Kurs 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

Studiet gir innføring i religionsrelatert lovgivning i Norge samt temaet menneskerettigheter og religion. Forholdet mellom individuell og kollektiv religionsfrihet blir vektlagt, likeens spenningen mellom religiøse idealer og sekulær lovgivning.

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap om religionsrelaterte sider ved norsk lovgivning og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner; kjennskap til aktuelle konflikttemaer i skjæringsfeltet mellom religion, lovgivning og menneskerettigheter; og oppøve evnen til å vurdere aktuelle spørsmål i et prinsipielt perspektiv.

Høsten 2019 vil kursdagene være 25. - 26. september og 11. - 12. november 2019

 

Sentrale temaer på det kurset vil være:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Menneskerettigheter og religion: Hva betyr religionsfrihet? Bør menneskerettighetene gjelde i trossamfunnene?
 • Trossamfunnenes rettigheter og plikter i kraft av den norske trossamfunnsloven og annen relevant lovgivning.
 • Sentrale verdier bak norsk lovgivning, i et historisk perspektiv (barns og kvinners rettigheter, vern av minoriteter osv.).
 • Forholdet mellom religiøs og sekulær lovgivning, og mellom religion og sekularitet mer allment.
 • Religion og likestilling mellom kjønnene
 • Religion i skolen: forholdet mellom foreldrenes rettigheter, barnas rettigheter og trossamfunnenes interesser.
 • Norsk religionspolitikk
 • Forholdet mellom lovgivning og moral i etiske spørsmål der vi har ulike overbevisninger: Bør det være grenser for ytringsfriheten?
  Hvor bør de juridiske grensene trekkes når sentrale verdier står på spill, og hva bør være opp til den enkeltes samvittighet?


Opptak

Ledige plasser vil tildeles etter søknad på nettadressen: https://nettskjema.no/a/relleder2019 eller epost til aks-admin@teologi.uio.no Gi beskjed om du trenger bekreftelse på opptak til arbeidsgiver.

Kontakt Avdeling for kompetansehevende studier på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Kulturdepartementet.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1911) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse

Undervisning og gjennomføring

Kurset blir tilbudt høsten 2019, med to samlinger hver over to hele dager. Den første samlingen vil bli gjennomført som et internatkurs med én overnatting i Oslo. Den andre samlingen gjennomføres på Det teologiske fakultet på Blindern i Oslo. Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nett og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas.

Kurset kan tas både som videretutdanning (med studiepoeng) og etterutdanning (uten studiepoeng). 

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager (vil gi grunnlag for kursbevis for alle).
 2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 1000 ord hver, samt to responser til medstudent i Canvas.

 

Vurdering og eksamen

Hjemmeoppgave på 3000-4000 ord leveres etter avtalt frist. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster lagt ut i Canvas. Studenten velger selv hvilken oppgave han eller hun vil svare på.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.

Påmelding

Påmeldingsfrist for høsten 2019 er satt til 1. juni eller til alle kursplasser er fordelt.

Klikk her for snarvei til Canvas

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset
 

Publisert 21. mars 2019 11:32 - Sist endret 7. nov. 2019 13:52