Dialogpilot 2021-2022

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne i Oslo og østlandsområdet. Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og gjennomføre tros- og livssynsdialog gjennom tilpassede dialogverksteder.  

Pyntebilde

Bakgrunn

Dette emnet på 20 studiepoeng inngår i prosjektet Dialogpilotene som i fellesskap eies av Kirkelig Dialogsenter Oslo, Human-Etisk Forbund, Tauheed Islamic Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Islamic Cultural Centre.

Søk opptak på prosjektsiden

Dialogpilotene er et utdanningsprosjekt for unge voksne (19 til 30 år) i Oslo og østlandsområdet, i samarbeid med Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  Ferdig utdannede dialogpiloter skal ut i skolene og ungdomsmiljøene i østlandsområdet og gjennomføre dialogverksteder med fokus på tros- og livssynsdialog, bekjempelse av fordommer og bevisstgjøring av elevenes egne holdninger.

Fakta

 • Emnekode: RESA2702V
 • Studiepoeng: 20 stp
 • Tid:Høst 2021 - Vår 2022
 • Påmeldingsfrist:
  1. juni på prosjektsiden

Studieemnet

Studieemnet har både teoretiske og praktiske komponenter. Følgende temaer dekkes gjennom undervisning og arbeid med pensumlitteratur:

 • religiøs og livssynsmessig pluralisme i Norge
 • innføring i islam, kristendom og humanisme 
 • kulturforståelse
 • identitet og ungdomskultur 
 • religionskritikk
 • rasisme og ekstremisme 
 • dialog i teori og praksis
 • dialog om religion og etikk i skolen

I tillegg kommer praktiske øvelser og veiledet praksis (fortrinnsvis i skolen). 

Hva lærer du?

 • Kunnskapsmål: Studieemnet skal gi kunnskap om og reflektert innsikt i de temaene som er angitt ovenfor.
 • Ferdighetsmål: Studieemnet skal oppøve evnen til å føre dialog i praksis, i møte med unge med ulik kulturell og religiøs/livssynsmessig bakgrunn. Det skal også gi trening i å forebygge og transformere kultur- og religionsrelaterte konflikter.
 • Holdningsmål: For en mer detaljert beskrivelse av lærings- og holdningsmålene for dialogpilot-studiet viser vi Formål, mål og metode for dialogpilotutdanningen.

Dialogpilotene ønsker å:

 • utdanne unge voksne fra forskjellige tros- og livssynstradisjoner i østlandsområdet til kompetente og aktive dialogarbeidere
 • skape nettverk blant unge voksne og ungdom på tvers av tros- og livssynsgrenser i regionen
 • bidra til at ungdommer kan utvikle egen identitet uten at det går på bekostning av andre
 • bidra til gode verktøy for samtaler om tro, livssyn og identitet, i skolene og i andre sammenhenger der ungdom, gjerne med ulik bakgrunn, møtes.

Undervisning og gjennomføring

Kurset holdes høsten 2021– våren 2022. Studiet har forelesninger og øvelser over seks helgesamlinger og fem ettermiddagssamlinger, i kombinasjon med læringsressurser og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas.

Ettermiddags- og helgesamlingene avvikles på følgende datoer i 2021-2022 (Vi tar forbehold om endringer):

Program for høsten 2021 og våren 2022:

 

 • 18.-19. september (helgesamling)
 • 14. oktober (kl 17-20)
 • 16.-17. oktober (helgesamling)
 • 18. november  (kl. 17-20)
 • 20. - 21. november  (helgesamling)
 • 2. desember  (kl. 17-20)
 • 13. januar 2022 (kl. 17-20)
 • 15. - 16. januar  (helgesamling)
 • 3. februar  (kl. 17-20)
 • 5. - 6. februar  (helgesamling)
 •  9. april (lørdag)

Arbeidskrav:

 • Deltakelse på minimum 80 % av kurssamlingene.
 • Refleksjonsnotat – egne erfaringer knyttet til studiet, på 500-750 ord. Frist 23. januar 2022. 
 •  Innlevering av førsteutkast på minimum 500 ord på de tre oppgavene som er del av mappeeksamen (se nedenfor). Utkastet på hjemmeoppgaven skal være på minimum 1000 ord.
 •  To godkjente praksisoppdrag med veiledning (i vårsemesteret).

Mappeinnleveringer:

 • En skriftlig pensumrefleksjon på ca. 1200 ord (i høstsemesteret). Frist: 31. oktober 2021. 
 • En hjemmeoppgave over oppgitte/alternative tema på ca. 3500 ord (innlevering av førsteutkast i desember, endelig innlevering i mai). Frist for førsteutkast: 12. desember 2021. 
 • Reflekterende rapport etter praksisøvelsene (dialogverksteder), på 2000-2500 ord Frist: to uker etter siste praksis.

Informasjon om innlevering av mappe vil publiseres på Canvas i god tid før innlevering.

Vurdering og eksamen

Vurderingsformen er mappeeksamen. I mappen inngår de tre innleveringene som er nevnt ovenfor. Det vil ikke være anledning til å avlegge eksamen hvis det ikke har blitt levert inn et førsteutkast med påfølgende kommentar fra studieveileder. (jfr arbeidskrav over)

Innholdet i mappen, inkludert revidert versjon av hjemmeoppgaven, vurderes samlet ved slutten av studiet i mai. Mappen leveres i Inspera

Sensur

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Lenker/Pensum

logo for prosjektet Dialogpilotene

Kursledere

Bildet kan inneholde: briller, hår, eyewear, briller, smil.Amina Selimovic

Foreleser på Det teologiske fakultet. Amina har i mange år forsket, publisert og vært praktisk engasjert i religiondialog og interreligiøse studier. Hun har tidligere vært ansatt i skoleverket og underviser også lærerstudenter.

 

 

Hanna Barth Hake

Hanna Barth Hake har hovedfag i idéhistorie og har i mange år vært engasjert i religionsdialog. Hun har tidligere arbeidet som daglig leder i menighet og som kirkeforvalter i Kirkelig fellesråd i Oslo, og er nå daglig leder i Kirkelig Dialogsenter i Oslo

 

 

Tonje Kristoffersen

Tonje Kristoffersen er udannet kateket og har siden starten sitte i styret for Dialogpilotene. Hun har tidligere jobbet som kateket i Grorud/ Romsås menighet og som undervisningsrådgiver for Oslo biskop og bispedømmeråd. Hun er nå dialogmedarbeider ved Kirkelig dialogsenter i Oslo. 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 28. mai 2021 11:57 - Sist endret 28. juni 2021 15:50