Innstillingsutvalget til TF

Fakultetsstyret oppnevner et utvalg som innstiller til tilsettingsutvalget der hvor dette fatter vedtak om tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger. I de særlige tilfeller der universitetsstyrets tilsettingsutvalg fatter vedtak, forbereder utvalgets innstilling for tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Studedekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En midlertidig vitenskapelig ansatt
 • En student

Studiedekanen er medlem i kraft av sitt verv. De øvrige medlemmer oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra dekanen. Dekanens forslag fremmes etter samråd med de grupper medlemmene representerer.

Det skal ikke være overlapping mellom medlemmene i innstillingsutvalget og tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende oppgaver: 

 • Oppnevne sakkyndige komitéer i tilsettings- og opprykkssaker
 • Fremme innstilling i tilsettings- og opprykkssaker til tilsettingsutvalget i samsvar med gjeldende regler og forskrifter

Heidi Anita Opsahl er sekretær for utvalget.

Innstillingsutvalgets medlemmer 2019-2022:

 • Studiedekan Nina Hoel
 • Førsteamanuensis Anne Hege Grung
 • Førsteamanuensis Sivert Angel
 • Stipendiat Sebastian Ekberg
 • Student Thomas Killingstad (2021)

Vara

 • for de vitenskapelige: Førsteamanuensis Birgitte Lerheim (1. vara), førsteamanuensis Safet Bektovic (2. vara)
 • for de midlertidige: Stipendiat Ellen Aasland Reinertsen
 • for studentene: Sigurd Hanserud (2021)
Publisert 16. mars 2010 15:26 - Sist endret 2. juni 2021 16:09