Hva lærer du

Ph.d.-programmet skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå innenfor fakultetets fagfelt, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper. Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

Forventet læringsutbytte for den som har tatt ph.d.-graden ved Det teologiske fakultet:

Kunnskap:

 • Kandidaten skal være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde, og skal beherske fagområdets vitenskapsteori og metode
 • Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter
 • Kandidaten skal kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet

Ferdigheter:

 • Kandidaten skal kunne formulere problemstillinger og planlegge forskning og faglig utviklingsarbeid
 • Kandidaten skal kunne gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på internasjonalt nivå
 • Kandidaten skal kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet
 • Kandidaten skal kunne forstå krav til vitenskapelighet innenfor teologi og religionsvitenskap

Generell kompetanse:

 • Kandidaten skal kunne forholde seg kompetent til relevante forskningsetiske problemstillinger, og utøve sin forskning med etisk bevissthet og faglig integritet
 • Kandidaten skal kunne bidra selvstendig i komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Kandidaten skal kunne formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • Kandidaten skal kunne delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora
 • Kandidaten skal kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive relevant og faglig basert nyskapende virksomhet

Krav til kvalifikasjon møtes gjennom opplæringsprogrammet, avhandlingsarbeidet (og veiledning i tilknytning til dette), deltakelse i aktive forskningsmiljøer og gjennom doktorgradsprøven.

Publisert 17. apr. 2015 10:53 - Sist endret 11. mars 2021 16:48