Kristendommens historie i trosopplæringen 2018

Med utgangspunkt i en ekskursjon til Wittenberg vil du lære å relatere artefakter og konkrete historiske steder til betydningsfulle hendelser i kirkehistorien. Den praktiske læringshorisonten for kurset er Trosopplæring i Den norske kirken, men kurset er også relevant for lærere i grunnskole og videregående skole.

By M_H.DE (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner.

Kort om emnet

Dette 10-poengsemnet  har en kunnskapsdel og en didaktikkdel, som behandles integrert i undervisningen. Kunnskapsdelen gir en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid med fokus på institusjonsutvikling, dogme- og teologihistorie, fromhetshistorie og kristendommens forhold til kultur- og samfunnsliv. Det vil bli lagt vekt på de lange linjene, men også på mangfoldet i den kristne tradisjon. Bl.a. vil kurset ta opp viktige endringer i utviklingsforløpet, for eksempel oldkirkelige læresplittelser, bruddet mellom østlig og vestlig kristendom på 1000-tallet, reformasjonen på 1500-tallet og kristendommen i møte med det moderne på 1800-tallet. Emnet vil i hovedsak behandle utviklingslinjer innenfor allmenn kirkehistorie, samt norsk kirkehistorie fra kristning til det moderne gjennombrudd. Didaktikkdelen fokuserer på kirkehistoriske emner i Den norske kirkes trosopplæring

Hva lærer du?

Studiet av kristendommens historie utgjør en forutsetning for å kunne forstå den kristne religion slik den framtrer i vår egen samtid. Emnet skal gi studenten en grundig historisk basert forståelse av kristendommen og de viktigste epokene i dens historie. Gjennom arbeidet med faget, bl.a. gjennom lesning av kirkehistoriske kjernetekster, oppøves evnen til skriftlig og muntlig å kunne kritisk analysere og diskutere kristendommen som en historisk religion i lys av forskjellige epokers religiøse, kulturelle og politiske kontekst, og til å formidle kirkens historie i Den norske kirkes trosopplæring, med refleksjon over hvilke fortellinger som formidles, hvilke kilder de støttes av og ikke og hva det betyr at fortellingene formidles i det læringsfellesskapet som trosopplæringen utgjør.

Undervisning

Vi begynner med en dagssamling i Oslo (3. sep kl. 11-17)  hvor vi vandrer langs pilegrimsleden, får introduksjonsforelesninger og drøfter emner for den enkeltes semesteroppgave. Senere drar vi på en tredagers ekskursjon til  Wittenberg (12. - 14 nov)  hvor vi besøker museer, historiske steder og har forelesninger. Ellers tilbys podcast knyttet til pensum og hemmelig Facebookgruppe. Vi bruker læringsplattformen Canvas. Emnet er fleksibelt utformet og egner seg for fjernstudenter.

Vurdering og eksamen

Studenten skriver en semesteroppgave hvor det skal arbeides både historisk og didaktisk med et gitt emne valgt i samråd med faglærer, gjerne med utgangspunkt i lokale forhold i studentens praksis.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Studiepoengreduksjon

Emnet har studiepoengreduksjon mot KRIS1001 og TFF1001

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Økonomi

Studentene må betale semesteravgift til SiO innen 1 september. 
Reise til Oslo på første samling og til Wittenberg på den andre samlingen (fly til Berlin og tog ca. halvannen time til Wittenberg) organiserer studentene selv. Overnatting i Wittenberg betales på stedet og koster 35 Euro per natt.   

 

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Publisert 13. juni 2018 15:20 - Sist endret 27. sep. 2018 14:43