Forskningsstrategi for Det teologiske fakultet

Det teologiske fakultet skal være en nordisk ledende og samfunnsrelevant utdannings- og forskningsinstitusjon som bidrar til fornyelse, fortolkning og formidling av de teologiske kunnskapstradisjonene nasjonalt og internasjonalt.  

Sentrale prinsipper for forskningen ved fakultetet:

Åpenhet. De mest epokegjørende teologiske innsikter oppstår ofte i skjæringspunktet mellom historisk overlevert religion og dagens metodiske og teoretiske diskusjoner. Forskningen ved Det teologiske fakultet må være på høyde med, og åpne for, den internasjonale forskningsfronten, også innenfor humaniora og deler av samfunnsforskningen. Åpenhet innebærer også respekt og vilje til å tolke menneskers tro og religiøse lengsel, både historisk og i nåtid.

Tradisjonsfornyelse og tradisjonskritikk. Det teologiske fakultet utvikler seg gjennom å videreføre og nytolke sentrale faglige, etiske og kulturelle tradisjoner inn i nye og endrede kontekster i kirke og samfunn. Et teologisk fakultet fremmer den tradisjonskritikk som styrker menneskeverd, trosfrihet og rettferdighet.

Fri forskning. Det teologiske fakultet har spilt en avgjørende rolle for utviklingen av fri teologisk forskning i Norge. Teologisk forskningsfrihet er viktig for kirke og samfunn. Frigjøring og fornyelse skjer når tekster, kontekster og praksis gjennomtenkes i frihet og åpenhet.

Målet for strategiperioden 2010-2020 er at Det teologiske fakultet i 2020 fremstår som landets sentrale fagmiljø med grundig teologisk kunnskap og sterk kompetanse på den samlede utviklingen, der både kristendom, sekularitet og nye religioner lever sammen i et nytt samfunn.

Strategisk plan for Det teologiske fakultet

Fakultetets strategiske plan for perioden 2010-2020 støtter opp under ambisjonene i UiOs strategiske plan.

Strategisk plan for Universitetet i Oslo

Strategiens hovedambisjon er "å utvikle UiO til et internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke sammen på sitt beste."