Merete Thomassen

Førsteamanuensis i liturgikk
Bilde av Merete Thomassen
English version of this page
Telefon 22850316
Mobiltelefon +47 92236918
Brukernavn

Faglige interesser

Min primære faglige interesse er gudstjeneste, liturgi og kirkelige handlinger. Jeg har særlig interesse for språket i gudstjenesten som kalles bønnespråk eller liturgisk språk. Jeg forsker også på gudstjenesten fra en rekke ulike faglige perspektiver: Systematisk- teologisk, filologisk, lingvistisk, modernitetskritisk, feministteologisk, liturgihistorisk,og ritualteoretisk. Doktorgraden min var en analyse av norske gudstjenester med inkluderende liturgisk språk. I seinere tid har jeg forska på nyere luthersk bønnespråk. Mitt aktuelle forskningsprosjekt dreier seg om teologisk antropologi i nyere bønner fra ulike kirkesamfunn, «Prayers in a New Culture. Theological Anthropology in Contemporary Liturgical Intercessions».

Undervisning

Bakgrunn

Jeg var prest i Oslo bispedømme fra 1995 til 2000. Deretter begynte jeg som doktorgradsstipendiat på Det praktisk-teologiske seminar ved Universitetet i Oslo. Fra 2005 til 2014 hadde jeg dels prestestillinger ved Det teologiske fakultet, Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Østre Romerike prosti, dels undervisningsstillinger ved Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Undervisninga min har i all hovedsak vært i fagfeltet liturgikk. Fra 2014 ble jeg ansatt som førsteamanuensis i liturgikk på fulltid. I tillegg til forskning og undervisning er jeg opptatt av å drive med faglig formidling i kirkelige og offentlige sammenhenger.

Priser

 • Norsk kvinnelig teologforenings ærespris for fremragende forskning og formidling 2014.

Samarbeid

Verv

 • Fra 2009 – dd: Medlem av Nemnd for gudstjenesteliv, Kirkerådet
 • 2009-2013: Nestleder i Nemnd for gudstjenesteliv, Kirkerådet
 • 2010- 2012: Nestledereder av Kirkerådets komite for sosialetikk og likestilling
 • 2005 – 2009: Leder av Kirkerådets komite for likestilling
Emneord: Liturgikk, Praktisk teologi, Ritestudier, Liturgisk språk, Feministteologi, Inkluderende språk, Kjønn og religion, Systematisk teologi

Publikasjoner

Monografier

Thomassen, Merete (2008): Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998. Avhandling innlevert for graden doctor theologiae ved Det teologiske fakultet, UiO 2008

Thomassen, Merete & Lomheim, Sylfest (2013). Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten. Oslo: Verbum

Thomassen, Merete (2018): Gud til hverdags. Oslo: Verbum

Artikler

Thomassen, Merete (2017). Frelse fra dommen eller frelse for selvet? : om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  2/2017

Thomassen, Merete (2017). Konfirmanter som ministranter i gudstjenesten, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  Oslo: IKO forlag

Thomassen, Merete (2014). Den liturgiske bønnen: Dogmatikk, poesi og erfaring., I: Geir Tryggve Hellemo (red.): Gudstjeneste på ny.  Oslo: Universitetsforlaget.  

Thomassen, Merete (2012). Construction of Gender, Liturgies and Dichotomies from a Norwegian Perspective., In Anne-Louise Eriksson; Göran Gunner & Niclas Blåder (ed.),  Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north.  Pickwick Publications.   Thomassen,

Thomassen, Merete (2011). Kvinnelige prester, kvinnelige gudsbilder og kampen om vranglæren., I: Bjørg Kjersti Myren & Hanne Beate Stenvaag (red.): Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Oslo: Verbum

Thomassen, Merete (2008). «Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid». Kirke og kultur.  06/2008

Thomassen, Merete (2008). Mødres kirkegang i et kjønnsanalytisk og liturgihistorisk perspektiv.. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  3-4/2008

Thomassen, Merete (2008). Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressursenters liturgiske praksis., I: Stig Lægdene (red.): Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra.  KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord.  

Thomassen, Merete (2005). Kjønnsinkluderende språk som kritisk og konstruktivt prosjekt. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  3-4/2008

 • Johnsen, Elisabeth Tveito; Angel, Sivert; Thomassen, Merete; Johannessen, Halvard & Øierud, Gunnfrid Ljones (2017). Feltbesøk i tre menigheter, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel.  s 25 - 38
 • Thomassen, Merete (2017). Frelse fra dommen eller frelse for selvet? : om teologiske endringer i kristent gudstjenestespråk. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(2/2017), s 91- 104 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thomassen, Merete (2017). Konfirmanter som ministranter i gudstjenesten, I: Elisabeth Tveito Johnsen (red.),  Gudstjenester med konfirmanter. En praktisk-teologisk dybdestudie med teoretisk bredde.  IKO - Verlag.  ISBN 9788282493185.  Kapittel 6.  s 119 - 156
 • Thomassen, Merete (2014). Den liturgiske bønnen: Dogmatikk, poesi og erfaring., I: Geir Tryggve Hellemo (red.),  Gudstjeneste på ny.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02307-6.  Kapittel 2.  s 32 - 49
 • Thomassen, Merete (2012). Construction of Gender, Liturgies and Dichotomies from a Norwegian Perspective., In Anne-Louise Eriksson; Göran Gunner & Niclas Blåder (ed.),  Exploring a heritage : Evangelical Lutheran churches in the north.  Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62032-102-7.  Chapter 10.  s 191 - 206
 • Thomassen, Merete (2011). Kvinnelige prester, kvinnelige gudsbilder og kampen om vranglæren., I: Bjørg Kjersti Myren & Hanne Beate Stenvaag (red.),  Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Verbum.  ISBN 9788254311820.  Chapter 10.  s 284 - 301
 • Thomassen, Merete (2008). «Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  112(06/2008), s 522- 533
 • Thomassen, Merete (2008). Mødres kirkegang i et kjønnsanalytisk og liturgihistorisk perspektiv.. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  16(3-4), s 91- 101
 • Thomassen, Merete (2005). Kjønnsinkluderende språk som kritisk og konstruktivt prosjekt. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  13(3-4), s 202- 215

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomassen, Merete & Lomheim, Sylfest (2013). Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten.. Verbum Forlag.  ISBN 978-82-543-1260-5.  195 s. Vis sammendrag
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria & Thomassen, Merete (2011). Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : elevbok. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7800-5.  192 s.
 • Engen, Dagrun Astrid Aarø; Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Iversen, Ragnhild; Næss, Even; Therkelsen, Maria & Thomassen, Merete (2011). Inn i livet 7 - religion, livssyn og etikk : ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7798-5.  168 s.
 • Eriksen, Eli-Anne Vongraven; Engen, Dagrun Astrid Aare; Næss, Even; Iversen, Ragnhild; Thomassen, Merete & Therkelsen, Maria (2011). Inn i livet 4 - religion, livssyn og etikk. Ressursbok for læreren. Det Norske Samlaget.  ISBN 9788252177985.  141 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomassen, Merete (2019). Bonn og bonnesprak.
 • Thomassen, Merete (2019). Bonn og liturgisk sprak.
 • Thomassen, Merete (2019). En stilisert rolle. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Forkynnelse for unge. Inkluderende sprak og praksis..
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags.
 • Thomassen, Merete (2019). Gud til hverdags..
 • Thomassen, Merete (2019). Gudsnavn og avgudsdyrking.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Hverdagsteologi.
 • Thomassen, Merete (2019). Jeg lever ikke lenger selv.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Kristen gutt-syndromet. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk enhet og ekteskap.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk forordning og frihet i Den norske kirke. Mellom alterboksfundamentalisme og selvspiritualitet. Kritisk forum for praktisk teologi.  ISSN 0106-6749.  156(156), s 27- 36
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk perspektiv pa kirkebygget.
 • Thomassen, Merete (2019). Liturgisk sprak og uforming av bonner til gudstjenesten.
 • Thomassen, Merete (2019). Men ble det slik jeg hadde tenkt? Et år i praksis etter seks år med teori..
 • Thomassen, Merete (2019). Mer enn prekeninnledning. Et liturgisk perspektiv pa Ordets del i gudstjenesten..
 • Thomassen, Merete (2019). Om bonn og bonnesprak.
 • Thomassen, Merete (2019). Om gudtjenesten.
 • Thomassen, Merete (2019). Radikal kjarlighet.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Respons to Gordon Lathrop on his lecturer on Ordo Theology.
 • Thomassen, Merete (2019). Ritualer.
 • Thomassen, Merete (2019). Salige er de lite imponerende.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Servietter og skam.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Slutt å gjøre kirken kul! Til minne om Rachel Held Evans (1981–2019). Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Staver, steiner og hellighet.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2019). Tingenes iboende dynamikk.. Avisa Vårt land.
 • Thomassen, Merete (2017). Bror.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Dåpsteologi og menneskesyn.
 • Thomassen, Merete (2017). Himmelhåpet.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Hurra for Hen!. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Kirkens språk.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Kristen-kommunisten.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). "Livets sønderbrutte deler". Om synd, nåde og frelse i den norske høymessen..
 • Thomassen, Merete (2017). Makt i de foldede hender.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Middelmådighetens teologi.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Salgbare gudstjenester.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Små damer i prestekjoler.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Svakhetens velsignelse. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Thomassen, Merete (2017). Vis meg ditt analoge ansikt.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Lomheim, Sylfest & Thomassen, Merete (2013, 25. september). Kulturnytt/bokomtale. [Radio].  NRK P2.
 • Thomassen, Merete (2008). Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressursenters liturgiske praksis., I: Stig Lægdene (red.),  Praktisk kirkelig årbok 2008: Praktisk-kirkelig teologi nedenfra.  KUN: Kirkelig Utdanningssenter i Nord.  ISBN 978-82-997821-0-4.  Kapittel 3.  s 41 - 56
 • Thomassen, Merete (2006). Tekstgjennomgåelse: 2. søndag i advent. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  7, s 56- 59
 • Thomassen, Merete (2004). Marit Rong: Tale i bilder. En analyse av språket i gudstjenesten. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  8, s 49- 49
 • Thomassen, Merete (2003). Ingunn Hagen: Gudstjenesteleken. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  2, s 39- 40
 • Thomassen, Merete (2003). Liturgiens uutholdelige kjedsomhet. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  8, s 5- 9
 • Thomassen, Merete (2002). Hva er inkluderende språk ¿generelt og som religiøst uttrykk?. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2002). Høringsuttalelse fra Det praktisk-teologiske seminar til "Bønnebok for hjem og kirke. Bønneboktillegg til Norsk Salmebok". Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  s 13- 16 Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2002). Kjønn, språk og liturgi. -Spor etter feministisk kritikk i Den norske kirkes liturgier. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2002). Lykkelig gift eller ufrivillig enslig? En kommentar til Den norske kirkes tenkning om familiebegrepet. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Gud i kjønnspolaritetens tid. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Gud-språk i et feministisk perspektiv. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Kjønn og liturgi. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Kjønn og liturgisk språk. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Kvinners teologi gjennom 40 år-trekk i nyere norsk teologihistorie. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Noen forestillinger om kropp og kjønn i vestlig kristen tradisjon. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2001). Simone Weil: Tyngden og nåden. Nytt norsk kirkeblad.  ISSN 0800-1642.  7, s 43- 46
 • Thomassen, Merete (2001). Syndebekjennelsen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  8, s 30- 31
 • Thomassen, Merete (2001). Tekstgjennomgåelse: 8. mars. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  1, s 31- 34
 • Thomassen, Merete (2001). Tro og erfaring som kvinne. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2000). "Gud vår mor" - et feministisk blindspor?. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  2, s 61- 62 Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (2000). Inkluderende språk og konstruksjon av kjønn.
 • Thomassen, Merete (2000). Tekstgjennomgåelse: Såmannssøndagen. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  1, s 33- 34
 • Thomassen, Merete (2000). What`s the Use of Telling Hidden Histories? problems and Possibilities.Gender Compimentarity in Inclusive Language. Vis sammendrag
 • Thomassen, Merete (1996). Tekstgjennomgåelse: 2. søndag etter pinse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  1, s 24- 25
 • Thomassen, Merete (1995). Tekstgjennomgåelse: 17. søndag etter pinse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  1, s 12- 14

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. jan. 2017 13:26 - Sist endret 24. jan. 2020 15:09