English version of this page

Autoritative tekster og deres resepsjon: Nasjonal forskerskole for tekstfortolkning (ATTR)

ATTR tilbyr forskningsseminarer, fremleggseminarer, reisestipender og mulighet for nettverksbygging for ph.d.-stipendiater som arbeider med spørsmål knyttet til fortolkning av autoritative tekster.

Norsk/engelsk: arbeidsspråket er engelsk, men stipendiater som skriver på norsk har mulighet til å legge frem egne tekster på norsk. Les mer på våre engelskspråklige nettsider.

Om forskerskolen

Hva slags forskerskole er ATTR?

Hva er autoritative tekster?

Metodefokus

Hva slags forskerskole er ATTR?

Målet med forskerskolens aktiviteter er å gi ph.d.-kandidater mulighet til å hevde seg på internasjonalt toppnivå med forskning og publisering.

Forskerskolen er interdisiplinær: jus, humaniora, teologi.

ATTR er et samarbeid mellom ledende forskningsinstitusjoner i Norge:

  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet i Bergen
  • Universitetet i Tromsø
  • NTNU
  • Det teologiske menighetsfakultet.

For å være medlem av forskerskolen må du være tatt opp på et ph.d.-program hos en av medlemsorganisasjonene.

Ph.d.-er som ikke er medlemmer kan delta som gjester på enkeltarrangementer.

Forskerskolen skaper et dynamisk og forpliktende faglig og sosialt fellesskap på tvers av faglige.

Hva er autoritative tekster

Autoritative tekster er tekster som er, eller har vært, tillagt en særlig autoritet av en større eller mindre gruppe mennesker, for eksempel

  • lovtekster
  • religiøse tekster
  • kulturelle tekster

Tekstfortolkning er grunnleggende for humanistisk, juridisk og teologisk forskning.

Fortolkningen av autoritative tekster er, og har alltid vært, av grunnleggende betydning for kulturelle, religiøse og juridiske prosesser og utviklingslinjer opp gjennom historien. 

Metodefokus

Enten tekster studeres for sin egen del, som kilder i historiske studier, eller appliseres i juridiske kontekster, så er det metodiske utfordringer som gjør seg gjeldende på tvers av de tradisjonelle fagdisiplinene. 

ATTR tar sikte på å skape en slik arena for ph.d.-kandidater, hvor teorier og metoder kan diskuteres, evalueres og utvikles på tvers av faggrensene.

Fokus på metode vil bidra til å utvide kandidatenes perspektiver, styrke deres faglige nettverk, øke kvaliteten på deres analyser, og forberede dem på livet etter avhandlingen.