Svein Aage Christoffersen

Svein Aage Christoffersen er professor i etikk, religionsfilosofi og fundamentalteologi ved Det teologiske fakultet

Foto: UiO

Christoffersen har særlig arbeidet med etikk på et fenomenologisk grunnlag med utgangspunkt i K.E.Løgstrups filosofi og med fokus på etikkens allmenne erfaringsgrunnlag og den enkeltes dømmekraft.

Erfaring og dømmekraft knytter sammen etikk og hermeneutikk og er et sentralt tema i hans arbeider om  profesjonsetikk i sosialt og helsefaglig arbeid og om det allmenne og det spesifikke i kristen etikk.

Det fenomenologiske utgangspunktet gjør etikk til en funksjon av utfordringer og problemer i menneskets moralske praksis. Slik sett blir etikken ikke moralens teori, men moralens selvrefleksjon med henblikk på moralske kasus. Et slikt fokus på moralsk praksis har vist seg fruktbart så vel i arbeidet med bioetikk og medisinsk etikk som i dyreetikk og forskningsetikk.

Publisert 2. sep. 2013 18:41 - Sist endret 17. okt. 2017 06:50