Reformasjonen 1517-2017: Reformasjon og teologi - 21. januar

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 21. januar var fokuset på reformasjon og teologi.

Foredrag:

  • Professor Svein Aage Christoffersen: Reformasjonen som kultur og motkultur: Protestantiske kirker blir ofte beskyldt for å tilpasse seg tidens ideologiske strømninger. I stedet for å være motkultur, er de medkultur. Har den reformatoriske kristendommen mistet sin reformerende kraft?
  • Førsteamanuensis Birgitte Lerheim: Reformasjonen og feministteologi: Vi kjenner vel alle Luther-sitat som talar nedverdigande om kvinner. Slikt blir ofte nytta både av feministar og religionskritikarar som bevis på at reformasjonen var ei katastrofe for kvinner og at han ikkje bør ha noko å seie i dagens teologi og samfunn. Men er det så enkelt? Er sitat som dette historisk sett alt som er å seie om kjønn, Luther og reformasjonen? Og kan sentrale motiv frå reformatorisk teologi vere ressursar for feministisk teologi i dag?
  • Førsteamanuensis Sivert Angel: Frihet og disiplinering i reformasjonen: Sivert Angel vil presentere Luthers skrift Om den kristne frihet fra 1520 i lys av de dramatiske hendelser i Luthers liv som omgir det. Han vil også se på senere kritikk fra historieskriving og kritisk teori av den friheten Luther lanserer skriftet, hvor det har vært hevdet at Luther fremmet en indre frihet som tjente politisk ufrihet.
Publisert 1. mars 2017 14:51 - Sist endret 1. mars 2017 14:57