Administrasjonsreglement for Det teologiske fakultet

Oppdatering vedtatt av fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet 03.03.20.

Reglene tar utgangspunkt i følgende lov-, avtale- og regelverk: Universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, Statsansatteloven og UiOs personalreglementet, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av dekan/prodekan, Forskrift om studier og eksamener ved UiO, Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo og UiOs Normalregler for fakulteter.

§ 1 Fakultetets organer

Fakultetet har:

 1. Et styre
 2. En dekan
 3. En prodekan og eventuelt visedekan
 4. En fakultetsdirektør
 5. Organer for utdanning og forskning
 6. Et tilsettingsutvalg
 7. Et innstillingsutvalg

§ 2 Fakultetsstyret

§ 2.1 Myndighetsområde

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Fakultetsstyret utøver sin myndighet gjennom selv å vedta:

 • Overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for virksomheten
 • Langtidsplaner, med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Årsplan og budsjett
 • Fakultetets interne organisering i avdelinger, programmer, permanente utvalg eller tilsvarende, innenfor de rammer universitetsstyret har gitt
 • Utfyllende bestemmelser til dette reglement, herunder nærmere bestemmelser om valg eller tilsetting av dekan, prodekan og instituttledere, samt nærmere regler om sammensetningen av instituttstyrer eller –råd
 • Tilsettinger og innstillinger i vitenskapelige stillinger der fakultetet er tilsettings- eller innstillingsmyndighet
 • Utlysning og betenkning for vitenskapelige stillinger ved fakultetet

Fakultetsstyret har ansvar for oppfølging gjennom

 • Godkjenning av regnskap og årsrapport
 • Godkjenning av opplegg for kvalitetssikring/kvalitetsutvikling

For øvrig skal fakultetsstyret nominere eksterne representanter til fakultetsstyret.

Alle beslutninger i fakultetsstyret treffes etter delegasjon fra og på vegne av universitetsstyret.

Myndighetsområde som ikke etter denne paragraf direkte og uttrykkelig er tillagt fakultetsstyret, skal normalt omfattes av dekanens myndighetsområde.

§ 2.2 Sammensetning

Fakultetsstyret har 11 medlemmer:

 • Dekan
 • Prodekan
 • 2 medlemmer fra vitenskapelige personale (faste)
 • 1 medlem fra vitenskapelig personale (på åremål)
 • 1 medlem fra det teknisk-administrative personale
 • 3 medlemmer fra fakultetets studenter
 • 2 eksterne medlemmer (utenfor UiO)

§ 3 Valg og funksjonstid

Valg av dekan og prodekan foretas samlet og etter reglene for elektronisk valg, forutsatt at det foreligger forslag på flere kandidatpar.

Valg av representanter til fakultetsstyret for vitenskapelig ansatte, teknisk-administrativt personale skjer etter gjeldende regler for elektronisk valg. Hvem som er valgbare går fram av UiOs valgreglement.

De to eksterne medlemmene oppnevnes av universitetsstyret etter forslag fra (det gamle) fakultetsstyret.

Studentrepresentantene velges av studentene på grunnlag av UiOs valgregler.

Valgperioden til fakultetsstyret er fire år for representanter for henholdsvis det vitenskapelige personalet som er fast tilsatt, de teknisk-administrative tilsatte og eksterne representanter. For de midlertidig vitenskapelig tilsatte og for studentrepresentantene er valgperioden ett år.

For alle grupper velges/oppnevnes minst to vararepresentanter.

En representant eller vararepresentant fratrer hvis vedkommendes tilknytning til gruppen eller fakultetet opphører.

§ 4 Dekan

Dekanen er fakultetets øverste leder og leder fakultetets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret og instrukser fra rektor og universitetsdirektøren og gjennom vedtak fattet i fakultetsstyret. Dekanen har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver som ikke eksplisitt er tillagt fakultetsstyret eller et annet organ, og har generell fullmakt til å avgjøre løpende enkeltsaker. Dekanen er ansvarlig overfor rektor i alle saker som ikke er tillagt universitetsdirektørens ansvarsområde iht. universitets- og høgskolelovens § 15. I disse sakene er dekanen ansvarlig overfor universitetsdirektøren.

Dekanen er leder av fakultetsstyret. Dekanen har ansvar for å få utarbeidet saksframlegg med forslag til vedtak i de saker som ligger inn under fakultetsstyrets myndighetsområde (jf. § 2), og ansvar for å iverksette de vedtak som fattes av fakultetsstyret.

Dekanen representerer fakultetet utad, og har det overordnede ansvar for utadrettet nettverksbygging, informasjon og kontakt med eksterne samarbeidspartnere.

Dekanen ivaretar forholdet til tjenestemannsorganisasjonene og studentenes organer.

Dekanen har direkte linjeansvar for studiedekan, forskningsdekan og fakultetsdirektør.

Dekanen utøver sitt ansvar blant annet gjennom å delegere myndighet innenfor sitt fullmaktsområde til studiedekan, forskningsdekan og fakultetsdirektør.

Dekanen kan pålegges oppgaver for UiO som institusjon.

§ 5 Prodekan

Fakultetet skal ha en prodekan. Prodekanen oppnevnes av dekanen. Oppnevning følger valgperioden. Kandidater til dekanvervet skal kunngjøre kandidat til prodekanvervet før valg av dekan gjennomføres. Prodekanen er dekanens stedfortreder og trer inn når dekanen har lengre fravær. Prodekanen er medlem (nestleder) av fakultetsstyret og har ut over dette nærmere definerte lederfunksjoner og arbeidsoppgaver.

Prodekanen er enten fakultetets studiedekan, eller fakultetets forskningsdekan.

Eventuell visedekan er vara for prodekanen i fakultetsstyret.

§ 6 Organer for utdanning og forskning

§ 6.1 Utdanning

Studiedekanen

Studiedekanen ivaretar på dekanens vegne den faglige utvikling og oppfølging av fakultetets studieprogrammer, og kan etter fullmakt fra denne avgjøre saker som vedrører fakultetets studenter. Studiedekanen rapporterer til dekanen.

Følgende områder er særlig viktige for studiedekanen:

 • fakultetets politikk for grunnutdanning og etter- og videreutdanning
 • kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av fakultetets studieprogrammer, herunder undervisnings- og eksamensformer, veiledning og studieplaner
 • internasjonalisering knyttet til studieprogrammer, herunder utveksling og internasjonale besøk til fakultetet
 • strategi for informasjon om og rekruttering til studiene.

Studiedekanen tilrettelegger undervisnings- og eksamensplanleggingen og har i denne sammenheng ansvar for forvaltningen av de samlede personalressurser som er tilgjengelig for utdanningsaktiviteten både i studieprogrammene, i ph.d.-programmet og i etter- og videreutdanningen. For studieprogrammene gjelder dette både det konkrete opplegget og de mer prinsipielle sider ved undervisning og eksamen. Videre skal studiedekanen utarbeide forslag til plan og budsjett for de aktiviteter som faller inn under mandatet. Studiedekanen skal også påse at de vedtatte budsjettrammer for utdanningssektoren blir overholdt.

Studiedekanen kan treffe vedtak i følgende saker med mindre dekanen har bestemt noe annet:

 • nødvendige endringer i undervisningsopplegget og omposteringer i budsjettet som blir nødvendig i det enkelte semester
 • fastsettelse av pensumlister i de enkelte studieenheter, i samråd med de aktuelle faglærerne
 • fastsettelse av eksamensdager og eksamenskommisjoner og oppnevning av ansvarshavende lærer for de enkelte eksamener
 • instrukser i tilknytning til eksamen, samt forberedelse av behandling av andre generelle eksamensspørsmål
 • fastsettelse av hjelpemidler til eksamen
 • spørsmål om fritak for eksamen og forhåndsgodkjennelse av eksamen fra andre universiteter og høyskoler
 • oppnevning av ad hoc – grupper for løsning av arbeidsoppgaver innen utdanningssektoren
 • oppnevning av bedømmersensorer

Utdanningsstrategisk utvalg

Utdanningsstrategisk utvalg er studiedekanens rådgivende organ og har følgende sammensetning:

 • Studiedekanen, leder
 • Programlederne
 • To studenter som ikke er fra samme studieprogram med vararepresentanter oppnevnt etter forslag fra studentutvalget

Utvalget har et særlig ansvar for følgende områder:

 • fakultetets utdanningspolitikk
 • fakultetets planer og budsjetter for grunnutdanning og etter- og videreutdanning
 • koordinering av fakultetets studieprogrammer
 • internasjonalisering i studieprogrammene
 • rekruttering til studieprogrammene

Som felles programråd for alle studieprogrammene har Utdanningsstrategisk utvalg ansvar for følgende oppgaver:

 • følge opp den faglige og pedagogiske utviklingen av studieprogrammene og behandle viktige prioriteringer
 • ivareta studiekvalitet og læringsmiljø, samt utvikle nye emner i samråd med studiedekanen
 • vurdere behov for større revisjoner av studieprogrammene
 • ivareta den faglige og den faglig-sosiale studentoppfølgingen i studieprogrammene

Programlederne

Alle utdanningstilbud som leder fram til en grad, har en programleder. En programleder kan ha ansvar for flere studieprogrammer. Programlederne oppnevnes av dekanen og rapporterer til studiedekanen.

 • Oppnevning av programlederne følger styreperioden.

§ 6.2 Forskning, forskerutdanning og formidling

Forskningsdekanen

Forskningsdekanen har på dekanens vegne ansvar for utvikling og gjennomføring av fakultetets forskningsstrategi, og kan etter fullmakt avgjøre saker som vedrører denne. Forskningsdekanen rapporterer til dekanen.

Forskningsdekanen har følgende oppgaver:

 • representere fakultetet i eksterne forskningsfora
 • representere fakultetet i universitetets forskningskomité
 • forberede forslag til sakkyndige komitéer i tilsettings- og opprykksaker til innstillingsutvalget og fremme forslag overfor dekanen til bedømmelseskomiteer for doktorgradsprøve
 • legge til rette for godt forskningssamarbeid på fakultetet gjennom etablerte møteplasser

Forskningsstrategisk utvalg

Forskningsstrategisk utvalg er forskningsdekanens rådgivende organ og har følgende sammensetning:

 • Forskningsdekanen, leder
 • To fast vitenskapelig ansatte oppnevnt av dekanen etter drøfting med fagmiljøene
 • Ph.d.-leder

Sammensetningen av utvalget skal ivareta representasjon av fakultetets prioriterte fagområder.

Oppnevning følger styreperioden.

Utvalget har et særlig ansvar for følgende områder:

 • fakultetets forsknings-, forskerutdannings- og formidlingspolitikk
 • fakultetets planer og budsjetter for forskning, forskerutdanning og formidling
 • koordinering og oppfølging av prosjektvirksomhet innen forskning ved fakultetet

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet blir ledet av en programleder i samråd med et eget programråd.

Programrådet har følgende sammensetning:

 • Ph.d.-leder
 • En fast vitenskapelig ansatt med vara
 • En ph.d.-kandidat med vara

Dekanen oppnevner den fast vitenskapelig ansatte med vara. Representant for ph.d.-kandidatene med vara foreslås av kandidatene, og oppnevnes av dekanen.

Programrådets medlemmer har en funksjonstid på to år. Ph.d.-programmets faglige sekretær fungerer som sekretær for utvalget.

Programrådet har særlig ansvar for følgende oppgaver:

 • Innholdet i den obligatoriske forskeropplæringen.
 • Kvalitetssikring av ph.d.-programmet.
 • Arbeide for at gjennomføringsgraden øker og at gjennomføringstiden reduseres.

§7 Tilsettingsutvalg

Fakultetsstyret oppnevner et tilsettingsutvalg med delegert myndighet til å vedta tilsetting i vitenskapelige stillinger ved fakultetet.

Tilsettingsutvalget har følgende sammensetning:

 • Dekan (leder)
 • To vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • En teknisk-administrativ ansatt i fast stilling
 • En student

Medlemmer og varamedlemmer i tilsettingsutvalget oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra dekanen. Dekanens forslag fremmes etter samråd med de grupper medlemmene representerer.

Tilsettingsutvalget har følgende oppgaver:

 • treffe beslutning om tilsetting i professorstillinger, førsteamanuensisstillinger, universitets- og førstelektorstillinger, forskerstillinger, postdoktorstillinger og stipendiatstillinger.
 • innstille i saker hvor universitetets tilsettingsutvalg tilsetter.
 • treffe beslutning om opprykk til professor.

Ved en eventuell dissens i tilsettingsutvalget kan mindretallet anke saken til universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

§ 8 Innstillingsutvalg

Fakultetsstyret oppnevner et utvalg som innstiller til tilsettingsutvalget der hvor dette fatter vedtak om tilsetting og opprykk i vitenskapelige stillinger. I de særlige tilfeller der universitetsstyrets tilsettingsutvalg fatter vedtak, forbereder utvalget innstilling for tilsettingsutvalget.

Innstillingsutvalget har følgende sammensetning:

 • prodekanen (leder)
 • to vitenskapelig ansatte i fast stilling
 • en midlertidig vitenskapelig ansatt
 • en student

Prodekanen er medlem i kraft av sitt verv. De øvrige medlemmer oppnevnes av fakultetsstyret etter forslag fra dekanen. Dekanens forslag fremmes etter samråd med de grupper medlemmene representerer. Det skal ikke være overlapping mellom medlemmene i innstillingsutvalget og tilsettingsutvalget. Innstillingsutvalget har følgende oppgave:

 • fremme innstilling i tilsettings- og opprykksaker til tilsettingsutvalget i samsvar med gjeldende regler og forskrifter

§ 9 Fakultetsdirektør

Fakultetsdirektøren ivaretar ledelsen av fakultetsnivåets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra dekanen. Fakultetsdirektøren bidrar i dekanens strategiske ledelse av fakultetet

§ 10 Ikrafttreden

Dette reglement trer i kraft 3.3.2020.

Publisert 17. sep. 2019 14:43 - Sist endret 4. mars 2020 11:08