Reformasjonsbloggen

31.10.2017 er det 500 år siden Martin Luther offentligjorde sine berømte avlatsteser i Wittenberg, noe som skulle vise seg å forandre store deler av verden. Det teologiske fakultets reformasjonsblogg tar for seg ting som er verdt å vite om reformasjonen og dens virkningshistorie. I tiden fram mot reformasjonsjubileet publiseres det jevnlige blogginnlegg skrevet av fakultetets forskere og andre ressurspersoner.

Publisert 21. apr. 2017 11:03

Den norske feministen Aasta Hansteen (1824-1908) beklaget seg med rette over den lutherske reformasjonens enkjønnethet: ”Den er gennemgaaende en mandlig kirke, den har ene og alene prestemænd. Disse repræsenterer kirken paa en mangelfuld og tørr og haard maade.”

Publisert 10. apr. 2017 14:37

Påsken är åter här och förklarar för de troende som eventuellt gått vilse bland ägg och harar varför det är dags att låsa lägenheten och bege sig till hytta.

Publisert 23. mars 2017 12:12

Norsk Folkemuseum åpnet nettopp en utstilling om reformasjonen i forbindelse med at det er fem hundre år siden Martin Luther offentliggjorde sine teser mot avlaten. Utstillingen tematiserer reformasjonens første hundre år i Norge og viser gjenstander fra den perioden som bevitner både brudd og kontinuitet. For hvordan ble reformasjonen gjennomført i Norge? Når ble Norge reformert?

Publisert 7. nov. 2016 11:43

Er det tilfeldig at Halloween, Allehelgensdag og Reformasjonsdagen markeres omtrent samtidig? Og har de noe med hverandre å gjøre? Birgitte Lerheim og Roger Jensen, som dette semestret leder et videreutdanningskurs i kristendomshistorie for menighetspedagoger hvor både pilegrimsvandring og en studietur til Wittenberg inngår, forteller.

Publisert 28. okt. 2016 10:38

I 1897 ga pioneren Aasta Hansteen (1824-1908) ut boken Kristi kirke i det nittende aarhundrede. Boken var tydelig inspirert av amerikanske kvinnesakskvinner arbeid med kritisk nytolkning av Bibelen.

Publisert 9. sep. 2016 16:56

Var Martin Luther en av de første menneskerettighetsaktivistene? Det teologiske opphavet til menneskerettighetstenkning har ikke alltid vært like påaktet, men når historien om europeisk rettighetskamp skal skrives er det vanskelig å komme unna reformasjonen. Sett fra vårt moderne ståsted var Luther en tidlig forkjemper for å gjøre det vi i dag kaller samvittighetsfrihet til en politisk realitet.

Publisert 24. juni 2016 13:25

In recent debates on male circumcision, among discussions of religious freedom and children’s rights, anti-Semitic stereotypes about blood and knives – familiar from centuries of prejudice – crop up almost inevitably. Analysis of anti-Semitism in Europe cannot ignore the legacy of Martin Luther, whose vitriolic attacks on sixteenth-century Jews were an undeniable influence. We can therefore ask: do we find these particular tropes – accusations of Jewish blood-thirst and cruelty – in Luther’s discussions of circumcision?

Publisert 27. mai 2016 11:50

Det har lenge vært kjent at Heidgger var nasjonalsosialist, men var han også antisemitt? Spørsmålet har vært ventilert fra tid til annen, men har nå fått ny næring etter offentligjøringen av Heideggers «Svarte Hefter». Heidegger ville selv at disse intellektuelle dagbøkene som han førte fra 1931 til etter krigen skulle utgis som aller siste del av hans samlede verker. Da de ble offentliggjort i 2014/15 (Gesamtausgabe Bd 94-97), skapte de umiddelbart voldsomme reaksjoner, for bøkene levner liten tvil om at Heidegger var antisemitt.

Publisert 19. mai 2016 15:20

500 år med reformasjon skal minnes. Hva knyttes minnene opp mot? I boken Erinnerungsorte des Christentums fra 2010 presenteres 40 «minnesteder» knyttet til kristendommen. På bokens bakside står det at den presenterer 40 «steder» som i dag gjelder som de viktigste faste punktene (Fixpunkte) for kristent minne. Disse 40 stedene kategoriseres i tre bolker: Sentralsteder, realsteder, og steder i overført betydning

Publisert 13. mai 2016 10:30

Det er utrolig hva man uventet kan støte på når man rusler rundt i Roma. Det erfarte jeg da jeg var på studentekskursjon i begynnelsen av april. Like bak Colosseum ble det i fjor høst innviet en plass til minne om Martin Luther i anledning av reformasjonsjubileet neste år

Publisert 9. mai 2016 14:57

Feirer vi reformasjonen, feirer vi unngåelig også teknologien som den hang uløselig sammen med: Trykkpressen. Hva er det vi feirer, om vi betrakter dette aspektet ved reformasjonen med vår tids øyne som i stadig større grad nærmer seg skrift gjennom digitale medier?

Publisert 26. apr. 2016 17:33

Overskriften dekker tre forhold. For det første var reforma­sjonen ikke noen skjellsettende begiven­het i norsk historie. For med Christian IIIs hånd­fest­ning av 1536 ble Norge redusert til en dansk provins.

Publisert 20. apr. 2016 12:39

Luther starter sine kommentarer til Gal 3,28 med å gi eksempler på hva «Her er ikke jøde eller greker,.. slave eller fri, ..mann og kvinne»  kunne tilsvare i hans egen tid: «det er verken borgermester eller undersått, hverken professor eller tilhører, hverken lærer eller elev, hverken husfrue eller slavekvinne». (Fra Luthers Galaterbrevskommentar, 1935)

Publisert 14. apr. 2016 14:33

Protestantisme omtales gjerne som "bokreligion", og reformasjonen fremstilles som årsak til utviklingen av leseferdigheter i Europa. I de mest begeistrede fremstillingene kan det synes som om Europa gikk fra middelaldersk analfabetisme til allmenn opplysning i løpet av et tiår eller to. Som det heter i en læringsressurs for ungdomstrinnet og videregående skole i Trøndelag: “Sentralt i reformasjonen stod den enkeltes rett til å tolke Bibelen selv”.

Publisert 8. apr. 2016 11:37

Kven eig  Luther og forteljingane om reformasjonen? Mange har peika på at forskinga sin  Luther og kyrkja sin Luther  ikkje alltid er samanfallande storleikar. Men Luther har det med å dukke opp både her og der. I dette innlegget møter vi han som plastleike og hovudperson i ein rap.

Publisert 31. mars 2016 13:09

I november 2015 vedtok synoden i Tysklands evangeliske kirker (EKD) en tekst der de klart og tydelig distanserer seg fra den sene Luthers antijødiske ytringer. Kanskje kunne reformasjonsjubileet 2017 være en foranledning også for Den norske kirken til å gjøre noe tilsvarende?

Publisert 15. mars 2016 17:16

I 2017 vil Den norske kyrkja og dei lutherske søsterkyrkjene kring om i verda markere at det er fem hundre år sidan reformasjonen. Som startpunktet for denne store politiske og religiøse omveltinga reknar ein 31. oktober 1517, datoen då Martin Luther offentleggjorde sine 95 tesar mot avlatshandelen.