Prosess faglig prioritering ved TF

Prosess faglig prioritering var en toårig faglig strategiprosess som ble igangsatt av universitetsstyret ved UiO juni 2006.  

Universitetets arbeid med prosess faglige prioritering inngår i det overordnete målet om å styrke UiO som forskningsuniversitet. Prosessen har fått økt relevans sett i lys av Stjernø-utvalgets rapport ”Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning”.

Fase 1: Analyse og vurdering av forskningsvirksomheten

I denne fasen arbeidet fakultetet med å avklare forskningsmessige prioriteringer i sin fagportefølje. Fakultetet markerte seg tidlig med et fagpolitisk notat. Vi har videre arbeidet med å finne frem til prioriteringer vi har felles med andre enheter ved UiO, eller tverrfakultære prioriteringer og fremmet forslag om dette i februar 2007.

Fase 1 ble avsluttet med fakultetsstyrets diskusjon og vedtak av dokumentet "Kristendom, Religion og etikk i det offentlige rom", i juni 2007.

Fase 2: Gjennomgang av dagens og fremtidens utdanningstilbud - porteføljeanalyse

I denne fasen søker fakultetet å koble prioriteringene fra fase 1 opp mot utdanningsvirksomheten. Fase 2 omfatter også videre arbeid med tverrfakultære forskningsmessige prioriteringer. Arbeidet munner ut i vedtak fattet av fakultets- og universitetsstyret innen 1. mars.

Fakultetet har meldt inn temaet ”Religion i det pluralistiske samfunnet” som tverrfakultært forskningsområde ved Universitetet i Oslo. Dette er et tverrfakultært samarbeid med bl.a. Institutt for kulturstudier og orientalske språk- IKOS (HF) Kulturell kompleksitet i det nye Norge- CULCOM, Forskning på religion og modernitet- FROM, Humaniora-studier i pedagogikk- HUMSTUD (UV), Seksjon for helsefag (MEDISIN), og Senter for menneskerettigheter (JUS).

Som et ledd i fase 2 skal TF også gjennomføre en ”benchmarking”-prosess i forhold til de teologiske fakulteter ved Humboldt Universität Berlin og Aarhus Universitet. Teologiske fakulteter i Europa i dag står overfor en rekke nye samfunnsmessige utfordringer, og dette blir en komparativ undersøkelse med to fakulteter som har håndtert disse utfordringene på ulikt vis.

Fase 3: Samlet vurdering av forsknings- og studieprioriteringer

I tredje og siste fase av prosessen ble resultatene fra fase 1 og 2 gjennomgått i en ekstern vurdering, før det samlede resultatet av den faglige prioriteringsprosessen ble lagt frem for universitetsstyret i september 2008.

 

 

Publisert 14. mars 2010 14:18 - Sist endret 26. nov. 2014 11:00