English version of this page

De etiske rommene. Grenser, motstand, praxis (ESPACE)

«Vendingen mot rommet» er blitt en viktig side ved normative studier i både humaniora, samfunns- forskning og teologi.

man som går gjennom jernbanestasjonen

"Rom for motstand, Oslo sentralbanestasjon. Photo: Kaia Rønsdal"

Om gruppen

Forskergruppen ESPACE fokuserer på normative studier av praksiser i både et samtidig og et historisk perspektiv.

Forskergruppen publiserte i 2017 boken Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens, tilgjengelig trykket og på open access.

Forskergruppens andre bok, Makt, motmakt og praksis. Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd, utgis som open access i mai/juni 2022 på forlaget Cappelen Damm Akademisk. Boken tar utgangspunkt i en kritisk lesning av Foucaults kreative konsept counter conduct/motmakt. Han videreutviklet dette begrepet i den siste delen av livet som kritisk refleksjon til sitt kjente arbeid med pastoralmakt. Gruppens bok har særlig fokus på hvilke stemmer, kropper og praksiser det er som uttrykker den kritiske motmakten i dag, hva den handler om og hvor den er forankret.

ESPACE arbeider med tilnærminger som fornyer forholdet mellom forskning, teori og utdanning. Gruppen fokuserer på normativitet og praksiser i interaksjonsflatene mellom feltene utdanning, helse/sosial og tro/livssyn i det livssynsåpne norske samfunnet.

Teoretisk spiller normative tolkninger om rom i tradisjonen fra Michel Foucault og Henri Lefebvre en viktig rolle, men også ulike etiske varianter av fenomenologi er også sentrale, i tillegg til andre relevante tilnærminger.

I årene 2017-2019 ledet professor emeritus Trygve Wyller forskergruppen Nordhost. Det gjør at forskning i migrasjon, etikk og medborgerskap, er tydelig tilstede i ESPACE i tillegg til disability studies, kjønn og religionspedagogikk.

Fra 2020 ledes gruppen av førsteamanuensis Kaia Rønsdal. Hennes PhD-avhandling videreutvikler viktige perspektiver på rom og etikk. I hennes postdoc-periode var hun knyttet til forskergruppen Nordhost, og i den perioden publiserte hun arbeider om migrasjon og gjestfrihet.

Gruppens medlemmer har alle disputert ved Det teologiske fakultet, eller i nær tilknytning gjennom veiledning. I løpet av de siste fem årene har seks av medlemmene disputert med avhandlinger i nedslagsfeltet for gruppens fagområde, hvorav tre er publisert internasjonalt.

Aktiviteter 2022

ESPACE planlegger å videreutvikle sine teoretiske og forskningsmessige tilnærminger til en fordypning av det nordiske perspektivets betydning for feltet. Dette gjøres gjennom målrettet søknadsutvikling, publisering og workshops.

Planlagte aktiviteter er foreløpig workshop i mars og september 2022, samt søknad til NOS-HS. I forbindelse med disse aktivitetene utvikles mulige samarbeid med nordiske partnere.

Gruppen planlegger også en ny publikasjon. Formålet er å introdusere forskergruppens tema internasjonalt. Publikasjonen vil derfor være på engelsk. Det er allerede kontakt med to mulige internasjonale forlag.

Prosjekter

Medlemmer av forskergruppen har de siste årene fått tilslag på to søknader om ekstern forskningsfinansiering. NORDHOST – Nordic hospitality in a context of migration, ble finansiert av UIO: Norden (2017-2020). Den andre er POLCRE - “The Politics of Creation. Rethinking Radical Recognition in Public and Ecclesial Space,” finansiert av NOS-HS (2019-2022).

I 2021 har medlemmer av gruppen utviklet og gjennomført et innovativt emne ved Det teologiske fakultet i samarbeid med Groruddalen prosti, kalt Tro på stedet. Solidaritet i flerkulturelle lokalsamfunn. Formålet med emnet var å utvikle, dele og tolke praksiserfaringer i lokalmiljøet på Haugerud/Trosterud i Oslo. Kurset samlet deltakere på tvers av alder, etnisitet og tro for å utforske utfordringer og muligheter for solidaritet i praksis.

Studieprogrammer og emner

Perspektiver fra rom og etikk er tydelig til stede i mange kurs ved Det teologiske fakultet. Sentrale kurs er Religion and Migration (REDI 4001), Religion, Theology and Social Media (RESA 3500), Tro på stedet (TEOL 3151/4151), Tolket praksis (LES 4220), Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (LES 4600), Etikk og religion (TFF 1003)

Publisert 9. mars 2018 14:50 - Sist endret 1. apr. 2022 13:04