet og forandring. Fundamentalistisk ufeilbarhet - i lys av den katolske” 1987. Samtidig førte studiene i dialektisk teologi til en rekke mindre, fundamentalteologiske arbeider, som ”Åpenbaringen - den umulige mulighet for fornuften. Karl Barths løsningsforsøk” 1987.

I en lang periode har jeg arbeidet med spørsmål om samliv, hetero-og homoseksuelt, sett i lys av offentlig og kirkelig debatt, og utviklet synspunkter på reetablering av teologisk argumentasjon her, for eksempel Frihetens Festning – så fast en borg? Kirke og samliv – hetero og homo 2000 og ”Serieäktenskap och skilsmässa” 2009.

Interessen har ført meg til studier av det onde, i forkledning av det gode, se for eksempel Frihetens Fiende.Essays om ondskap, frihet og menneskeverd 1993.

Dette førte meg videre både til å undersøke hva hemmelig politi og undertrykkende regimer innebar for teologisk arbeid, særlig i tidligere DDR ”Forsonet med fortiden. Teologer om oppgjør med DDR-tiden” 2009.

I de siste årene har jeg arbeidet med kontekstuell teologi og frigjøringsteologi, både gjennom Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi og i ulike prosjekter.

Jeg har dessuten interessert meg for vilkårene for barns og ungdoms oppvekst, og sett på pedagogiske teorier gjnnom tidene for å fokusere på idealer og deres betydning, se Ouverture til Kroppens flukt. Idealers makt og mulighet i utdanning 2007.

Jeg arbeider også med klassisk teologiske temaer, ikke minst i samtale med samtidige tyske teologer. Sentralt står spørsmål om identitet og forsoning.

Bakgrunn

Jeg er professor i systematisk teologi med særlig ansvar for dogmatikk ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Cand theol 1971 og har arbeidet som prest og journalist (Aftenposten) skrev mangeårig om film i ukeavisen Vår Kirke, var vitenskapelig assistent, senere forskningsstipendiat fra 1974 med forskningsopphold i Tyskland og Sveits (Tübingen, Basel, München).

Dr. theol 1982. amanuensis i systematisk teologi 1979, førsteamanuensis i kirkehistorie 1982. Professor i systematisk teologi 1985.

Har erfaring med organisatorisk arbeid i styrer, har vært prodekan og forskningsansvarlig ved Det teologiske fakultet i flere perioder.

I 1995 førte jeg flertallsinnstillingen i pennen for Bispemøtets utredningsgruppe om "Homofile i kirken", og har fulgt opp arbeidet i Lærenemnda for Den norske kirke. Har bred erfaring med administrativt arbeid innen universitetet og andre fora som f.eks. den økumeniske bevegelse.

Har ledet og deltatt i over 50 nasjonale og internasjonale bedømmelsesutvalg og har omfattende erfaring som veileder for doktorgradsstuderende.

Har fungert i 12 år som styreformann for Det praktisk teologiske seminar, derunder også Kirkelig Utdanninsgssenter i Nord og leder av Nordisk Nettverk for kontekstuell teologi siden 1992.

Har vært nestleder i styret for Senter for kvinneforskning, UiO. Redaktør av tidsskriftet «Kirke og Kultur».

Har vært prosjektleder av området «Samliv og familie» i det NFR/KULT-finansierte prosjektet «Den kristne moraltradisjon i Norge fra 18148 til i dag».

Prosjektleder for «Barn og ungdom i spenningen mellom emansipasjon og institusjon» finansiert av Norges Forskningsråds program «Barn, ungdom, og familie» 1996-99.

Prosjektleder for prosjektet ”Broken Bodies, Healing Communities. Issues in Ethics, Care, Gender and Social Reconciliation in response to HIV/AIDS” 2004-2005. Deltager i “Broken Women, Healing Traditions? Indigenous Resources for Gender Critique and Religious-Social Transformation in the Context of HIV-AIDS in KwaZulu Natal” 2007-2010.

Tok initiativet til og deltok i prosjektet RIGA “Religion in a Globalised Age” sammen med 4 seniorprofessorer og tre fulltids postdoc studenter 2003-07.

Samarbeid

Jeg har jobbet med nordisk forskning i systematisk teologi og ledet oppbygningen og driften av Nordisk nettverk for kontekstuell teologi 1992-200 som omfattet en forskergruppe på 40-50 personer, der doktorander har jobbet sammen med seniorforskere, og hvor kvinneandelen har vært høy.

Dette nettverket har fått positiv betydning for samhandlingen i systematisk teologi i Norden og utløst stor faglig kreativitet, gjennom tallrike publikasjoner, nordiske forskerkurs og ulike former for utveksling av lærere og doktorander mellom universitetene i Uppsala, Lund, København, Århus, Åbo, Helsingfors, Karlstad, Trondheim og Høgskolen i Agder.

I de siste årene har jeg arbeidet med fakultetets internasjonalisering, dels gjennom forsknings-og undervisningssamarbeid, særlig med Sør-Afrika, dels gjennom å drive og undervise mastergraden i interkontekstuell teologi. Har også løpende samarbeid med ulike institusjoner i Tyskland.

Emneord: Systematisk teologi, Hermeneutikk, Kontekstuell teologi, Dogmatikk, Etikk

Publikasjoner

 • Hafstad, Kjetil (2021). Contesting Evil and Climate Crisis - a Discourse on Prerequisites for Individual Action. I Heimbrock, Hans Günter & Persch, Jörg (Red.), Eco-theology : Essays in honor of Sigurd Bergmann . Verlag Ferdinand Schöningh. ISSN 9783506760364. s. 18–34.
 • Hafstad, Kjetil (2018). Looking for a miracle: on the point of eschatology. I Bergmann, Sigurd (Red.), Eschatology as imagining the end - Faith between hope and despair. Routledge. ISSN 978-1-138-48136-7. s. 113–131. doi: 10.4324/9781351060554-6.
 • Hafstad, Kjetil (2017). Det fremmede. Blikk på tiggere, migranter og religiøse spenninger. I Lid, Inger Marie & Wyller, Trygve (Red.), Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-53500-1.
 • Hafstad, Kjetil (2017). Frihet, ansvar og dømmekraft - og media, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 229–250.
 • Hafstad, Kjetil (2015). Gegenüber revisited: 'Thirding-as-Othering' in Karl Barth'sConcept of Space. I schmiedel, ulrich & matarazzo, James (Red.), Dynamics of Difference. Christianity and Alterity: A Festschrift for Werner G. Jeanrond. Bloomsbury T&T Clark. ISSN 9780567656858. s. 209–220.
 • Hafstad, Kjetil (2013). Eberhard Jüngel. I Kristiansen, Ståle Johannes & Rise, Svein (Red.), Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3763-5. s. 187–197.
 • Hafstad, Kjetil (2013). "Det maatte en overordentlig herold til aa vekke henne" : kvinners stemmerett i Kirke og kulturs spalter. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 118(1), s. 27–44.
 • Hafstad, Kjetil (2012). Zweihundert Jahre norwegische akademische Theologie - was bringt uns weiter? Fragen an Geschichte und Gegenwart. Berliner Theologische Zeitschrift. ISSN 0724-6137. 29(1), s. 160–179.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Die Bedeutung von Schleiermachers Verständnis der Theologie als positiver Wissenschaft für ihre Stellung zwischen Universität und Kirche. I Gräb, Wilhelm & Slenczka, Notger (Red.), Universität-Theologie-Kirche. Deutungsangebote zum Verhältnis von Kultur und Religion im Gespräch mit Schleiermacher. Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft. ISSN 978-3-374-02891-7.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Framtidsrettet teologi: åpenhet og egenart. 200 år norsk teologi - hva bringer oss framover?. Spørsmål til historien og samtiden. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 112(3-4), s. 181–195.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Homosexual Partner in a Church Service: A draft of theological Reasoning. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN 0028-3517. 53(2), s. 171–186. doi: 10.1515/nzst.2011.011.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Homosexuelle Partner im kirchlichen Dienst. Ein Entwurf zur theologischen Begründung. Neue Zeitschrift Für Systematische Theologie und Religionsphilosophie. ISSN 0028-3517. 53(2), s. 171–186. doi: 10.151.5/NZST.2011.011.
 • Hafstad, Kjetil (2010). 'Untouchable Space' and the Ethical Imperative of Bodily Shields and Shelters: Soft Strategies to Diminish Sexual Violence and AIDS. Journal of Constructive Theology. ISSN 1025-5648. 16(2), s. 64–78.
 • Hafstad, Kjetil (2010). Forsoning og glemsel. Mot til å bevare, kraft til å slette. I Pedersen, Else Marie Wiberg (Red.), Gudstankens aktualitet. Forlaget ANIS. ISSN 978-87-7457-483-5. s. 297–313.
 • Hafstad, Kjetil (2010). Tro og gjerning – eksistens og identitet. I Lindfelt, M.; Slotte, P. & Björkgren, M. (Red.), Mot bättre vetande: festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen. Pedagogiska fakulteten. ISSN 978-951-765-526-2. s. 67–85.
 • Hafstad, Kjetil (2009). Blind Spots: Obstructions of Mind Against Caring Communities. I Richardson, Neville (Red.), Broken Bodies and Healing Communities, faith-based responses to HIV and AIDS in South African township. Cluster Publications Pietermaritzburg. ISSN 9781875053827. s. 119–133.
 • Hafstad, Kjetil (2009). Forsonet med fortiden. Teologer om oppgjør med DDR-tiden. Norsk Teologisk Tidsskrift. ISSN 0029-2176. 110(4), s. 193–215.
 • Hafstad, Kjetil & Hollman, Gunhild Winqvist (2009). Trohet och tillit som teologiska utmaningar. I Hafstad, Kjetil & Lundberg, Johanna Gustafsson (Red.), Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad. Verbum Forlag. ISSN 978-91-526-3267-3. s. 267–288.
 • Hafstad, Kjetil (2008). Eberhard Jüngel. I Rise, Svein & Kristiansen, Ståle Johannes (Red.), Moderne teologi. Tradisjon og nytenkning hos det 20.århudrets teologer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISSN 9788276345858. s. 201–212.
 • Hafstad, Kjetil (2008). Reconsidering the Roads to Reconciliation: Looking Back at "die Wende" with Theologians from the Former DDR. I Stålsett, Sturla Johan (Red.), Religion in a Globalised Age. Transfers and Transformations, Integration and Resistance. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-480-9. s. 117–123.
 • Hafstad, Kjetil (2008). Karl Barths Einfluss auf Norwegen - historisch under zeitgenössisch. I Trowitszsch, Michael & Leiner, Martin (Red.), Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9783525569641. s. 172–187.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Dansk religiøsitet - en umulig mulighet? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 112(4), s. 347–360.
 • Hafstad, Kjetil (2004). Makt i kontekstuelt teologisk perspektiv. I Grenholm, Cristina & Bergmann, Sigurd (Red.), Makt i nordisk teologisk tolkning. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1948-7. s. 11–13.
 • Hafstad, Kjetil (2004). Håb. I Busch Nielsen, Kirsten & Grenholm, Cristina (Red.), Det virker alt den Ånd. Nordiske teologiske tolkninger. Anis. ISSN 87-7457-349-7. s. 61–85.
 • Hafstad, Kjetil (2004). Makttanker og maktbruk i kirken. I Grenholm, Cristina & Bergmann, Sigurd (Red.), Makt i nordisk teologisk tolkning. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1948-7. s. 193–207.
 • Hafstad, Kjetil (2002). Fristelse som kilde til livsmot. Vekselvirkningen mellom straff og kristendom. I Schaanning, Espen (Red.), Straff i det norske samfunnet. Humanist Forlag, Oslo. ISSN 82-90425-59-7. s. 235–255.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Sammenbrudd av relasjoner - forvitret autonomi. I Bergmann, Sigurd (Red.), "Man får inte tvinga någon" Autonomi og relasjonalitet i nordisk teologisk tolkning. Nye Doxa, Falun. ISSN 91-578-0345-5. s. 51–59.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Ritualer: Vaner og forandringer, gudstjeneste og hverdag. I Jacobsen, Rolv Nøtvig (Red.), Nytt Norsk Kirkeblad. Det praktisk-teologiske seminar, Oslo. s. 17–28.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Kjetil Hafstad Frihetens Festning - Biter av grunnmuren Debatten om ekteskap og skilsmisse fra slutten av det 19. og til midten av det 20. århundre, Skriftserie. Det teologiske fakultet, nettsiden.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Kroppens rett. I Jørgensen, Theodor; Rian, Dagfinn & Winsnes, Ole Gunnar (Red.), Kropp og sjel. Festskrift til Olav Hognestad. Tapir, Trondheim. ISSN 82-519-1598-8. s. 153–160.
 • Hafstad, Kjetil (1999). Fra sedelighet til personlig moral. Debatten om ekteskap og samliv som bidrag til samlivsetikk, Moralsk og moderne? Trekk av den kristne moraltradisjon i Norge fra 1814 til i dag. adNotam Gyldendal. ISSN 82-417-1082-8. s. 209–232.
 • Furre, Berge Ragnar; Christoffersen, Svein Aage; Rasmussen, Tarald; Thorkildsen, Dag; Wyller, Trygve E & Hafstad, Kjetil (1999). Sundagen var annleis. Preikesundagen som ritualog institusjon. I Christoffersen, Svein Aage (Red.), Moralskog moderne? Trekk av den kristne moraltradisjonen fra 1814 til idag. Ad notam. Gyldendal as. ISSN 82-417-1082-8. s. 40–79.
 • Furre, Berge Ragnar; Christoffersen, Svein Aage; Rasmussen, Tarald; Thorkildsen, Dag; Wyller, Trygve E & Hafstad, Kjetil (1999). Hans Nielsen Hauge - stats- og samfunnsfiende. I Christoffersen, Svein Aage (Red.), Moralskog moderne? Trekk av den kristne moraltradisjonen fra 1814 til idag. Ad notam. Gyldendal as. ISSN 82-417-1082-8. s. 80–101.
 • Hafstad, Kjetil (1998). Kein Hoher Himmel: Peter Huchels "Weihnachtslied". I Krötke, Heike (Red.), "Ein Wort - ein Glanz, ein Flug, ein Feuer..." Theologen interpretieren Gedichte. Calwer Verlag, Stuttgart.
 • Hafstad, Kjetil (1998). Homoseksualitet og kristen etikk. I Bergmann, Sigurd & Bråkenhielm, Carl Reinhold (Red.), Vardagskulturens teologi i nordisk tolkning. Bokförlaget Nye Doxa, Nora. s. 100–120.
 • Grande, Per Bjørnar; Lønning, Inge & Hafstad, Kjetil (1998). Stepan Trofimovitsj og den borgerlige besettelse. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 143–151.
 • Hafstad, Kjetil (1996). Religiöse Sprache und Referenz. Momente im Gespräch mit Dewi Zephaniah Phillips und Eberhard Jüngel. I Lange, Dietz (Red.), Kirche zwischen Heilsbotschaft und Lebenswirklichkeit. Peter Lang, Frankfurt am Main. ISSN 3-631-49864-0. s. 11–29.
 • Halse, Per; Lønning, Inge & Hafstad, Kjetil (1996). Pietistisk eller frilynt? : folkehøgskulane i spenninga mellom bedehus og ungdomshus. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 51–61.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hafstad, Kjetil (2021). Eco-Thelogy. Essays in Honor of Sigrurd Bergmann. Brill Academic Publishers. ISBN 978-3-506-76036-4. 311 s.
 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (2011). Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. 42 s.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Konflik. Stridbar teologi og konfliktteori. Portal forlag. ISBN 9788292712535. 20 s.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Hundre års protest mot forandring: Kirkelig motstand mot skilsmisse, serieekteskap og kjønnsnøytralt ekteskap. Portal forlag. ISBN 9788292712399. 18 s.
 • Hafstad, Kjetil & Lundberg, Johanna Gustafsson (2009). Kärlekens förändrade landskap : teologi om samlevnad. Verbum Forlag. ISBN 978-91-526-3267-3. 346 s.
 • Hafstad, Kjetil; Christoffersen, Svein Aage; Wyller, Trygve E; Salomonsen, Jone; Underdal, Arild & Jensen, Roger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning. Forlaget Press. ISBN 9788275473002. 447 s.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Ouverture til kroppens flukt. Idealers makt og mulighet i utdanning. Abstrakt forlag. ISBN 9788279352013. 253 s.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Frihetens festning - så fast en borg. Forum Achehoug. ISBN 82-03-29109-0. 244 s.
 • Wyller, Trygve E; Hafstad, Kjetil & Hagemann, Gro (1997). Sedelighet og samliv. Norges forskningsråd. ISBN 82-12-00894-0. 203 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hafstad, Kjetil (2020). Kampen mot det onde. Glimt fra to tusen års teologi og filosofi. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 125(3), s. 274–288.
 • Mjaaland, Marius Timmann; Holte, Stine; Jensen, Roger; Wyller, Trygve & Hafstad, Kjetil (2017). Gave og glede, Skapelsesnåde. Festskrift til Svein Aage Christoffersen. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-880-7. s. 9–18.
 • Hafstad, Kjetil (2016). Homofile i kirken - Åpent brev til Kirkemøtet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 44–62.
 • Hafstad, Kjetil (2016). Intervju med Ebbe Kløvedal Reich i 2004. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 134–146.
 • Hafstad, Kjetil (2015). Enighet som konfliktskaper. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 120, s. 73–86.
 • Hafstad, Kjetil (2014). De stille i landet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 366–375.
 • Hafstad, Kjetil (2014). I filmfestivalens bakgater. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 186–205.
 • Hafstad, Kjetil (2013). Inge Lønning og Kirke og Kultur. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 118, s. 105–117.
 • Hafstad, Kjetil (2011). Review Kristendommens retorik: Den Kristne diktnings Billedformer and Thomas Kingo: Barok, Eneværlde, Kristendom by Erik A. Nielsen. Modern Theology. ISSN 0266-7177. s. 725–728.
 • Hafstad, Kjetil (2009). Klokt å ordinere prest i samliv. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 114(1), s. 2–4.
 • Hafstad, Kjetil (2009). Da sølvhammeren traff, eller: Da teologi ble viktig. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 114(3), s. 256–261.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Kirke og kultur. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 112(1), s. 3–4.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Dansk religiøsitet - en umulig mulighet? Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 112(4), s. 347–360.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Kirkeledere og hemmelige agenter i Polen og DDR. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 112(2), s. 137–151.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Intervju om kjønnsnøytralt ekteskap i Frokost-TV. [TV]. NRK.
 • Hafstad, Kjetil (2007). Ekteskapet uten teologisk forankring. [Avis]. Apollon.
 • Austad, Torleiv; Hafstad, Kjetil; Prestegård, Gunnar & Lindekleiv, Heidi Marie (2006). Vi er syndere : tre teologer svarer på Ingebrigt Steen Jensens forslag til ny syndsbekjennelse.
 • Hafstad, Kjetil (2005). Die Rede von Gott und die Gestaltung des Christusraumes.
 • Hafstad, Kjetil (2002). Ekteskap og samliv er i forandring. Hva må kirken gjøre overfor endrede samlivsformer?
 • Hafstad, Kjetil (2002). De vanskelige bibelstedene - hva gjør vi med dem? Homofili og samliv.
 • Christoffersen, Svein Aage; Dokka, Trond Skard; Hafstad, Kjetil & Lønning, Inge Johan (2002). Johan Bernitz Hygen - nekrolog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 11–11.
 • Hafstad, Kjetil (2002). Forskningsfrihet og etikk. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 107(5/6), s. 453–457.
 • Hafstad, Kjetil (2002). Forskningsfrihet og etikk. Personlig engasjement og vitenskapelig arbeid med utgangspunkt i Henriksen-saken.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Chrisopher Bruun som redaktør av Kirke og Kultur, Foredrag ved Vonheim-dagene, Lillehammer.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Matmarkedet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 106(4), s. 289–299.
 • Hafstad, Kjetil (2001). Forsoning i tidligere DDR.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Innlegg om homofile i kirken ved messen "Kirke 2000" ved seminaret "Å skape rom for resprekt og dialog".
 • Hafstad, Kjetil (2000). Ritualer: vamner og forandringer, gudstjeneste og hverdag. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 105(3), s. 227–248.
 • Hafstad, Kjetil (2000). Ritualer: vamner og forandringer, gudstjeneste og hverdag. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 105(3), s. 227–248.
 • Hafstad, Kjetil (1999). Alle veier. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 104(1), s. 3–6.
 • Hafstad, Kjetil (1999). Straff og forsoning. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 95(3), s. 195–203.
 • Hafstad, Kjetil (1998). Kirkelig lederskap. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 103(1), s. 91–93.
 • Hafstad, Kjetil (1998). 150 år praktisk teologi. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 103(3), s. 193–196.
 • Hafstad, Kjetil (1997). Kirkens enhet - uenighet i kirken. Introduksjon til høringsprosessen til Bispemøtet. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 102(4/5), s. 293–296.
 • Hafstad, Kjetil (1997). Autonomi og heteronomi - uforenelige kilder for moraltenkningen? Zygmunt Bauman i et teologisk perspektiv. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-00894-0. 81.
 • Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (1997). Sedelighet og samliv. Norges Forskningsråd,KULT's skriftserie. ISSN 82-12-00894-0.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:07 - Sist endret 29. okt. 2020 15:22

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter