Organisering av forskningen

Forskningsledelse

Dekanen har det øverste ansvaret for forskningen ved fakultetet. Ansvaret er delegert til forskningsdekanen, som ivaretar spesifikke oppgaver innen forskningssektoren på vegne av, og i rapport til, dekanen. Herunder hører bl.a. å representere fakultetet i eksterne forskningsfora, å fremme forslag om sakkyndige komiteer i tilsettingssaker og bedømmelsessaker. Ph.d.-programmet ledes av en oppnevnt ph.d.-leder, som også leder programrådet for ph.d.-utdanningen. Forskningsdekanen leder forskningsstrategisk utvalg, som rådgir forskningsdekanen i forskningsstrategiske spørsmål.

Forskergrupper

Det teologiske fakultet har siden 2010 hatt 8 forskergrupper knyttet til ulike tematiske satsinger. Formålet med forskergruppene er å styrke kvaliteten i og omfanget av forskningen ved fakultetet.

Teologisk fellesforum (TFF)

TFF er et felles forum for alle vitenskapelig ansatte ved Det teologiske fakultet, med regelmessig samlinger gjennom semesteret. Forumet skal være et sted for felles faglige samtaler og kollektive aktiviteter. TFF ledes av forskningsdekan, og har et særlig ansvar for presentasjon og drøfting av prosjekter, prosjektplaner, formidlingsbidrag eller publiseringer med betydning for hele fakultet.

Forskningsstrategisk utvalg

Forskningsstrategisk utvalg (FSU) er et rådgivende organ for dekanen, og bistår i strategisk planlegging av forskningen og rekruttering ved fakultetet.
 

Programråd for ph.d.-utdanningen

Programrådet for ph.d.-utdanningen er et rådgivende organ som har som formål å arbeide for økt kvalitet og effektivitet i forskerutdanningen ved fakultetet.