Retningslinjer for pliktarbeid for stipendiater i fireårig stilling ved Det teologiske fakultet

Gjelder fra 1.1.15. Vedtatt av fakultetsstyret 19.12.14.

 

Stipendiater som er tilsatt i fire år ved Det teologiske fakultet, har ett års pliktarbeid (tilsvarende 1695 timer). Pliktarbeidet skal tjene til:

 1. å gi stipendiatene erfaring med å utføre undervisnings- og eksamensoppgaver primært, og andre faglig-administrative oppgaver ved fakultetet sekundært
 2. å ivareta nødvendige oppgaver i fakultetets virksomhet

Tildeling av pliktarbeidet følger følgende retningslinjer:

 • Arbeidsoppgaver som inngår i pliktarbeidet, er primært undervisning og eksamen. I tillegg kan det avtales andre faglige, administrative eller velferdsmessige oppgaver av en slik art som det ellers ville ha blitt forventet utført av en fast vitenskapelige ansatt ved fakultetet. Forsknings- og formidlingsoppgaver som kan sies inngår i forskerutdanningen, kan ikke inngå i pliktarbeidet.

 • Stipendiatene får en generell uttelling for administrative oppgaver ved fakultetet tilsvarende 10 % av pliktarbeidsåret, dvs. 170 timer. Denne uttelling ansees som kompensasjon for deltakelse i utvalg/møter/fagpolitiske seminarer. For oppgaven som tillitsvalgt samt for deltakelse i fakultetsstyret og innstillingsutvalget gis det en egen uttelling i stipendiatenes pliktarbeid. Det samme gjelder større faglig-administrative oppdrag gitt av studiedekanen. Deltakelse i faglige møter/seminarer for øvrig inngår i forskerutdanningen, og gir ikke uttelling i pliktarbeidet.

 • Stipendiatene får en fast samlet ekstra uttelling for undervisning- og eksamensarbeid tilsvarende 10 % av pliktarbeidsåret, dvs. 170 timer som kompensasjon for merarbeid ved første gangs gjennomføring av oppdrag.

 • Arbeidsoppgaver for øvrig som inngår i pliktarbeidet, fastsettes av studiedekanen. Der stipendiatstillinger er tilordnet forskningsprosjekt, og pliktarbeidet tilfaller prosjektet, fastsetter studiedekanen pliktarbeidet i samråd med prosjektlederen.

 • Studiedekanen og seksjonssjef for studieseksjonen (studieleder) holder møte med stipendiaten ved oppstart av stipendperioden om planlegging av pliktarbeidet, dvs. om type oppgaver som kan inngå i pliktarbeidet, prosedyrer for tildeling av oppgaver, behov/muligheter for tilpasning av pliktarbeidet og lignende, spesielt med tanke på å komme raskt i gang med pliktarbeidet.Videre holdes det årlige møter med stipendiatene der det tas opp behov og ønsker for det kommende året og status for pliktarbeidet.

 • Studiedekanen kan delegere til studieleder å avtale oppgaver med stipendiaten innenfor ordinær undervisning, samt undervisnings-/formidlingsoppdrag innenfor rekruttering og etter- og videreutdanning. Disse oppgaver registreres etter rutiner gitt av studieleder.

 • Studiedekanens vedtak om andre arbeidsoppdrag skal inneholde informasjon om oppgavens art, omfang og varighet, samt oppdragsgiveren. Stipendiaten registrerer studiedekanens vedtak om arbeidsoppdrag og spesifisering av uttelling i pliktarbeidet etter rutiner gitt av studieleder.

 • Stipendiaten forholder seg til og følges opp av aktuell emneansvarlig/programleder i utføring av undervisnings- og eksamensoppdrag, og til oppdragsgiver ved andre oppgaver.

 • Studieleder gir stipendiatene hvert semester medio februar/medio september en oversikt over utført pliktarbeid for forrige semester som korrigeres/godkjennes av stipendiaten innen en gitt frist. På denne bakgrunnen fastsettes ny status for pliktarbeidet som meddeles stipendiaten.

 • Stipendiater som er i sykdoms- eller foreldrepermisjon, der tilsettingsperioden forlenges tilsvarende permisjonsperioden, får normalt ikke redusert pliktarbeidet.

 • Stipendiater som ikke har tjent opp pliktarbeidet, kan ikke kompenseres for oppdrag gitt av fakultetet på annen måte enn ved uttelling i pliktarbeid.

 • Disse retningslinjer gjøres gjeldende for stipendiater som startet i sin stilling i vårsemesteret 2014 og senere. For stipendiater som startet tidligere gjelder retningslinjene med unntak av andre og tredje bombepunkt ovenfor, der studiedekanen gjør egen avtale om kompensasjon ivaretatt av disse to punkter for stipendiatene som ikke har tjent opp pliktarbeidet pr høstsemesteret 2014.

 • Retningslinjene kan endres på dekanens fullmakt.

 

Publisert 31. mai 2015 13:43 - Sist endret 31. mai 2015 14:32