Kristendommens historie i trosopplæringen 2016 - 2017

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner.

Kort om emnet - Gå til ny nettside

Dette 10-poengsemnet  har en kunnskapsdel og en didaktikkdel, som behandles integrert I undervisningen. Kunnskapsdelen gir en oversikt over grunntrekkene i kristendommens historie fra den eldste kirken til vår egen tid med fokus på institusjonsutvikling, dogme- og teologihistorie, fromhetshistorie og kristendommens forhold til kultur- og samfunnsliv. Det vil bli lagt vekt på de lange linjene, men også på mangfoldet i den kristne tradisjon. Bl.a. vil kurset ta opp viktige endringer i utviklingsforløpet, for eksempel oldkirkelige læresplittelser, bruddet mellom østlig og vestlig kristendom på 1000-tallet, reformasjonen på 1500-tallet og kristendommen i møte med det moderne på 1800-tallet. Emnet vil i hovedsak behandle utviklingslinjer innenfor allmenn kirkehistorie, samt norsk kirkehistorie fra kristning til det moderne gjennombrudd. Didaktikkdelen fokuserer på kirkehistoriske emner i Den norske kirkes trosopplæring

Hva lærer du?

Studiet av kristendommens historie utgjør en forutsetning for å kunne forstå den kristne religion slik den framtrer i vår egen samtid. Emnet skal gi studenten en grundig historisk basert forståelse av kristendommen og de viktigste epokene i dens historie. Gjennom arbeidet med faget, bl.a. gjennom lesning av kirkehistoriske kjernetekster, oppøves evnen til skriftlig og muntlig å kunne kritisk analysere og diskutere kristendommen som en historisk religion i lys av forskjellige epokers religiøse, kulturelle og politiske kontekst, og til å formidle kirkens historie i Den norske kirkes trosopplæring, med refleksjon over hvilke fortellinger som formidles, hvilke kilder de støttes av og ikke og hva det betyr at fortellingene formidles i det læringsfellesskapet som trosopplæringen utgjør.

Undervisning

Arbeidsformene er forelesninger, en ekskursjon til  Wittenberg eller et annet kirkehistorisk sted av lignende betydning, samt en avsluttende dagssamling i Oslo, podcast og deltagelse i diskusjoner, billeddeling, refleksjonsnotater etc. via sosiale medier/Fronter. Emnet er fleksibelt utformet og egner seg for fjernstudenter.

Vurdering og eksamen

Studenten skriver en semesteroppgave hvor det skal arbeides både historisk og didaktisk med et gitt emne valgt i samråd med faglærer, gjerne med utgangspunkt i lokale forhold i studentens praksis.

 

Studiepoengreduksjon

Emnet har studiepoengreduksjon mot KRIS1001 og TFF1001

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

 

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850305/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

Publisert 2. apr. 2014 15:42 - Sist endret 16. juni 2016 11:03