Elisabeth Tveito Johnsen

Førsteamanuensis - Fagseksjonen
Bilde av Elisabeth Tveito Johnsen
English version of this page
Telefon +47 22850334
Mobiltelefon 92035861
Rom 202b
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg er opptatt av å studere religiøse samtidspraksiser, og har vært med på å utvike "levd religion" som undervisnings- og forskningsfelt ved Det teologiske fakultet.  De siste årene har jeg ledet forskningsprosjekter om hvordan Den norske kirke endres i en samtidskontekst preget av religiøs differensiering og sekularisering. I tillegg er jeg del av prosjekter der vi studerer hvordan religion gjøres og forstås i sekulært orienterte institusjoner og praksiser. Nøkkelord for mine faglige interesser er læringsteori, praksisteori, materialitet og diskurs. 

Verv

2020- fortsatt: Programleder for Religion og samfunn (RESA). 

2020: Guest editor, Teologisk tidsskrift, Gudstjenester med økt gudstjenestedeltakelse  https://www.idunn.no/tt/2020/02

2018-2020: Vitenskapelig redaktør Kirke og Kultur https://www.idunn.no/kok

2019-still: Medlem av International Society of Empirical Research in Theology (ISERT)

2019-still: Medlem av the International Academy of Practical Theology (IAPT)

2016-still: Medlem av styringsgruppen for Nordic Network for Practice and Theology.

2016-still: Medlem av the Network for Ethnography and Ecclesiology. 2009-still: Member of the Norwegian network of religious education.

Undervisning

TFF1002 Levd religion i Norge: https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TFF1002/

TEOL2500 Praktisk teologi med menighetspraksis: formidling, ritualer og ledelse: https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL2500/

TEOL4020 – Teologi i praksis 3: https://www.uio.no/studier/emner/teologi/tf/TEOL4020/

Jeg underviser både på teologiprogrammet og på Religion ogf samfunn (RESA). Jeg er programleder for RESA BA og har et spesielt ansvar for undervisning og studenter på dette programmet. Undervisningen min er forskningsbasert både ved at jeg bruker egne og andre empiriske studier og ved at jeg gir studenter innføring i forskningspraksis og metode, spesielt kvalitative metoder. Jeg er emneansvarlig for TFF1002 Levd religion i Norge. Dette emnet er et førsteårsemne for teologistudenter, religion og samfunn studenter, lektorstudenter og studnter i kristendom og islam. I tillegg er jeg lærer på TEOL2500 der teologistudstudentene første gang de skal i menighetspraksis, og på TEOL4020 som er det siste semesteret i teologiutdannelsen. For mange studenter er praksisemnene en stor opptur der de får prøvd seg på konkrete yrkesoppgaver. Undervisningen min veksler mellom teori og praktiske øvelser. Jeg trives veldig godt med å ha worshop basert undervisning med studenter.

Bakgrunn

Jeg har en tverrfaglig forsknings- og undervisningsprofil. Mine interesser er religon i bred forstand i samtiden. Det å gjøre feltstudier er noe av det jeg virkelig blir engasjert av, og som er noe jeg alltid lærer mye av. 

Før jeg begynte på TF jobbet jeg tolv år på Det praktisk-teologiske seminar (PTS). I løpet av de første årene på PTS gjennomførte jeg doktorgradsprosjektet mitt der jeg undersøker hvilke forståelser av læring som preger trosopplæringen i Den norske kirke. Forskningen skjedde parallelt med å utvikle religionspedagogikk som del av teologiutdannelsen. De første årene etter studiene hadde jeg vikariater som prest og i ulike kirkelige organisasjoner. 

De siste årene har jeg fortsatt min interesse for å studere kirkelige praksiser, men har også utvidet min forskningsinteresse til å omfatte hvordan religion gjøres og forstår i sekulært pregede institusjoner og praksiser.  

Prosjekter

 • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder) Sted, rom og praklsis. Gudstjenester folk vil ha. 2019-2020 https://www.tf.uio.no/forskning/prosjekter/sted-rom-praksis
 • Kirstine Helboe Johansen og Elisabeth Tveito Johnsen: Reimagining The Nordic model of Christian Cultural Heritage. Christmas in public schools and broadcasting (NORCHRIST). 2018-2020.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (project leader) Religious learning across activity systems. Støttet av Utdanningsvitenskapelig fakultet, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
 • Elisabeth Tveito Johnsen (prosjektleder) Gudstjenester i konfirmasjonstiden (GIKT) 2013-2016. https://iko.no/forlaget/prismet-bok/gudstjenester-med-konfirmanter-prismetbok
 • Elisabeth Tveito Johnsen (project member), Learning and knowledge trajectories in congregations (LETRA), led by Geir Afdal at MF. 2010-2014. Supported by Church of Norway.
Emneord: Praktisk teologi, Levd religion, Religionspedagogikk, Menighetsforskning

Publikasjoner

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2023). Ecclesial online identities during the Covid19 pandemic. Nordic majority churches on Facebook Christmas 2020. Temenos. ISSN 0497-1817. 59(1).
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2022). Kulturkristen og hverdagsmuslim Kulturalisering av religion og medborgerskap i tekster av to norske kulturministre. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 127(4), s. 322–343. doi: 10.18261/kok.127.4.3.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2022). Christian Education as a Community of Strangers. I Ward, Pete & Tveitereid, Knut (Red.), The Wiley Blackwell Companion to Theology and Qualitative Research. John Wiley & Sons. ISSN 9781119756897. s. 340–350.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2022). Empirical practical-theological research - Exploring cultural-historical activity theory. I Johansen, Kristine Helboe & Schmidt, Ulla (Red.), Practice, Practice Theory and Theology : Scandinavian and German Perspectives. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 9783110743791. s. 137–164. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Elisabeth Tveito & Johansen, Kristine Helboe (2021). Negotiating Christian Cultural Heritage. Christmas in Schools and Public Service Media. Temenos. ISSN 0497-1817. 57(2), s. 231–257. doi: 10.33356/temenos.102585. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2020). Growth in a context of decline. Congregations in processes of change. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. doi: 10.1080/0039338X.2020.1867635. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Elisabeth Tveito & Afdal, Geir Sigmund (2020). Practice theory in empirical practical theological research : the scientific contribution of LETRA . Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT). ISSN 1893-4773. 37(2), s. 58–76.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito & Afdal, Geir Sigmund (2020). Learning and knowledge trajectories in congregations . Praktische Theologie - Zeitschrift für Praxis in Kirche, Gesellschaft und Kultur. ISSN 0946-3518. 55(2), s. 70–75. doi: 10.14315/prth-2020-550204. Fulltekst i vitenarkiv
 • Angel, Sivert & Johnsen, Elisabeth Tveito (2019). Preaching and political debate on refugees. A “tyranny of goodness”? Studia Theologica - Nordic Journal of Theology. ISSN 0039-338X. 73(1), s. 60–88. doi: 10.1080/0039338X.2019.1596978.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 25–38.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Fem versjoner av samme virkelighet. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 17–24.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Læringsmodus i gudstjenester. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 39–74.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Religionsvitenskapelig fornyelse med pedagogisk slagside. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 6(4), s. 322–337. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-04-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2015). Teologi som ulike biter og deler. Ti år med trosopplæring i Den norske kirke. Prismet. ISSN 0032-8847. 66(3), s. 125–145. doi: 10.5617/pri.4532.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2012). Hvordan medierer undervisningspreget trosopplæring kristen tro og tradisjon? - En Vygotskij-inspirert analyse av læringssituasjoner i Den norske kirkes trosopplæring. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 2, s. 138–166.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito & Schweitzer, Friedrich (2011). Was ist kritische Kindertheologie? Vergleichende Perspektiven aus Norwegen und Deutschland. I Bucher, Anton A.; Büttner, Gerhard; Freudenberg-Lötz, Petra & Schreiner, Martin (Red.), "Gott gehört so ein bisschen zur Familie." Mit Kindern über Gluch und Heil nachdenken. Calwer Verlag. ISSN 978-3-7668-4193-3. s. 25–36.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010). Jesu Leiden, Tod und Auferstehung: Ostern als Thema der Glaubenserziehung. Eine kindertheologische Analyse. Zeitschrift für Pädagogik und Theologie. ISSN 1437-7160. 3, s. 210–219.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2010). Jesu lidelse, død og oppsandelse en barneteologisk analyse av trosopplæring om påsken. Prismet. ISSN 0032-8847. 61(1), s. 19–39.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Barn og unges deltagelse i gudstjenesten som ekklesiologisk utfordring en diskursanalytisk refleksjon med utgangspunkt i to praksisfortellinger. Prismet. ISSN 0032-8847. 59(4), s. 247–256.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Barneteologi møter trosopplæring til gjensidig kritisk dialog. Prismet bok. ISSN 1890-8829. s. 10–33.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2008). Kontekstuell bibellesning i norske kirkelige kontekster. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. ISSN 0808-2901. s. 253–274.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISBN 9788282493185. 244 s.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2007). Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanter. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie. ISBN 978-82-91925-14-1.

Se alle arbeider i Cristin

 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2022). Barneteologi, trosopplæring og religionspedagogikk. Prismet. ISSN 0032-8847. 73(3), s. 217–233. doi: 10.5617/pri.9916.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2020). Tema: Menigheter med økt gudstjenestedeltakelse. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(2), s. 4–6. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-02-01.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2017). Vanlig og usedvanlig. I Johnsen, Elisabeth Tveito (Red.), Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde. IKO - Verlag. ISSN 9788282493185. s. 5–16.
 • Lorensen, Marlene Ringgaard; Kaufman, Tone Stangeland; Sundberg, Carina; Angel, Sivert; Christensen, Pia Nordin & Fagermoen, Tron [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Preaching in Times of the European ‘Refugee Crisis’: Scandinavian perspectives. International Journal of Homiletics. ISSN 2366-7958. 2(1), s. 74–100.
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2014). Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring. Akademika forlag. ISSN 1502-010X. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnsen, Elisabeth Tveito (2007). Elisabeth Tveito Johnsen (red.): Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring , barn og konfirmanter. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-91925-14-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. okt. 2017 08:49 - Sist endret 5. nov. 2020 10:27