Profesjonsetikk, kristen tro og livstolkning i møte med barn og unge

Emnet gir en innføring i profesjonsetikk  særskilt rette mot folk som jobber med barn og ungdom i kirka og organisasjonene, samt en innføring i sentrale deler av kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen kirke, politikk og kultur.

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. 

Hva lærer du?

Dette emne gir en innføring i profesjonsetikk i møte med barn og ungdom, samt en innføring i sentrale deler av kristendommens trosinnhold og etikk med vekt på aktuelle utfordringer, konfliktområder og holdninger innen kirke, politikk og kultur. Den kristne tradisjon brytes i vår tid mot moderne tenkemåter og livsformer, og disse brytningene står sentralt i arbeidet med spørsmålet om hva kristendom er. Historien viser at spørsmålet ikke kan besvares uavhengig av tid og sted. Det samlende perspektivet består i å se kristendommen og dens sentrale forestillinger som en tolkning av hva det nå vil si å være menneske.

Vi er blant annet innom følgende temaer: Profesjonsetikk i møte med barn og ungdom, gudsbilder, frelse og forsoning, sakramenter og trospraksiser, barneteologi, ungdomsteologi, internasjonal solidaritet og globalt ansvar, kjønn og seksualitet og religionsestetikk.

Hva lærer du om profesjonsetikk og kristen tro og livstolkning i møte med ungdom?

Kunnskaper: Emnet gir en innføring i sentrale posisjoner og tenkemåter innen profesjonsetikk, og en innføring i sentrale aspekter ved kristen tro og livstolkning inkludert etikk.

Ferdigheter: Etter fullført emne skal kunne gjøre rede for sentrale profesjonsetiske perspektiver og være i stand til å analysere og reflektere over faglig formidlede møter med barn og ungdom i trosopplæringen med utgangspunkt i relevant teori. Du skal også og utfordringer med henblikk på barn og ungdom som kontekst. Du skal også kunne gjøre rede for perspektiver i kristen tro, livstolkning og etikk med henblikk på sentrale elementer i religiøs tro og tenkning.

Holdninger: Arbeidet med profesjonsetikk og kristen tro og livstolkning skal bidra til å modne din kritiske refleksjon knyttet til egen praksis i faglig formidlede møter med barn og ungdom.

Opptak, gjennomføring og adgangsregulering

Påmelding innen 12 . jan 2015. på nettskjema https://nettskjema.no/a/62901.html
Ledige plasser etter denne datoen fordeles inntil kursstart

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

  • 10 studiepoeng overlapp mot KRIS1003 (nedlagt)
  • 10 studiepoeng overlapp mot TFF1003
  • 10 studiepoeng overlapp mot KRIS1820

Undervisning

Emnet er fleksibilisert med en kombinasjon av samling og nettbasert arbeid. Undervisningen er obligatorisk, og består av en todagers oppstartssamling med forelesninger og tre samlinger med arbeid i grupper. Oppstartssamlingen blir holdt 23. - 24 januar 2015

Forelesningene vil sikte mot å gi overblikk over stoffet og over ulike lesestrategier (metodiske og hermeneutiske problemstillinger). I gruppene vil studentene i stor grad arbeide casebasert i interaksjon mellom praksis og pensum, og dokumentere dette ved å skrive rapporter fra gruppearbeidet.

Emnet har et digitalt klasserom i Fronter til disposisjon for lærerne og studenter. Det vil også blir brukt andre digitale møteplasser i kurset.

Lydfilen av forelesninger på det overlappende emnet TFF1003 vil gjøres tilgjengelig i Fronter underveis i kurset som støtte for studentene.

Obligatoriske aktiviteter

I løpet av semesteret skal studentene delta  på forelesninger og i grupper. Deltagelse i læringsaktiviteter og rapporter knyttet til disse må godkjennes av faglærer for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Studenter med for lavt fremmøte må ta kontakt med foreleser/gruppelærer for å gjøre avtale om annen obligatorisk aktivitet som kan kompensere for manglende deltagelse

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Fjorten dagers hjemmeeksamen i perioden : Onsdag 13. mai kl. 10.00 til fredag 29. mai kl. 15.00

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du kan:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan vanligvis ta eksamen på nytt, men tidspunktet er avhengig av om du hadde gyldig forfall til ordinær eksamen. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

 

 

Publisert 25. juni 2012 15:39 - Sist endret 21. mars 2017 10:22