English version of this page

De etiske rommene. Grenser, motstand, praxis (ESPACE)

«Vendingen mot rommet» er blitt en viktig side ved normative studier i både humaniora, samfunnsforskning og teologi. Forskergruppen ESPACE fokuserer på studiet av praksiser i både et samtidig og et historisk perspektiv.

Jesuit Mission San Jose, San Antonio, Texas. Photo: Trygve Wyller

Om gruppen

ESPACE ledes av professor Trygve Wyller. De andre medlemmene er enten fast og midlertidige ansatte ved Det teologiske fakultet eller fra andre akademiske institusjoner.  Medlemmenes faglige kompetanse er fra antropologi, sykepleievitenskap, profesjonsetikk, teologi og diakoni. De fleste medlemmene har en doktorgrad, andre arbeider med sin ph.d.-avhandling.

Teoretisk spiller tolkninger om rom i tradisjonen fra Foucault og Lefevbre en viktig rolle, men ulike varianter av fenomenologi er  også sentrale, i tillegg til andre relevante tilnærminger. Forskergruppen publiserte i 2017 boken Rom og etikk. Fortellinger om ambivalens.

I årene 2017-2019 leder professor Wyller også forskergruppen Nordhost. Det gjør at forskning i migrasjon, etikk og medborgerskap, er tydelig tilstede i ESPACE i tillegg til disability studies, kjønn og religionspedagogikk.

Prosjekter

I de kommende årene vil ESPACE fokusere på forskning og publisering omkring den normative motstand som utvikles fra det levde livet i konkrete praksiser. Det planlegges workshops for gruppens medlemmer i  2018 og 2019 og et invitert seminar høsten 2019. Ny bok planlegges ferdig publisert våren 2020. Forskergruppen planlegger workshops I 2019/2020 for å ferdigstille denne nye boken.

Medlemmer av gruppen har også sendt inn to søknader om ekstern forkserstøtte I løpet av vårsemesteret n2019: Den ene er til Norsk Forskningsråd: “  Contested Christianities. Non-Christianist articulations in a context of migration”.  Den andre søknaden er sendt til NOS-HS (nordisk forskerstøtte) for støtte til  workshops for videreutvikling av skandinavisk skapelsesteologi: “The Politics of Creation (POLCRE). A Nordic Model for Rethinking Radical Recognition in Public and Ecclesial Space”.

Medlemmer av forskergruppen deltar også  i den nordiske forskergruppen om skapelsesteologi ved Grundtvigsenteret ved Aarhus Universitet. 

Studieprogrammer og emner

Perspektiver fra rom og etikk er tydelig til stede i mange kurs ved Det teologiske fakultet. Et sentralt kurs er «Religion, Migration and Citizenship» (REDI 4001). Et annet er "Kristen tro: Historie - kontekst - fortolkning" (Teol 2400).

Publisert 9. mars 2018 14:50 - Sist endret 1. juli 2020 14:26