Videoressurser

Bibelen i Reformasjonen

Fem filmer om arven fra Luther – en arv som er viktig for mennesker som lever i dag. Sola scriptura, latin for «ved Skriften alene» var et av reformasjonens slagord. Men hva betyr dette i praksis? Hvordan skal Bibelen leses og forstås i en protestantisk kontekst?

Filmene tar opp ulike aspekter knyttet til temaet Bibelen og reformasjonen. De kan ses enkeltvis,eller som en serie. Hver film kan danne utgangspunkt for diskusjon. Målgruppen er ungdom fra konfirmasjonsalderen og oppover, men alle kan ha utbytte av å se filmene.

Se filmene her

Reformasjon nå

Kurset Reformasjon nå (2016-17) var en breddesatsning rettet mot prester i Den norske kirke. I samarbeid med Bispemøtet og Den norske kirkes presteforening hadde fem teologiske læresteder (Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske fakultet – Universitetet i Oslo, Det teologiske menighetsfakultet, NLA Høgskolen, VID vitenskapelige høgskole) utviklet et kursopplegg som har som mål å stimulere til fornyende teologisk samtale under reformasjonsmarkeringen i 2017.

Til hvert av temaene var det utarbeidet et fire timers selvstyrt pedagogisk studieopplegg bestående av videoforelesninger, kollokvier, skriftlige arbeider (praksisnotat) og erfaringsutveksling. Det ble utarbeided en antologi til kurset. Antologien vil belyse kursets temaer med utgangspunkt i nyere forskning. Hver temabolk, som skissert over, vil bestå av en innledning, utdrag av luthertekster, og to til tre nyere teologiske tekster/tekstutdrag som belyser, perspektiverer eller problematiserer lutherteksten og det aktuelle temaet. Videoressursene kan naturligvis brukes på selvstendig grunnlag.

Se filmene her

Publisert 22. aug. 2019 13:58 - Sist endret 4. feb. 2021 03:37