Teologisk grunnutdanning for Ten Sing Norway

Teologisk grunnutdanning for Ten Sing Norway retter seg inn mot studenter som er deltagere på Norges KFUK/KFUMs Ten Sing Norway-opplegg. Kurset fokuserer i hovedsak på tre temaer: Profesjonsetikk og kristen tro og livstolkning i møte med ungdom, Bibelen - tekster og lesninger og Ungdom og det flerreligiøse Norge.

Hva lærer du?

Kurset, som er et storemne på 30 studiepoeng, tar for seg sentrale emner i kristen tro og tradisjon, med vekt på profesjonsetikk, bibelfag og det flerreligiøse samfunnet, alt med fokus på ungdom. Gjennom undervisningsopplegget ønsker TF å bidra til å utvikle Ten Sing Norway-deltakernes dømmekraft og skjønn i forhold til de konkrete sammenhengene hver og en står i og de konkrete erfaringene hver og en bærer på faglig og personlig.

Kurset legger sterk vekt på casebasert arbeid i grupper, der praksisnære dilemmaer drøftes i lys av teoretiske problemstillinger og med blikk på historiske og aktuelle spørsmål knyttet til etikk, Bibel og kontekst. Et samspill mellom praktiske og teoretiske perspektiver er nødvendig om vi skal klare å utvikle et felles og gjenkjennelig språk for å snakke om de praksiser deltakerne er en del av på en måte som oppleves som åpent, raust, utviklende, trygt og modig.

Undervisningen har samspillet mellom praksis og teologi i fokus. 


Tema

Emnet har tre delemner som delvis integreres i undervisningen.

1. Profesjonsetikk og kristen tro og livstolkning i møte med ungdom

2. Bibelen – tekster og lesninger

3. Ungdom og det flerreligiøse Norge
 

Undervisning og gjennomføring

Undervisning skjer i bolker tilpasset TSNs årshjul, gjennom en kombinasjon av forelesninger, podcast, gruppeundervisning , innlevering av refleksjonsnotater som du får tilbakemelding på, samt deltaking i diskusjonsfora i Fronter.  All undervisning er obligatorisk.

 

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover opptaksreglene som inkluderer krav om generell studiekompetanse. Det er mulig å følge kurset uten å ta studiepoeng. Man vil da bli registrert som etterutdanningsstudent.


Vurdering og eksamen

Deltagelse på samlingene i tillegg til innleveringer av arbeidskrav underveis i form av refleksjonsnotater, gruppesamlinger og nettgrupper på Fronter er obligatorisk . Refleksjonsnotater og diskusjonsinnlegg evalueres underveis i form av skriftlige og /eller muntlige tilbakemeldinger.

Eksamen består av en hjemmeoppgave. Emnet vurderes til bestått/ikke bestått.


Opptak og adgangsregulering

Opptak skjer hver vår. Studieopplegget er tilpasset deltakere på Norges KFUK-KFUMs Ten Sing Norway-opplegg. Studenter søker om deltakelse på Ten Sing Norway via www.kfuk-kfum.no (sjekk disse sidene for frister m.m.), deretter søkes det om opptak som studenter ved Det teologiske fakultet. For å kunne ta studiepoeng må det dokumenteres generell studiekompetanse som for de aller fleste betyr bestått videregående skole.

 

Overlapping

30 studiepoeng mot KRIS1002 - 4 og TFF1002 - 4.


Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Av Cecilie Haugerød
Publisert 3. jan. 2012 15:08 - Sist endret 14. mars 2016 14:32