English version of this page

Å være religiøs leder i det norske samfunnet (2021-2022)

Hva vil det si å være religiøs leder i et samfunn med mange trosretninger? Hvordan finner vi den gode balansen mellom tradisjon og forandring? Hvilke rettigheter har trossamfunnene, og hvilke plikter har de overfor storsamfunnet?

Dekorasjonsbilde av tidligere kursdeltagere. Foto: Brynjulv Norheim

Universitetet i Oslo inviterer med dette til en ny runde av kursserien ”Å være religiøs leder i det norske samfunnet”. Tilbudet er kurs over tre semester spesielt beregnet for religiøse ledere* av utenlandsk bakgrunn**.

 • * Med "religiøs leder" mener vi både åndelige ledere som imamer og prester; munker og nonner; forstandere og styremedlemmer; og ledere for ungdoms- og kvinnearbeid m.v. i trossamfunnene.
 • ** Med "utenlandsk bakgrunn" mener vi både 1. og 2. generasjons immigranter og personer som på grunn av sin kompetanse er hentet inn fra utlandet for å tjenestegjøre i et trossamfunn i Norge.  

Kurset vil gi religiøse ledere i Norge sjansen til å lære mer om trossamfunnenes rettigheter og plikter; om forholdet mellom religion og samfunn i Norge; om verdier og religionsdialog; om religiøst lederskap; og om religiøse lederes rådgiverrolle overfor den enkelte. 

alternativ tekst

Fakta:

 • Tid: Høst 2021 - høst 2022
 • Kurstype: 2 x 2 heldagssamlinger pr kursmodul med oppfølging på nett mellom samlingene
 • Målgruppe: Religiøse ledere med utenlandsk bakgrunn
 • Påmelding: På nettsiden til hver modul (se under)

Bakgrunn

I Norge finnes det mange ulike religioner og trosretninger og flere nye trossamfunn har blitt etablert de siste årene. Ethvert trossamfunn har sin egen identitet og tar farge av kulturbakgrunnen til sine medlemmer. Samtidig blir de preget av samspillet med det norske samfunnet og utfordret av verdier som de bærer med seg inn i det religiøse fellesskapet. På dette kurset vil du bli tryggere i din rolle som religiøs leder i Norge og bli kjent med og kunne drøfte de verdier og regler som finnes i det norske samfunnet i forhold til trossamfunn.

Dialogisk metode

Kursene ønsker å gi ny kunnskap, men vil også bruke deltakernes erfaringer og kunnskap. Lederrollen utøves ulikt i de forskjellige trossamfunnene og vi har mye å lære av hverandre på kurset. Kursene gir deltakerne mulighet til å arbeide med forståelsen av sin egen rolle som religiøs/åndelig leder i dialog med religiøse ledere fra andre trossamfunn.

Kursoppbygging

Tilbudet består av tre kurs fra høsten 2021 til høsten 2022 (et kurs består av to 2-dagerssamlinger pr. semester).  Alle kursene er gratis og vi dekker kurslitteratur, nødvendig reise og opphold. Kursene kan tas enkeltvis, eller samlet. Les mer i brosjyren (pdf)

 • Høsten 2021
  • Kurs 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

   Kurset tar for seg religionens plass i det norske samfunnet, religion og norsk lovgivning, samt forholdet mellom religion og menneskerettigheter.
 • Våren 2022
  • Kurs 2: Verdier, dialog og religiøst lederskap

   Kurset vil ha fokus på verdispørsmål, utfordringer til dialog mellom religionene, og hva det vil si ha lederansvar i trossamfunnene (verdibasert ledelse).
 • Høsten 2022
  • Kurs 3: Moralsk og religiøs rådgivning

   Omhandler religiøse lederes møte med den enkelte – i forhold til hverdagslivets dilemmaer, verdikonflikter og livskriser, og asylsøkeres psykososiale situasjon

Samarbeid

Kurstilbudet har blitt utviklet av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra: 

Oppdragsgiver var opprinnelig Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Fra 2016 er kursrekken overført til Kulturdepartementet og i 2019 tilbake til Barne- og familiedepartementet.

Praktiske opplysninger

Alle kursene blir gjennomført som to samlinger over to dager. Første samling i kursrekken gjennomføres normalt på et hotell eller kurssted på østlandet. Undervisningsspråket er norsk. Kursene har kompetanseheving som målsetning og kursbevis fra Universitetet i Oslo vil bli utstedt for hvert kurs ved 75% tilstedeværelse.

For de som har interesse og nødvendige kvalifikasjoner (generell studiekompetanse), kan samlingene også brukes til formell videreutdanning. Dersom man tar kurset som videreutdanning vil en i tillegg til å lese pensumlitteratur også skrive arbeidskrav og en oppgave, som vil kunne gi uttelling i form av 10 studiepoeng per kurs på bachelornivå. 

Påmelding

Påmelding til kurset skjer via kurssiden til hver enkelt modul, men det er også mulig å melde sin interesse ved å sende en epost til aks-admin@teologi.uio.no

Påmelding fortløpende til alle ledige plasser er fylt. Eksisterende deltagere har fortrinnsrett på plass på de øvrige modulene foran nye søkere.

Det er i utgangspunktet satt et tak på 20 deltakere per kurs, men vi fører venteliste dersom pågangen er stor.

Kontaktinformasjon

Kursarrangør

Det teologiske fakultet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet. 

For faglige spørsmål kontakt:

For praktiske/administrative spørsmål kontakt:

Av Brynjulv Norheim
Publisert 25. mai 2021 12:37 - Sist endret 4. nov. 2021 09:45