Arbeidsveilederutdanning 2009-12

Her finner du nyttig informasjon om arbeidsveilederutdanningen.

 

 

Arbeidskrav

 • Ca. 1500 sider fellespensum + ca. 500 sider i forbindelse med
  oppgaveskriving
 • Oppgave på minimum 20 sider innen veilednings-/gruppeteori der det fremgår
  at kandidaten behersker teoriene i sin praktiske veiledning
 • Ledelse av en veiledningsgruppe (utenom kurssamlingene)
  over en periode på 2 år
 • Obligatorisk deltakelse på alle kurssamlingene
 • Kortere skriftlige arbeider i løpet av kurset, refleksjonsnotater med mer


Evalueringsform


Selve kurset:

Oppgaven og de kortere skriftlige arbeidene samles i en mappe. Mappen vurderes til bestått/ikke bestått.


Status som arbeidsveileder:

Sluttevaluering fra kursledelse med endelig godkjenning i fagråd for arbeidsveiledning for å bli veileder i Den norske kirke.
 

Økonomi

Kursavgiften for AVU 2009-2012 er for ansatte i Den norske kirke kr 36.000,- fordelt over tre år hvorav inntil 6.000,- er egenandel etter nærmere avtale med arbeidsgiver. Faktura vil bli sendt arbeidsgiver og kursavgiften inkluderer kursgjennomføring, opphold og semesteravgift.

Deltakerne må i tillegg selv ordne med reise til og fra kursstedet, og bekoste all pensumlitteratur.


Permisjon

Vi anbefaler å søke om 24 ukers permisjon over tre år. Vi anbefaler at man legger én permisjonsuke før hver kurssamling til forberedelse og at man tar én uke i forbindelse med selve samlingene (dvs. 4 dager til samlingen og én dag til etterarbeid og refleksjon). Vi anbefaler videre at det settes av 4 uker til veiledningsarbeidet og 6 uker til oppgaven.

De 6 oppgaveukene foreslås fordelt slik: en ekstra studieuke vår og høst 2011 eventuelt to uker samlet ett av semestrene - til arbeid med litteratur med sikte på oppgaven. Vi anbefaler videre at man tar tre studieuker våren 2012 før samlingen i april til oppgaveskriving. Dernest foreslår vi at man tar en uke våren 2012 etter aprilsamlingen til å ferdigstille oppgaven og mappa.

Om mulig kan deler av studievirksomheten legges til vanlig arbeidstid, dersom arbeidsgiver og deltaker finner robuste løsninger for dette. Vi gjør oppmerksom på at et kurs på 60 studiepoeng tilsvarer ca. 36 ukers fulltids arbeid; deltakerne må derfor påregne å bruke noe fritid på studiene.


Innpasning SPP

PFs utdanningsavdeling har ikke gjort noe vedtak om innpasning i SPP, men med kursets omfang er det gitt at kurset minst vil kunne innpasses som moduler innen element 1 og 2.

Publisert 14. sep. 2015 13:16 - Sist endret 4. mars 2016 15:02