Det teologiske fakultet i dag

Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (TF) driver forskning og undervisning innenfor teologi, kristendom, interreligiøse studier og diakonivitenskap. Ambisjonen er å være ledende i Norden innenfor disse fagfeltene.

Det teologiske fakultet holder til i Domus Theologica.

Som det eneste teologiske fakultetet ved et norsk universitet står TF i en særstilling som aktør innen akademia, kirke- og samfunnsliv.

Faglig bredde

Forskning innen de klassiske teologiske disiplinene og profesjonsstudiet i teologi utgjør ryggraden i fakultetets virksomhet. Samtidig har fakultetet de siste 30 årene lagt stor vekt på å bygge ut sin faglige bredde innenfor fagområder som grenser naturlig opp mot teologien. Fakultetet satser idag tungt også innenfor interreligiøse studier. Les mer om fakultetets fagfelt.

Frem til 1990 var profesjonsstudiet i teologi fakultetets eneste studietilbud. Dagens studietilbud omfatter i tillegg studieprogrammer på årsenhets- bachelor- og masternivå.

Faglig tyngde og samfunnsrelevans

Fakultetet ser det som sitt oppdrag å bidra til et vitenskapelig, forskningsbasert arbeid med forhold som berører kirke, religion og samfunn. Fakultetet skal på en grundig og aktuell måte utfordre og bidra til utvikling og innsikt som kommer samfunnet til gode. Fakultetets ansatte er aktive aktører i samfunnsdebatt knyttet til religion, samfunn og kirke.

Forskerrekruttering

Fakultetet har til enhver tid flere stipendiater ansatt. De fleste vil være phd-studenter, men det vil også være post.doc.-stillinger og andre forskerstillinger. Fakultetet satser tungt på forskerrekruttering, og ser det som viktig å koble phd-studentene opp mot forskningsprosjekter og annen pågående forskning ved fakultetet.

Administrasjon

Fakultetes administrasjon har ansvar for oppfølgings-, kvalitets- og evalueringsfunksjoner, samt alle løpende regnskaps- og budsjettfunksjoner, planleggingsfunksjoner, informasjonsfunksjoner og studie- og forskningsadministrasjon.

Publisert 25. sep. 2012 12:11 - Sist endret 4. apr. 2019 13:26